Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Pia Watkinson ny generalsekreterare för CancerRehabFonden

I december tillträder Pia Watkinson som ny generalsekreterare för CancerRehabFonden. Pia kommer närmast från tjänsten som insamlingschef på Ersta diakoni.

Läs mer...

Ökar en viss sorts immuncell risken för att utveckla spridd prostatacancer?

Forskare Sabina Davidsson vill tillsammans med sin forskargrupp öka kunskapen om vilken roll kroppens immunförsvar har vid utvecklingen av prostatacancer som spritt sig. I dagsläget finns det botande behandlingar så länge tumören inte har spritt sig utanför prostatakörtel.

Läs mer...

Pojkar inkluderade i HPV-vaccination enligt regeringens budgetproposition för 2020

– Vi kan med stor glädje meddela att budgetpropositionen för 2020 inkluderar en post gällande HPV-vaccination för pojkar och det innebär att regeringen tar HPV-relaterad cancer och sjukdom på allvar. Frågan har dragits i långbänk men nu är det Sveriges tur att erbjuda unga ett jämlikt och könsneutralt skydd mot HPV, säger Oskar Lindeberg, tf vd MSD i Sverige.

Läs mer...

Färre lymfkörteloperationer vid bröstcancer med nya beräkningsmodeller

Lisa Rydén, professor i kirurgi vid Lunds universitet och hennes kollegor har publicerat två studier i Clinical Cancer Research respektive BMC Cancer. Resultaten visar att upp till var tredje operation skulle kunna undvikas. Studierna är resultatet av tvärprofessionellt samarbete över flera ämnesdiscipliner vid universitet.

Läs mer...

Janssen kommenterar förvaltningsrättens beslut om Darzalex

Janssen beklagar att förvaltningsrätten har avslagit företagets överklagan av TLV: s beslut att inte inkludera DARZALEX® (daratumumab) i läkemedelsförmånen, för kombination med bortezomib och dexametason för behandling av vuxna patienter med återfall och / eller refraktärt multipelt myelom.

Läs mer...

Nytt sätt att behandla lungcancer kan förlänga överlevnad

Ny data från den hittills största studien som i dagsläget utvärderat sekvensbehandling med målinriktade läkemedel vid icke-småcellig lungcancer visar en medianöverlevnad på nästan tre och ett halvt år (41,3 månader) hos patienter med så kallad EGFR-mutation (1). Patienterna behandlades med Giotrif följt av Tagrisso. Det är första gången man i en så stor grupp utvärderat en behandlingsprincip som innebär att patienten får en målstyrd behandling följt av den andra, så kallad sekvensbehandling. Särskilt lovande var behandlingen för patienter som hade en Del 19-mutation där medianöverlevnaden var nästan 4 år (45,7 månader).

Läs mer...

Artiklar

Från fysisk aktivitet till ny forskning om kärlbiverkningar av aromatashämmare

Malin Backman, onkologisjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, disputerade 2017 på ämnet ”Fysisk aktivitet under adjuvant cytostatikabehandling”. Det var detta som den första föreläsningen på årets Kicki-Wallermöte handlade om.

”Ökning av neoadjuvant kemoterapi förändrar det kirurgiska panoramat”

Årets Kicki Waller-möte i Åre bjöd som vanligt på ett gediget och uppskattat program. Här refereras mötets höjd punkter i form av viktig ny kunskap, reflektioner och presentationer av nya och pågående studier av bröstkirurgen Hanna Fredholm, Karolinska Universitetssjukhuset och Anne Andersson, onkolog vid Norrlands Universitetssjukhus.

FOKUS LUNGCANCER PÅ ASCO

Under årets ASCO-möte presenterades 477 vetenskapliga arbeten inom lungcancerområdet som täckte allt från basal biologi till randomiserade studier. Mötet hölls i Chicago och var mycket välbesökt med mer än 45 000 delegater från hela världen, varav cirka 25 från Sverige. Här refereras de mest intressanta presentationerna inom lungcancerfältet av över läkare Michael Bergqvist, Gävle sjukhus, och Lisa Villabona, ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Stimulerande möte i vackra Bergen när SSG firade 40 år

SSG, Skandinaviska Sarkomgruppen, firade sitt 40-årsjubileum genom ett välarrangerat möte i Bergen där ett gediget program gav deltagarnany kunskap, inspiration och även viss optimism. Mötet refereras här av Elisabet Lidbrink, Li Jalmsell och Antroula Papakonstantinou, samtliga vid Sarkomcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

ELEKTRISKA FÄLT och IMMUNTERAPI – nya möjligheter mot glioblastom

Den statistiska prognosen är fortfarande dyster för de som drabbas av glioblastom, den svåraste formen av hjärntumör, men under 2000-talet har det ändå skett väsentliga framsteg som förlängt överlevnaden och förbättrat livskvaliteten. De senaste åren har en ny behandlingsmetod med elektriska fält (TTFields, tumour treating fields) introducerats och godkänts, och det pågår en rad fas III-studier med bland annat olika immunterapeutiska metoder. Vilka framtidsperspektiv kan skönjas inom glioblastomområdet? Onkologi i Sverige har intervjuat två av landets ledande experter på hjärntumörer, Roger Henriksson, senior professor vid institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet och Sara Kinhult, överläkare vid verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus.