Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

​Kvinnokliniken certifierad som europeiskt centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset har, som första svenska universitetssjukhusklinik, certifierats som centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi. Bakom kvalitetsutmärkelsen, som gäller under fem år, står den europeiska organisationen för gynekologisk cancer, ESGO.

Läs mer...

Servier och Taiho Oncology presenterar de senaste resultaten avseende Lonsurf

Säkerhets- och effektdata i subgruppen med gastrektomipatienter i den globala fas III-studien TAGS, som undersökte effekterna på patienter med metastaserad magsäckscancer är i linje med de sammanlagda studieresultaten som tidigare publicerats.

Läs mer...

30 procent färre dödsfall i prostatacancer vid PSA-screening

Dödsfallen i prostatacancer minskar med cirka 30 procent vid PSA-screening, visar forskning baserad på uppgifter om 20 000 män som följts under drygt två decennier. Männens första uppmätta PSA-värde visade sig ha stor betydelse för att förutse framtida cancerrisk.

Läs mer...

Tumörkrympning hos patienter med spridd kolorektalcancer efter 8 veckors behandling med arfolitixorin

Nya resultat från 19 patienter behandlade i första linjen visade tidig tumörkrympning definierat som en minskning större än 20 % av tumörstorlek från baslinjen, hos 47 % av patienterna (9/19).

Läs mer...

ERLEADA godkänt för patienter med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom

Godkännandet baseras på kliniska data från fas 3-studien SPARTAN som visade att apalutamid minskade risken för fjärrmetastaser eller död med 72 procent samt förlängde den metastasfria överlevnaden med mer än två år i median.

Läs mer...

Världscancerdagen 4 februari

Världscancerdagen 4 februari: Bemötande och omhändertagande i världsklass? Inledningstalare är socialminister Annika Strandhäll (S) Nätverket mot cancer vill […]

Läs mer...

Artiklar

THE HELLSTRÖMS – ett intressant möte

Under min vistelse i Seattle sommaren 2018 hade jag förmånen att få träffa Ingegerd och Karl- Erik Hellström för första gången. Dessa inspirerande och framgångsrika forskare har arbetat sida vid sida under hela sin karriär. En av anledningarna att jag fascineras av deras arbete är att de tidigt insåg immunförsvarets betydelse vid cancer, något som långt ifrån alltid setts som en självklarhet. Säger Hans Hägglund, Professor Akademiska Sjukhuset.

Mer kunskap behövs om praktisk cancerprevention

Fetma är på väg att ta över rökningens plats som den största enskilda riskfaktorn för cancer. Det konstaterar World Cancer Research Fund i en uppmärksammad preventions rapport.
– Ökad kunskap om riskfaktorer är bra, men nu behövs också mer kunskap om praktisk cancerprevention, kommenterar professor Mats Lambe, Karolinska Institutet och RCC Uppsala/Örebro.

Fortbildningsdagarna i Umeå bjöd på fullspäckat och högkvalitativt program

Årets nationella fortbildningsdagar i hematologi arrangerades i ett mestadels soligt och höstvackert Umeå. Deltagarna bjöds ännu en gång på ett fullmatat program och för andra året i rad deltog även hematologisjuksköterskor. Omkring hälften av föreläsningarna var gemensamma för läkare och sjuksköterskor. Mötet ägde rum på konferenslokalen Väven alldeles intill älven. Lokalt ansvarig i år var Cecilia Isaksson, överläkare och hematolog vid Norrlands universitetssjukhus. Här refereras 2018 års Fortbildningsdagar av Tove Wästerlid, ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Positivt om icke småcellig lungcancer på IASLC: Snabb utveckling av underhållsbehandling

Årets ”världskongress om lungcancer”, IASLC, var nummer 18 i ordningen och arrangerades i Toronto. Under några intensiva dagar presenterades totalt 2 384 högkvalitativa arbeten. Ur ett svenskt perspektiv var kongressen välbesökt och data som presenterades vid mötet kommer sannolikt att få stor betydelse för hur vi handlägger våra patienter i framtiden. Det skriver Michael Bergqvist, Stefan Bergström och Jonas Nilsson vid Gävle sjukhus samt Simon Ekman vid Karolinska Universitetssjukhuset i en kort sammanfattning av den viktigaste nya kunskapen som presenterades på kongressen.

Nationell samordning av prostatacancer – så ser Regionala cancercentrum i samverkans handlingsplan ut

När Socialstyrelsen åter sa nej till ett nationellt screeningprogram för prostatacancer gav Socialdepartementet i uppdrag åt Regionala cancercentrum i samverkan att ta fram en handlingsplan för hur PSA-testningen skulle kunna standardiseras och effektiviseras, samt att identifiera kunskapsluckor för hur kompletterande tester kan förbättra diagnostiken.
Projektledningen beskriver här vad detta initiativ resulterat i.