Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Lyssna på NT-rådets podd om nya cancerläkemedel

Nya effektiva cancerläkemedel förlänger livet för många. Men tyvärr är det också många av läkemedlen som har ganska liten eller nästan ingen effekt och istället ger mycket biverkningar. NT-rådets senaste poddavsnitt handlar om vad man kan förvänta sig av nya cancerläkemedel: bot, lindring eller bara hopp?

Läs mer...

Uppdaterat vårdprogram för akut myeloisk leukemi (AML)

Nu publiceras den tredje uppdateringen av nationella vårdprogrammet för AML. Det handlar denna gång om en mindre uppdatering föranlett av den nyliga lanseringen av två läkemedel vid AML, Mylotarg och Vyxeos.

Läs mer...

Ny IHE rapport om cancer i de nordiska länderna

Rapporten jämför utvecklingen inom cancerområdet i de nordiska länderna under de senaste 10 åren. Offentlig data och försäljningsstatistik har använts för att beskriva hur sjukdomsbörda, kostnader och tillgång till läkemedel har utvecklats över tiden.

Läs mer...

IL-1-hämmare kan minska strålningsinducerad kärlskada

Strålbehandling mot cancer kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom långt senare i livet eftersom strålningen ger en kronisk inflammation i de bestrålade blodkärlen. I en ny studie publicerad i European Heart Journal visar forskare vid Karolinska Institutet att inflammationen kan behandlas med så kallade IL-1-hämmare.

Läs mer...

Sectra levererar digital lösning för effektivare cancervård till Region Skåne

De fyra patologiavdelningarna i Region Skåne får därmed ett helt digitalt granskningsarbetsflöde utan papper och glas. Utökningen innebär att läkarna får tillgång till patologibilderna inom hela regionen. Därmed kan kapacitet och kompetens nyttjas effektivare mellan sjukhus.

Läs mer...

Venclyxto + rituximab ingår nu i högkostnadsskyddet vid KLL

Kombinationen Venclyxto + rituximab utgör den första kemoterapifria kombinationen med en tidsbestämd behandling på 24 månader för patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidigare erhållit minst en behandling

Läs mer...

Artiklar

Ny kunskap om ovanlig cancerform – sarkom i livmodern kan misstas för ofarligt myom

Odifferentierat sarkom i livmodern, en mycket sällsynt men dödlig cancersjukdom, kan indelas i fyra grupper med olika egenskaper av viktig klinisk betydelse, visar en kartläggande studie vid Karolinska Institutet, nyligen publicerad ”online first” i Clinical Cancer Research. Här skriver forskaren bakom studien, docent Joseph Carlson, om resultaten. Bland annat är överlevnaden hos patienter med en viss typ av tumören bättre än väntat.

Nya kombinationer av immunterapi kan leda till ytterligare förbättrad behandling av cancer

Försök att bekämpa cancer m ed patientens eget immunsystem har pågått i årtionden, men det är bara under det senaste decenniet som cancerimmunterapi har genomförts framgångsrikt på kliniker och på några år fullständigt revolutionerat hur vi tänker på och behandlar cancer. Det skriver professor Magnus Essand vid Uppsala universitet i en gedigen genomgång av forskningsfältet där han bland annat förklarar utmaningarna i den fortsatta utvecklingen av CAR T-cellsterapi och onkolytiska virus och beskriver kunskapsläget inom området cancervacciner baserade på muterade kroppsegna antigen, så kallade neoantigen. En förhoppning för framtiden är nu att nya kombinationer av immunterapi kan leda till effektivare cancerbehandling.

Ny avhandling från Sahlgrenska följer upp långtidseffekten av PSA-screening

En ny studie visar att de män som bjuds in till organiserad PSA-screening minskar risken för död i prostatacancer med cirka 30 procent – jämfört med män som inte bjuds in. Män som deltar i ett organiserat PSA-screeningprogram halverar sin risk jämfört med män som idag enbart har tillgång till självvald opportunistisk testning. Det skriver överläkare Maria Frånlund vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i en sammanfattning av den uppmärksammade avhandling som hon nyligen presenterade vid Sahlgrenska Akademin.

AKUT ONKOLOGI – nytt vårdprogram om cancerpatienter som kräver akutvård

Personer som haft eller har cancer kan senare drabbas av allvarliga och livshotande tillstånd till följd av sin sjukdom eller behandling. Kunskapen om dessa akuta tillstånd och vikten av ett snabbt omhändertagande är inte så utbredd inom alla delar vården. Ett färskt nationellt vårdprogram ska förhoppningsvis råda bot på det.

GALLBLÅSECANCER – en diagnos, två strategier

Gallblåsecancer tillhör de mindre omtalade sjukdomarna i lekmännens media, medan den hos läkare snarast väcker en rysning på grund av den ytterst dåliga prognosen. Det finns emellertid anledning att intressera sig för gallblåsecancer eftersom den kirurgisk behandlingsindikationen har kunnat definieras allt bättre, samtidigt som en del mytbildningar skulle vara bra att kunna förpassa till historiens arkiv.