Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Cellprov analyseras inte som rekommenderat

Kvinnor i Sverige kallas till regelbundna cellprovskontroller för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer. Men analysen görs oftast inte på det sätt som Socialstyrelsen rekommenderar.

Läs mer...

John Hopkins University inkluderar DiviTum® i ny studie av spridd bröstcancer med palbociclib

John Hopkins University inkluderar DiviTum® i ny studie av spridd bröstcancer med palbociclib 100 kvinnor med spridd bröstcancer […]

Läs mer...

Nej till allmän screening för prostatacancer visar på behovet av ytterligare information vid val av behandling

De senaste åren har det tillkommit tester som kan komplettera PSA-provet för att identifiera män som, trots ett förhöjt PSA-värde, inte riskerar att ha en behandlingskrävande prostatacancer.

Läs mer...

Sök forsknings- och reseanslag ur Bröstcancerfonden

Bröstcancerförbundet har nu publicerat 2018 års utlysning av forskningsanslag och reseanslag ur Bröstcancerfonden. Senaste dag för ansökan är tisdagen 5 juni.

Läs mer...

FDA godkänner Imfinzi (durvalumab) för lokalt avancerad inoperabel Icke småcellig lungcancer (NSCLC)

Imfinzi is the only immunotherapy approved for patients with unresectable Stage III non-small cell lung cancer Imfinzi showed an 11.2 month improvement in median progression-free survival (16.8 months compared to 5.6 months on placebo)

Läs mer...

Dubbelt så många kvinnor med risk för livmoderhalscancer kan identifieras med självprovtagning

Genom att använda självprovtagning följt av HPV-test skulle mer än dubbelt så många kvinnor med risk för livmoderhalscancer kunna identifieras och erbjudas förebyggande behandling. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet som publiceras i British Journal of Cancer.

Läs mer...

Artiklar

När är patientens nej ett nej?

I Patientlagen (2014:821) står i 4 kapitlet paragrafen 1 att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. Inom dagens medicinska etik är patientautonomi – självbestämmande – också en av grundpelarna. Därmed borde rubrikens fråga vara enkelt besvarad: den gången patienten säger nej, så menas att det är nej och då skall ett sådant nej respekteras av både juridiska och etiska skäl. Det bör då gälla även patienter med maligna sjukdomar.

Här pågår ett pionjärarbete för att förbättra prostatacancersjukvården

– Vi vänder upp-och-ned på allt!
Så beskriver professor Henrik Grönberg hur han och hans medarbetare bygger upp Prostatacancercentrum vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
– Vi tänker korta väntetiderna och skapa en modern, effektiv prostatacancersjukvård. Då måste man tänka nytt.

CANCERVÅRDEN BLIR MER JÄMLIK MED STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP

Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården går stadigt framåt. Nu finns vårdförlopp för 28 diagnoser och ytterligare tre ska införas nästa år. Över 100 000 patienter har utretts enligt SVF sedan starten och nära 90 procent av dem är överlag nöjda med sin vårdkontakt. Men hur går det, är alla landsting och regioner igång med alla SVF? Och lyckas vi korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna som det är tänkt? Här ger Regionala cancercentrum i samverkan en övergripande bild av var vi i Sverige står med införandet av den danska modellen med ”pakkeforløb”.

Ny studie visar på effektiv hjälp mot cytostatikaframkallade nagelskador

I en brittisk randomiserad studie har forskare utnyttjat egenskaperna i polyfenolrika afrikanska oljor för att kraftigt minska problemet med cytostatikaframkallade nagelskador. Resultaten från denna icke-kommersiella statligt stödda randomiserade dubbelblinda studie offentliggjordes på ASCO 2017.

För och emot lungcancerscreening – rapport om senaste kunskapen från världskonferensen i Japan

När man vet att lungcancer globalt sett är den dödligaste cancerformen – bör det då inte vara en god idé att införa screeningprogram? Frågan är långtifrån så enkel. Här redogör Jonas Nilsson, ST-läkare i Gävle och doktorand vid Umeå universitet, för det aktuella forskningsläget och vad som talar för och emot
screening för lungcancer. Tillsammans med sina kollegor ger han också en översikt av lungnoduli-guidelines, något som avhandlades vid WCLC, World Conference on Lung cancer i Yokohama och Tokyo i oktober 2017.