Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Prisad doktorsavhandling sätter ljus på bedömning av klinisk nytta av cancerläkemedel

Utmärkelsen Rosenön Award 2017- 2018 går till Emilie Schindler för avhandlingen Pharmacometrics to improve clinical benefit assessment in oncology.

Läs mer...

Thorbjörn Larsson ny generalsekreterare för Barncancerfonden

I januari tillträder Thorbjörn Larsson tjänsten som generalsekreterare för Barncancerfonden. Han har lång erfarenhet från idéburen verksamhet och som ledare för organisationer inom sjukvård, utbildning och forskning.

Läs mer...

Maria Dollhopf ny generalsekreterare för Radiumhemmets Forskningsfonder

Maria är utbildad molekylärbiolog och har en doktorsexamen i Experimentell onkologi från Institutionen för Onkologi-patologi vid Karolinska Institutet.

Läs mer...

Stor studie bekräftar att 3D-screening hittar fler bröstcancertumörer

Genom tredimensionell bildtagning av bröst – brösttomosyntes – är det möjligt att upptäcka mer än 30 procent fler cancertumörer än vid traditionell mammografiscreening.

Läs mer...

Förbättrad förstärkarteknik ska ge effektivare cancerdiagnostik

I EU-projektet ENEFRF utvecklar forskare vid Ångströmlaboratoriet som bäst förbättrade radiofrekvensförstärkare som ska göra PET-tekniken för cancerdiagnostik såväl effektivare som mer tillgänglig.

Läs mer...

crizanlizumab (SEG101) ökade antalet smärtfria patienter med sickelcellsanemi visar studien SUSTAIN

Resultat från en post-hoc analys av Fas II studien SUSTAIN visar att crizanlizumab, en humaniserad monoklonal antikropp, visar att fler patienter än i placebogruppen inte fick (VOC) (35.8% vs 16.9%)

Läs mer...

Artiklar

Njurcancer och prostatacancer

EAU-kongressen i Köpenhamn i mars i år samlade som vanligt över 10 000 deltagare från hela världen som under fem dagar lyssnade och granskade över 2 000 abstracts av vilka nästan två tredjedelar var uroonkologiska. Det är, som alla för – står, ett omöjligt jobb att redogöra för all den kunskap och vetenskap som nästan 1 400 abstracts innebär, skriver docent Johan Stranne i en kunskapsspäckad sammanfattning där han ”identifierar några träd i den stora skog som visades upp”.

Multifokalitet som prognostisk markör – och svåra bedömningar av nyttan av profylaktisk mastektomi

Vid Kicki Wallermötet 2017 belystes data som indikerar att det finns en liten överlevnadsvinst för kvinnor som genomgått bröstbevarande ingrepp (inkluderande strålbehandling) jämfört med de patienter som genomgått mastektomi. Detta ledde till mycket diskussioner under och efter mötet. I år belystes därför betydelsen av multifokalitet som prognostisk markör och huruvida det skulle förklara den sämre prognosen för kvinnor som på grund av multifokalitet behövt genomgå mastektomi.

Aktuella diskussioner och svåra avväganden när bröstcancerexperter samlades i Åre 2018

Kicki Waller-mötet i Åre lockar varje år bröstcancerspecialister från hela landet. 2018 års upplaga bjöd på en uppskattad gästföreläsning av Bella Kaufman från Israel och flera andra högintressanta uppdateringar från olika verksamhetsfält. Här sammanfattar överläkare Elisabet Lidbrink några av höjdpunkterna.

ASCO: Nya kombinationsbehandlingar öppnar terapeutiskt fönster i kampen mot lungcancer

Årets upplaga av ASCO var en av de mer intressanta på många år i och med att kombinationsbehandlingar med traditionell cytostatikabehandling och molekylär/ immunologisk behandling nu förefaller vara en framtida realitet för patienter med icke-småcellig lungcancer. Det skriver Michael Bergqvist och Stefan Bergström, båda överläkare vid Gävle sjukhus, i en sammanfattning som visar att dessa kombinationsbehandlingar nu öppnat ett nytt terapeutiskt fönster som förhoppningsvis kan vara ytterligare ett delsteg i kampen mot lungcancer.

KAN MAN DIAGNOSTISERA PANKREASCANCER TIDIGT

Det finns statistiska indikationer som talar för att exokrin pankreascancer kommer att vara den cancerform i världen som förorsakar flest dödsfall år 20501. Det understryker vikten av att hitta vägar att förebygga, tidigt diagnostisera och behandla denna cancerform på ett mycket effektivare sätt än vad vi är mäktiga idag. Det skriver Åke Andrén-Sandberg, professor emeritus i kirurgi, i en översikt av kunskapen på området.