Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Signifikant förlängd överlevnad med LONSURF (trifluridin och tipiracil) för patienter med metastaserad magcancer

Data från TAGS-studien presenterade på ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2018.

Läs mer...

Nya data från fas III-studien MURANO gällande icke-mätbar kvarstående sjukdom vid R/R vid KLL

I studien utvärderas venetoklax, en hämmare av B-cell lymfom-2 (BCL-2) i tablettform, i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall eller har behandlingsrefraktär KLL

Läs mer...

D-vitaminbrist hos barn med cancer – fokus för flera studier på Akademiska

Barn med cancer kan ha svårt att få i sig allsidig kost. De rör sig ofta mindre än friska barn och ska undvika direkt solljus under strålbehandling och en viss tid efter blodstamcellstransplantation – faktorer som sannolikt kan öka risken för D-vitaminbrist.

Läs mer...

​Förlängd överlevnad med Gazyvaro▼vid kronisk lymfatisk leukemi

Patienter med tidigare obehandlad KLL som behandlas med Gazyvaro i kombination med klorambucil under sex månader, lever längre, kan förbli symtomfria och klara sig utan ny behandling i närmare fyra och ett halvt år,

Läs mer...

Viktigt vara öppen för att prata sex med unga canceröverlevare

Känslan av att inte vara attraktiv, och missnöje med den sexuella förmågan. Det är verkligheten för många tonåriga och unga vuxna canceröverlevare.

Läs mer...

pembrolizumab ger signifikant förbättrad totalöverlevnad vid lungcancer

Två pivotala fas 3-studier, som presenterades under onkologikongressen ASCO visade att Keytruda (pembrolizumab) gav signifikant bättre totalöverlevnad vid första linjens behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Läs mer...

Artiklar

Så kan du hantera rädsla

Ett av de mest destruktiva mänskliga fenomenen är rädsla. Naturligtvis har rädslan haft ett överlevnadsvärde så att våra förfäder skyddade sig från faror genom att fly eller genom att gömma sig. För ett barn är rädslan fortfarande viktig, men ju äldre vi blir desto mer skadlig blir den.

Reflektion i tiden – patientperspektiv

Jag var ung, nyutexaminerad klasslärare, studerade utvecklingspsykologi och tävlade i halvmaraton. Jag hade livet framför mig och det jag älskade mest var träning och tävling. En solig höstdag 2008 kom startskottet till min cancerresa.

Forskarporträtt Ulla Strömberg

Redan som liten dalkulla i Mora kände hon starkt att hon i framtiden ville arbeta med något som verkligen kunde hjälpa människor. Och det har hematologen och forskaren Ulla Strömberg på Akademiska sjukhuset i Uppsala sannerligen hunnit göra vid det här laget. Hon brinner för sin forskning kring KML, kronisk myeloisk leukemi, och det är patienterna som har platsen närmast hjärtat.

Selenproteiner

En ny koppling mellan selen och cancer kan komma att ligga till grund för utveckling av nya former av behandling som kan komplettera dagens cancerterapier. Det gäller nyligen publicerade resultat om hämning av särskilda selenproteiner och molekylerna undersöks nu vidare som möjliga kandidater till nya cancerläkemedel. Det skriver professor Elias Arnér, Avdelningen för Biokemi, Medicinsk Biokemi och Biofysik vid Karolinska Institutet.

Lokalablation av tumörer – minskar lidande och räddar liv

Nu har över 1 000 behandlingar utförts med ablationsteknik där primärtumörer och metastaser ”värms bort” med hjälp av avancerad röntgenteknik och mikrovågor. Utvecklingen har gått snabbt framåt och flera olika forskningsprojekt pågår där vi ganska snart kommer att se resultat, skriver docent Jacob Freedman, överläkare vid Danderyds Sjukhus. Han är en av initiativtagarna till att implementera och utveckla tekniken både i Sverige och i samarbete med andra sjukhus i Europa.