Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Nytt sätt att blockera cancercellens förmåga att reparera sin arvsmassa vid strålningsterapi

Cancerceller använder i detta sammanhang hittills okänt protein för att laga DNA skador som uppkommer vid strålningsterapi.

Läs mer...

Mer individanpassad behandling av bröstcancer målet för ny studie på Akademiska

I september inleds en stor nordisk studie vars främsta mål är att med hjälp av pet-kamera se vilken typ av bröstcancer patienten har och därmed kunna anpassa behandlingen mer individuellt. Forskarna använder en metod som utvecklats vid Uppsala universitet och pet-centrum på Akademiska sjukhuset som gör det möjligt att upptäcka om kvinnan har så kallade HER2-positiva metastaser.

Läs mer...

CHMP ger positivt utlåtande om Alunbrig (brigatinib) för behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

Den Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt utlåtande om Alunbrig (brigatinib) för behandling av vuxna med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare fått standardbehandling (crizotinib). Utlåtandet baseras på resultat från ALTA studien där behandling med Alunbrig (brigatinib) 180 mg, resulterade i ett tumörsvar (objektiv respons rate, ORR) på 56 procent och en progressionsfri överlevnad på 16,7 månader i median (1).

Läs mer...

Ändrad arbetsfördelning gav prostatacancerpatienter fem veckors kortare väntan

När kontaktsjuksköterskorna på urologen i Östersund tog över arbetsuppgifter från läkarna blev tiden mellan prostatabiopsi och behandlingsbeslut kortare. Teambuilding och gemensamt ansvar gav resultat.

Läs mer...

Hopp om mer exakt bild av prostatacancer

Dagens diagnostik har brister som är en förklaring till oförändrad dödlighet i prostatacancer, den tumörsjukdom som dödar flest män. Nu knyts förhoppningar till att digital bilddiagnostik ska bidra till en mer exakt bild av sjukdomen och samtidigt minska behovet av vävnadsprov. Källa:Sten Erik Wreile-Jensen, LIFe-time.se

Läs mer...

Oncotype DX kan ge tillräcklig vägledning vid beslut om adjuvant behandling med cytostatika vid bröstcancer

En uppdaterad utvärdering av genexpressionsbaserade tester för kliniskt bruk har publicerats av tyska Institute for Quality and Efficiency in Healthcare (IQWiG).

Läs mer...

Artiklar

Njurcancer och prostatacancer

EAU-kongressen i Köpenhamn i mars i år samlade som vanligt över 10 000 deltagare från hela världen som under fem dagar lyssnade och granskade över 2 000 abstracts av vilka nästan två tredjedelar var uroonkologiska. Det är, som alla för – står, ett omöjligt jobb att redogöra för all den kunskap och vetenskap som nästan 1 400 abstracts innebär, skriver docent Johan Stranne i en kunskapsspäckad sammanfattning där han ”identifierar några träd i den stora skog som visades upp”.

Multifokalitet som prognostisk markör – och svåra bedömningar av nyttan av profylaktisk mastektomi

Vid Kicki Wallermötet 2017 belystes data som indikerar att det finns en liten överlevnadsvinst för kvinnor som genomgått bröstbevarande ingrepp (inkluderande strålbehandling) jämfört med de patienter som genomgått mastektomi. Detta ledde till mycket diskussioner under och efter mötet. I år belystes därför betydelsen av multifokalitet som prognostisk markör och huruvida det skulle förklara den sämre prognosen för kvinnor som på grund av multifokalitet behövt genomgå mastektomi.

Aktuella diskussioner och svåra avväganden när bröstcancerexperter samlades i Åre 2018

Kicki Waller-mötet i Åre lockar varje år bröstcancerspecialister från hela landet. 2018 års upplaga bjöd på en uppskattad gästföreläsning av Bella Kaufman från Israel och flera andra högintressanta uppdateringar från olika verksamhetsfält. Här sammanfattar överläkare Elisabet Lidbrink några av höjdpunkterna.

ASCO: Nya kombinationsbehandlingar öppnar terapeutiskt fönster i kampen mot lungcancer

Årets upplaga av ASCO var en av de mer intressanta på många år i och med att kombinationsbehandlingar med traditionell cytostatikabehandling och molekylär/ immunologisk behandling nu förefaller vara en framtida realitet för patienter med icke-småcellig lungcancer. Det skriver Michael Bergqvist och Stefan Bergström, båda överläkare vid Gävle sjukhus, i en sammanfattning som visar att dessa kombinationsbehandlingar nu öppnat ett nytt terapeutiskt fönster som förhoppningsvis kan vara ytterligare ett delsteg i kampen mot lungcancer.

KAN MAN DIAGNOSTISERA PANKREASCANCER TIDIGT

Det finns statistiska indikationer som talar för att exokrin pankreascancer kommer att vara den cancerform i världen som förorsakar flest dödsfall år 20501. Det understryker vikten av att hitta vägar att förebygga, tidigt diagnostisera och behandla denna cancerform på ett mycket effektivare sätt än vad vi är mäktiga idag. Det skriver Åke Andrén-Sandberg, professor emeritus i kirurgi, i en översikt av kunskapen på området.