Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Anders Bjartell tilldelas Dominique Chopin Distinguished Award

Sedan ett drygt tiotal år tillbaka delar EAU årligen ut priset Dominique Chopin Distinguished Award till den person som varit framgångsrik i sin forskning och bidragit med insatser som främjar urologisk forskning i Europa.

Läs mer...

Keytruda® godkänt som kombinationsbehandling för fler med lungcancer

Europeiska kommissionen har godkänt Keytruda® (pembrolizumab) i kombination med karboplatinbaserad kemoterapi som första linjens behandling för patienter med spridd icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp, oavsett PD-L-1-uttryck.

Läs mer...

Cancerfonden finansierar fler framstående forskare

Cancerfondens forskningsnämnd beslutar att finansiera ytterligare 14 forskares tjänster utöver de drygt 60 forskartjänster som Cancerfonden redan står för. Två av dem som får nya tjänster driver projekt om cancer i äggstockarna, ett område som Cancerfonden satsar särskilt på i år.

Läs mer...

Onkologidagarna har startat

Igår startade Onkologidagarna på Folkets hus i Stockholm. Temat för årets möte är Livsstilsrelaterad cancer. Efter kongressen öppnats var Fredrik Enlund, docent cancergenetik, Diagnostiskt Centrum, Kalmar först ut med en spännande föreläsning om genetik.

Läs mer...

Kroppsegen fettransplantation kan minska strålinducerad fibros hos bröstcancerpatienter

Ny studie ger visst biologiskt stöd för att kroppsegen fettransplantation är en kirurgisk metod som kan minska strålinducerad fibros hos patienter med genomgången bröstcancer. Det visar forskare vid grupperna Rekonstruktiv plastikkirurgi och Bröstkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, i en studie som nyligen publicerades i British Journal of Surgery.

Läs mer...

Nationellt perspektiv viktigt för cancervården

Att få hela cancervården att fullt ut inse vikten av nationell samverkan. Det ser nye cancersamordnaren Hans Hägglund som den kanske största utmaningen i sitt nya uppdrag.

Läs mer...

Artiklar

Ny kunskap om ovanlig cancerform – sarkom i livmodern kan misstas för ofarligt myom

Odifferentierat sarkom i livmodern, en mycket sällsynt men dödlig cancersjukdom, kan indelas i fyra grupper med olika egenskaper av viktig klinisk betydelse, visar en kartläggande studie vid Karolinska Institutet, nyligen publicerad ”online first” i Clinical Cancer Research. Här skriver forskaren bakom studien, docent Joseph Carlson, om resultaten. Bland annat är överlevnaden hos patienter med en viss typ av tumören bättre än väntat.

Nya kombinationer av immunterapi kan leda till ytterligare förbättrad behandling av cancer

Försök att bekämpa cancer m ed patientens eget immunsystem har pågått i årtionden, men det är bara under det senaste decenniet som cancerimmunterapi har genomförts framgångsrikt på kliniker och på några år fullständigt revolutionerat hur vi tänker på och behandlar cancer. Det skriver professor Magnus Essand vid Uppsala universitet i en gedigen genomgång av forskningsfältet där han bland annat förklarar utmaningarna i den fortsatta utvecklingen av CAR T-cellsterapi och onkolytiska virus och beskriver kunskapsläget inom området cancervacciner baserade på muterade kroppsegna antigen, så kallade neoantigen. En förhoppning för framtiden är nu att nya kombinationer av immunterapi kan leda till effektivare cancerbehandling.

Ny avhandling från Sahlgrenska följer upp långtidseffekten av PSA-screening

En ny studie visar att de män som bjuds in till organiserad PSA-screening minskar risken för död i prostatacancer med cirka 30 procent – jämfört med män som inte bjuds in. Män som deltar i ett organiserat PSA-screeningprogram halverar sin risk jämfört med män som idag enbart har tillgång till självvald opportunistisk testning. Det skriver överläkare Maria Frånlund vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i en sammanfattning av den uppmärksammade avhandling som hon nyligen presenterade vid Sahlgrenska Akademin.

AKUT ONKOLOGI – nytt vårdprogram om cancerpatienter som kräver akutvård

Personer som haft eller har cancer kan senare drabbas av allvarliga och livshotande tillstånd till följd av sin sjukdom eller behandling. Kunskapen om dessa akuta tillstånd och vikten av ett snabbt omhändertagande är inte så utbredd inom alla delar vården. Ett färskt nationellt vårdprogram ska förhoppningsvis råda bot på det.

GALLBLÅSECANCER – en diagnos, två strategier

Gallblåsecancer tillhör de mindre omtalade sjukdomarna i lekmännens media, medan den hos läkare snarast väcker en rysning på grund av den ytterst dåliga prognosen. Det finns emellertid anledning att intressera sig för gallblåsecancer eftersom den kirurgisk behandlingsindikationen har kunnat definieras allt bättre, samtidigt som en del mytbildningar skulle vara bra att kunna förpassa till historiens arkiv.