Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Onureg godkänd i EU som oral underhållsbehandling för vuxna med akut myeloisk leukemi

I den pivotala studien QUAZAR AML-001 förbättrade Onureg signifikant den totala överlevnaden och den återfallsfria överlevnaden hos patienter med AML jämfört med placebo.

Läs mer...

Rechallenge-terapi med EGFR-hämmare ett alternativ vid spridd kolorektalcancer

Data från den prövarinitierade fas II-studien CHRONOS visar att mCRC-patienter som progredierat på tidigare anti-EGFR-behandling kan vara hjälpta av rechallenge-terapi.

Läs mer...

Mask ger hopp om ny behandling av hudcancer

En speciell gen har betydelse för möjligheten att överleva vid hudcancern malignt melanom. Den här upptäckten vid Umeå universitet bidrar med förklaring till hur tumören utvecklas samtidigt som den ger hopp om framtida möjligheter till behandling.

Läs mer...

Ny data vid tidsbestämd kombinationsbehandling med Venclyxto inom KLL visar bibehållen PFS tre år efter avslutad behandling

En majoritet av patienterna som behandlades med venetoklax i kombination med obinutuzumab har inte fått något återfall tre år efter avslutad behandling

Läs mer...

Fortsatta framgångar för sototasib – starka överlevnadsdata på ASCO 2021

På den nyligen avslutade ASCO-kongressen presenterades mogna OS-data för sotorasib vid behandling av patienter med KRASG12C-muterad icke-småcellig lungcancer.

Läs mer...

Pandemins påverkan på klinisk cancerforskning undersöks i nationell studie

Pandemins effekter med ett minskat antal cancerpatienter är numera välkända. Däremot saknas till stor del uppgifter om hur pandemin påverkat kliniska forskningsstudier inom cancervården. RCC har därför startat en enkätstudie som riktar sig till forskningssjuksköterskor verksamma i cancervården.

Läs mer...

Artiklar

Intensiteten är inte viktigast för träning under cancerbehandling

Det är känt att personer som genomgår cancerbehandling mår bättre av fysisk träning. Men spelar det någon roll hur hårt man tränar? En ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar att effekten blev ungefär densamma oavsett
om man tränade intensivt eller på en lite lättare nivå. Resultaten har publicerats i tidskriften Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Här beskrivs den nya kunskapen av Ingrid Demmelmaier, docent i fysioterapi, och professor Karin Nordin, båda vid Uppsala universitet.

Snabb utveckling av behandling ger hoppfull bild av njurcancerområdet

Utvecklingen av behandling mot njurcancer går framåt i snabb takt. Från att patienter tidigare dog i brist på aktiva läkemedel finns det idag kombinationsbehandling som förbättrar överlevnaden markant.
– Det är oerhört mycket som händer, det är väldigt spännande att jobba med njurcancer just nu, säger docent Magnus Lindskog, onkolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Så har pandemin påverkat cancervården ”Sverige bör klara den reella vårdskulden”

Det dröjde en bit in i mars 2020 innan vi i Sverige insåg att vi var på väg in i en pandemi som skulle bli den värsta landet upplevt sedan spanska sjukans dagar 1918–1920. Nu drygt ett år senare har vi delvis vant oss vid att tillvaron är påtagligt förändrad. Här sammanfattar docent Johan Ahlgren, verksamhetschef vid RCC Mellansverige, sina egna intryck och tillgängliga uppgifter om pandemins påverkan på cancervården.

NOLLVISION CANCER – nytänkande på alla fronter

Med hjälp av förbättrad prevention, tidigare upptäckt, effektivare behandlingar och fungerande rehabilitering ska inga människor behöva dö av cancer i framtiden. Och vägen fram till den visionen går via nya gränsöverskridande samarbeten och systematisk satsning på innovation. Vinnovafinansierade Nollvision cancer – som startade 2019 – samlar idag en rad aktörer från hälso- och sjukvården, akademin och läkemedelsindustrin och inleder stadigt nya partnerskap. Onkologi i Sverige har intervjuat flera personer i kärnteamet.

Bättre återhämtning för vältränade efter kirurgi

Personer som regelbundet är fysiskt aktiva återhämtar sig bättre efter kirurgi för tjockeller ändtarmscancer. Att börja träna först när diagnosen är ett faktum har dock ingen effekt på återhämtningen, visar en avhandling vid Göteborg universitet.
Här beskriver Aron Onerup, disputerad inom kirurgi vid Sahlgrenska akademin och ST-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, slutsatser från två observationsstudier och en interventionsstudie.