Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Barncancerrapporten 2019: Uppföljningen av överlevare är bristande och ojämlik

Många vuxna barncanceröverlevare lider av sena komplikationer men får inte rätt hjälp av vården. Det visar årets Barncancerrapport. I vissa fall leder bristen på uppföljning till att svåra sjukdomstillstånd missas, något som kan leda till för tidig död.

Läs mer...

RCC har gjort anmälan till Cancerregistret enklare

För ett år sedan lanserade RCC en lösning för elektronisk anmälan till Cancerregistret vid Socialstyrelsen. Detta har uppskattats av de kliniska verksamheterna. I sydöstra sjukvårdsregionen har flertalet kliniker övergått till elektronisk canceranmälan.

Läs mer...

PIXUVRI får positivt utlåtande från CHMP om standardgodkännande för behandling av aggressivt non-Hodgkin-B-cellslymfom

År 2012, mot bakgrund av de begränsade behandlingsalternativen vid non-Hodgkin-B-cellslymfom, utfärdade EMA ett villkorat godkännande för försäljning av PIXUVRI® i monoterapi för behandling av vuxna patienter som har fått multipla återfall i eller har refraktärt aggressivt non-Hodgkin-B-cellslymfom.

Läs mer...

Bra skyddskläder ger bättre fokus

Det är en ökande trend att använda röntgenstrålning vid kirurgiska ingrepp. Som en konsekvens behöver vårdpersonalen säkra och funktionella strålskydd, som sitter bekvämt under hela operationstiden.

Läs mer...

CHMP ger positivt utlåtande för både Revlimid och Imnovid

Nyligen rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) godkännande för två olika triplettkombinationer med Celgenes läkemedel mot multipelt myelom, Revlimid och Imnovid.

Läs mer...

Första stora studien av proteiner hos patienter med ALL

Nu har forskare på Lunds universitet i samarbete med Karolinska institutet, SciLifeLab och University of Cambridge genomfört den största analysen av ALL på proteinnivå hittills, genom att studera aktiviteten i mer än 8000 gener och proteiner.

Läs mer...

Artiklar

Ny kunskap om ovanlig cancerform – sarkom i livmodern kan misstas för ofarligt myom

Odifferentierat sarkom i livmodern, en mycket sällsynt men dödlig cancersjukdom, kan indelas i fyra grupper med olika egenskaper av viktig klinisk betydelse, visar en kartläggande studie vid Karolinska Institutet, nyligen publicerad ”online first” i Clinical Cancer Research. Här skriver forskaren bakom studien, docent Joseph Carlson, om resultaten. Bland annat är överlevnaden hos patienter med en viss typ av tumören bättre än väntat.

Nya kombinationer av immunterapi kan leda till ytterligare förbättrad behandling av cancer

Försök att bekämpa cancer m ed patientens eget immunsystem har pågått i årtionden, men det är bara under det senaste decenniet som cancerimmunterapi har genomförts framgångsrikt på kliniker och på några år fullständigt revolutionerat hur vi tänker på och behandlar cancer. Det skriver professor Magnus Essand vid Uppsala universitet i en gedigen genomgång av forskningsfältet där han bland annat förklarar utmaningarna i den fortsatta utvecklingen av CAR T-cellsterapi och onkolytiska virus och beskriver kunskapsläget inom området cancervacciner baserade på muterade kroppsegna antigen, så kallade neoantigen. En förhoppning för framtiden är nu att nya kombinationer av immunterapi kan leda till effektivare cancerbehandling.

Ny avhandling från Sahlgrenska följer upp långtidseffekten av PSA-screening

En ny studie visar att de män som bjuds in till organiserad PSA-screening minskar risken för död i prostatacancer med cirka 30 procent – jämfört med män som inte bjuds in. Män som deltar i ett organiserat PSA-screeningprogram halverar sin risk jämfört med män som idag enbart har tillgång till självvald opportunistisk testning. Det skriver överläkare Maria Frånlund vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i en sammanfattning av den uppmärksammade avhandling som hon nyligen presenterade vid Sahlgrenska Akademin.

AKUT ONKOLOGI – nytt vårdprogram om cancerpatienter som kräver akutvård

Personer som haft eller har cancer kan senare drabbas av allvarliga och livshotande tillstånd till följd av sin sjukdom eller behandling. Kunskapen om dessa akuta tillstånd och vikten av ett snabbt omhändertagande är inte så utbredd inom alla delar vården. Ett färskt nationellt vårdprogram ska förhoppningsvis råda bot på det.

GALLBLÅSECANCER – en diagnos, två strategier

Gallblåsecancer tillhör de mindre omtalade sjukdomarna i lekmännens media, medan den hos läkare snarast väcker en rysning på grund av den ytterst dåliga prognosen. Det finns emellertid anledning att intressera sig för gallblåsecancer eftersom den kirurgisk behandlingsindikationen har kunnat definieras allt bättre, samtidigt som en del mytbildningar skulle vara bra att kunna förpassa till historiens arkiv.