Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

EU godkänner Cabometyx för patienter med hepatocellulär cancer som tidigare behandlats med sorafenib

Godkännandet baseras på resultaten av den globala fas 3-studien CELESTIAL, som nådde sitt primära effektmått total överlevnad (OS) och i vilken cabozantinib uppvisade statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring av OS jämfört med placebo.

Läs mer...

Nu införs organiserad prostatacancertestning

Regeringen har beslutat om 8,4 miljoner kronor för att driva på införandet av organiserade prostatacancertester. Bakgrunden är att sättet att diagnostisera ser alltför olika ut i de olika landstingen.

Läs mer...

Cancerfonden delar ut över en halv miljard till svensk cancerforskning

Nästa år delar Cancerfonden ut nästan 630 miljoner till forskning om cancer. Medelanslaget ökar och maxanslaget höjs, samtidigt som man öppnar upp för ett utökat anslag i en tidsbegränsad extra satsning.

Läs mer...

Lena Svensson ska studera hur celler förflyttar sig

Cancer som sprider sig till andra delar av kroppen är ett exempel på när kontrollen över cellförflyttningar och vidhäftningar sätts ur spel. Då sprider sig celler från elakartade tumörer vidare i kroppen.

Läs mer...

EU godkänner Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer

Resultaten från studien PROSPER visar att den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart placebo och hormonbehandling.

Läs mer...

Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv – Bröstcancerförbundet släpper guide till självundersökning på fem språk

En kartläggning visar att fyra av tio utrikesfödda kvinnor uteblir från sin mammografiundersökning. Det är dubbelt så många jämfört med svenskfödda kvinnor.

Läs mer...

Artiklar

Upplevelser av cancer i PRIMÄRVÅRDEN

Upplevelser av cancer i PRIMÄRVÅRDEN Efter att ha arbetat som kirurg i 43 år och då haft ett […]

Sunda solvanor

Under 2018 ska Regionala cancercentrum särskilt arbeta med prevention och tidig diagnostik av hudcancer.Uppdraget ingår i årets canceröverenskommelse och målet är att stoppa den kraftiga ökningen av antalet hudcancerfall i Sverige.

Lena Carlsson – kvinnan som byggde upp hela cancer vården vid Sundsvalls sjukhus

Nyfikenhet, intresse för personliga möten och en ambition att förbättra vården. Lägg därtill en massa spring i benen. Fram tonar bilden av Lena Carlsson, onkologen som byggt upp cancervården vid Sundsvalls sjukhus.

Att konvertera från slutenvård till dagvård

Genom att arbeta i projektform med dedikerade resurser och brett engagemang i verksamheten genomförde personalen inom verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar (BoT) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala på kort tid en omstrukturering där en slutenvårdsavdelning konverterades till en ny dagvårdsavdelning. Här beskriver två av de ansvariga, Maria Andersson, projektledare, och Peter Asplund, projektägare, såväl framgångs faktorer som utmaningar under uppdraget att tillsammans med personalen i hela verksamheten frigöra cirka 450 slutenvårdsdygn, styra om flödet av akuta patienter från behandlingsavdelningen till den nya dagsjukvårdsavdelningen och parallellt utveckla och anpassa ett antal vårdflöden och rutiner.

Faktor som fördubblar risken för att dö i bröstcancer identifierad

Patienter med hög intra-tumör heterogenitet av ER (östrogenreceptor) har en ökad risk att dö av bröstcancer. Detta gäller även patienter med Luminal A bröstcancersubtyp som anses ha god prognos. Denna nya kunskap kan på sikt ha stor betydelse för kvinnor med östrogenreceptor- positiv bröstcancer genom att främja mer patientspecifika behandlingsval. Det skriver forskaren och gruppledaren Linda Lindström vid Karolinska Institutet i en sammanfattning av en stor randomiserad studie där bröstcancerpatologer utvärderat intra-tumör heterogenitet.