Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Positiva resultat med Venclyxto som kombinationsbehandling för patienter med akut myeloisk leukemi

Fas III-studien VIALE-A visade en statistiskt signifikant förbättring i de primära effektmåtten av total överlevnad (OS) och komplett remission (CR+Cri).

Läs mer...

The Lancet Haematology publicerar resultat från Oncopeptides multicenterstudie, O-12-M1

O-12-M1, var en öppen studie där patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM) behandlades med melflufen plus dexametason på ett flertal internationella kliniker. Melflufen är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som för närvarande är under utveckling.

Läs mer...

Nytt projekt ska utveckla stöd till patienter efter prostataoperation

Forskning visar att män upplever stora problem och minskad livskvalitet till följd av försämrad sexuell förmåga efter en prostataoperation. Många upplever också att vården inte ger dem tillräckligt stöd.

Läs mer...

NT-rådet rekommenderar Kadcyla

NT-rådet rekommenderar att regionerna bör använda Kadcyla (trastuzumab emtansin) för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, tidig bröstcancer som har kvarvarande invasiv sjukdom, i bröst och/eller lymfkörtlar, efter neoadjuvant taxanbaserad och riktad HER2-behandling.

Läs mer...

Ny utredningsmetod ska minska överbehandling av prostatacancer

Män med höga PSA-värden ska nu först utredas med magnetkamera innan man eventuellt går vidare och tar riktade vävnadsprov. Den nya metoden ska minska överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös prostatacancer.

Läs mer...

Xtandi visar signifikant förbättring i OS hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Total överlevnad (OS) var ett viktigt sekundärt effektmått i studien. Säkerhetsprofilen i denna slutliga analys var, enligt en preliminär analys, likvärdig med vad som tidigare rapporterats för Xtandi från PROSPER-studien.

Läs mer...

Artiklar

UTAN HOPP KAN VI INTE LEVA – vad betyder det vid pankreascancer

Att leva utan hopp är att upphöra att leva, skrev Fyodor Dostoyevsky (1821–1881). Denna tanke kan de flesta erfarna läkare bekräfta eller kan i vart fall berätta om hur fort det gått utför sedan en patient inte längre sett någon mening med att leva vidare. Den semantiska förklaringen till ordet hopp är enligt Wikipedia ”en kombination av längtan efter något och en förväntan om att en gång få mottaga det”. Enligt katolsk tro är hoppet nedlagt i människors hjärtan av Gud, varför hoppet ingår i de så kallade gudomliga dygderna. Som cancerläkare upplever man emellertid inte alltid hoppet som så gudomligt, men man lär sig att hoppet inte kan definieras av en person eftersom det ändrar sig beroende på i vilken situation man är. Låt oss beskriva olika hopp hos en genomsnittlig patient med exokrin pankreascancer där sjukdomen visar sig vara i ett inte botbart stadium.

Dags att höja ambitionsnivån för den palliativ vården!

Tillgången till kunskap och nationella kunskapsstöd inom den palliativa vården har tydligt förbättrats under de tio åren med nationella cancerstrategin. Tyvärr har det inte resulterat i att patienternas behov av palliativ vård och omvårdad tillgodoses i tillräcklig utsträckning. Det menar Christiane Ricken, specialist i gynekologi, obstetrik och palliativ medicin och överläkare i de palliativa teamen i Karlstad, Säffle och Kristinehamn. Christiane Ricken är även läkarchef vid onkologikliniken på Centralsjukhuset i Karlstad och processledare för palliativ vård i RCC Uppsala-Örebro. Hon anser att utvecklingen inom den palliativa vården gått och går alldeles för långsamt och att det nu är dags att öka tempot ordentligt.

MEGALiT – möjliggör skräddarsydd behandling mot cancer genom ett modernt studieupplägg

En multicenter fas II-kombinerad paraply- och korg studie med omfattande insamling av biomaterial för translationell forskning. Behandling sker med godkända läkemedel och planen är att tillämpa avancerade diagnostiska plattformar som beslutsstöd i dagligt kliniskt arbete. Samtidigt som man systematiskt samlar in vävnadsmaterial som kan ligga till grund för framtida forskning. Detta är storsatsningen MEGALiT som här utförligt och högintressant beskrivs av Hannah Karlsson, projektledare för MEGALiT vid Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Nya angreppssätt vid metastaserad prostatacancer – ”behandla tidigt”

De senaste fyra åren har behandlingen vid metastaserad prostatacancer genomgått en stor förvandling, där man kort skulle kunna sammanfatta det med ”mer är bättre”. Nu är det ju inte alltid så enkelt och följande text är ett försök att reda ut vad som hänt inom området och vad det betyder för våra patienter och för vården.

Jan-Åke Gustafsson 15 år efter mediedrevet: ”Mest nöjd med att ha handlett 150 doktorander till disputation”

En utpräglad och åtminstone förr lite otålig tävlingsmänniska som under sin långa och framgångsrika forskarkarriär inte bara har fått otaliga anslag och utmärkelser utan även många fiender. Det extrema mediedrev med starka inslag av personförföljelse som professor Jan-Åke Gustafsson, en av världens främsta hormonforskare, utsattes för 2006 fick honom att lämna Sverige och flytta till Texas. För gott.