Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

NT-rådets yttrande till regionerna om Kyprolis vid multipelt myelom

NT-rådets rekommendation till regionerna är: att inte använda Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom. Att Kyprolis i kombination med dexametason kan* användas vid multipelt myelom under förutsättning att avtal om återbäring tecknas med företaget.

Läs mer...

Höga priser fördröjde positiv rekommendation för myelom­läkemedel

Ett flertal nya läkemedel för behandling av multipelt myelom har under de senaste åren introducerats på den svenska marknaden. Det tog emellertid lång tid mellan att läkemedlen blev godkända till att de fick en slutlig NT-rekommendation.

Läs mer...

Positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto som en kemofri kombinationsbehandling för patienter med tidigare obehandlad KLL

Utlåtandet baseras på fas III-data från CLL14-studien, som visade att patienter som genomgick en ettårig behandling med Venclyxto plus obinutuzumab hade en förlängd progressionsfri överlevnad och högre andel patienter uppnådde MRD-negativitet.

Läs mer...

Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

Införandet av standardiserade vårdförlopp har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen SVF-utredda patienter har därmed kunnat nås, men väntetiderna har inte förändrats under mätperioden.

Läs mer...

Uppdaterade data från MERECA-studien med ilixadencel i njurcancer

En utökad analys av tillgängliga data visar att kombinerad behandling med ilixadencel leder till en nästan dubbelt så stor andel patienter med bekräftad objektiv respons (confirmed ORR) jämfört med kontrollgruppen som enbart behandlades med sunitinib.

Läs mer...

Sällsynta cancerkloner upptäckta i AML

Akut myeloisk leukemi (AML), är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet lyckats hitta cancerkloner med mutationer så sällsynta att de inte kan upptäckas vid diagnostillfället.

Läs mer...

Artiklar

Hyperbar syrgasbehandling efter strålning mot buken kan lindra sena skador

Syrgasbehandling i tryckkammare kan lindra självskattade symtom och biverkningar efter strålbehandling mot cancer i bäckenregionen, visar en studie. Efter 30–40 pass i kammaren upplevde många att både blödningar, läckage och smärtor dämpats.
Nicklas Oscarsson, försteförfattare till artikeln, är doktorand inom anestesiologi och intensivvård vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt överläkare på Angereds Närsjukhus. Han beskriver här varför metoden visat sig effektiv för många patienter som fått oönskade bieffekter efter strålning i nedre delen av buken.

Neuroblastom som modell för att förstå effekt av syrebrist i tumörer

Nobelpriset i medicin och fysiologi för 2019 tilldelades professorerna Gregg Semenza, Peter Ratcliffe och William Kaelin som alla tre har utrett olika molekylära steg i mekanismerna bakom cellers förmåga att känna av och anpassa sig till låga syretryck, hypoxi. Från att ha varit en fråga för främst fysiologer, har insikter om cellers anpassningsmekanismer till lågt syre också kommit att bli centrala i förståelsen av cancercellers och enskilda tumörers beteenden. Här beskriver professor Sven Påhlman hur upptäckterna bakom Nobelpriset kan bana väg för ny behandling av neuroblastom.

PARADIGMSKIFTE – för prostatacancerdiagnostik

Prostatacancerdiagnostik har de senaste 25 åren baserats på det ospecifika PSA-provet och systematiska, transrektala biopsier. Detta har lett till betydande överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös cancer. Nu finns god evidens för att utreda män med höga PSA-värden med MR för att sedan selektivt rikta biopsier mot eventuella tumörmisstänkta områden. I 2020 års nationella vårdprogram rekommenderas en närmast total övergång till MR-baserad diagnostik. Detta kommer att vara av stort värde för patienterna och spara resurser för sjukvården, men det finns många kunskapsluckor som behöver fyllas innan det nya paradigmet är optimerat.

Det stora intresset en slags opportunism

Som barn var hon en riktig plugghäst. På fritiden ville hon mest läsa detektiv böcker och bara vara i fred på sitt rum. Men en klok och klarsynt faster förutspådde tidigt att hon skulle få ett både framgångsrikt och äventyrligt liv. Idag nämns professor Emmanuelle Charpentiers namn allt oftare
i Nobelprissammanhang i samband med hennes pionjärarbete inom genteknologi – framförallt hur CRISPR-Cas9, den så kallade gensaxen – fungerar.

CTOS I TOKYO

Varje år i november arrangerar Connective Tissue Oncology Society (CTOS), den internationella föreningen för sarkom-onkologi, sitt årliga möte. Arrangemanget har hittills växlat mellan USA och Europa, men senast ägde mötet för första gången rum i Asien och mer specifikt i Japans huvudstad Tokyo. Här redogör biträdande överläkare Andri Papakonstantinou, överläkare Christina Linder-Stragliotto och Lilian Smedberg, onkologisjuksköterska, för den viktigaste nya kunskapen som presenterades på sarkomområdet.