Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Cancerläkemedel i fokus för NT-rådet under 2019

NT-rådet gav 23 rekommendationer för nya läkemedel under 2019. De flesta handlade om cancerläkemedel. Samarbetet inom NT-rådet kan ge 3,7 miljarder tillbaka i återbäring till stat och regioner.

Läs mer...

Ny metod upptäcker fler antikroppar – öppnar för fler läkemedel mot cancer

En ny förbättrad metod för att upptäcka nya antikroppar för behandling av exempelvis cancer har tagits fram vid LTH i samarbete med BioInvent International AB. Tekniken skapar stora möjligheter att hitta många fler antikroppar än tidigare, visar Anne Ljungars i en ny avhandling. Redan nu har metoden resulterat i en ny antikropp för behandling av leukemi som nu befinner sig i klinisk prövning på människor.

Läs mer...

Tio år med nationella cancerstrategin – ett lyft för cancervården

Tio års utvecklingsarbete enligt nationella cancerstrategin har gjort tydliga avtryck i svensk cancervård. Idag utreds och behandlas patienter med cancer i hela landet enligt standardiserade vårdförlopp, nationella vårdprogram och nationella läkemedelsregimer.

Läs mer...

Ny indikation för Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason

Europeiska kommissionen godkänner Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (VTd) för behandling av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom lämpliga för stamcellstransplantation

Läs mer...

Ny behandlingsmetod ger cancerpatienter hopp om bot

Som första sjukhus i Norden inför Skånes universitetssjukhus en ny behandlingsmetod som ger hopp om bot för cancerpatienter med diffust storcelligt B-cellslymfom.

Läs mer...

Möjlighet att utveckla ny klass av cancerläkemedel

Efter mångårig forskning om så kallade Frizzled-receptorer på cellernas yta har forskare vid Karolinska Institutet nu kunnat visa att dessa receptorer kan påverkas med småmolekylära läkemedel.

Läs mer...

Artiklar

Fortbildningsdagarna Hematologi

Jag tog ett djupt andetag av den lätt kyliga höstluften innan jag klev in genom dörrarna till Varberg Arena där Fortbildningsdagarna i hematologi skulle äga rum. Där var redan cirka 200 personer (som senare skulle bli omkring 300) som stod och pratade förväntansfullt i små grupper.

ÖKAD RISK FÖR CANCER hos barn och unga vuxna med MEDFÖDDA HJÄRTFEL

Risken för cancer hos barn och unga vuxna med medfödda hjärtfel är mer än dubbelt så hög jämfört med kontroller utan medfött hjärtfel. Samtidigt är den absoluta risken låg. Det visar en ny studie som här sammanfattas av Christina Karazisi, Mikael Dellborg och Zacharias Mandalenakis, samtliga vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. De tre konstaterar att fler studier behövs för att kartlägga orsaker till varför cancerrisken är högre hos dessa patienter.

Nu kan nya beräkningsmodeller ge färre lymfkörteloperationer

Det är välkänt att kunskap om spridning av bröstcancer till armhålans lymfkörtlar ger viktig information om sjukdomens förlopp, och lymfkörtlarna opereras rutinmässigt ut för undersökning. Hos cirka 70 procent av patienterna finner man friska lymfkörtlar och operationen skulle kunna avvaras om lymfkörtlarna istället kunde bedömas utan kirurgi. Det skriver professor Lisa Rydén och hennes medarbetare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i en aktuell översikt.

Hormonbehandling ger olika långt skydd vid spridning

Kvinnor med bröstcancer som är hormonberoende får i dag behandling med östrogendämpande läkemedel. Sådan behandling kan ge ett mycket långvarigt skydd mot spridd cancer, visar en ny studie. Patienter med Luminal A bröstcancersubtyp sågs ha en långsiktig nytta, medan patienter med den mer aggressiva bröstcancersubtypen Luminal B, sågs ha en kortsiktig nytta när risken för spridd sjukdom är som störst. Detta analyserades i en stor randomiserad svensk studie av patienter som fått hormonell behandling (tamoxifen) kontra ingen behandling – med 25 års upp följning. Studien har letts av docent Linda Lindström, Karolinska Institutet, som här beskriver de intressanta resultaten.

RCC i samverkan

En stor del av de patienter som gått igenom en cancerutredning enligt standardiserat vårdförlopp är överlag nöjda. Det visar patienternas egen rapportering i RCCs kontinuerliga uppföljning av SVF. Skillnaderna är små mellan regionerna och bara något större mellan olika vårdförlopp. Men alla resultat är inte lika positiva. Frågan är om detta når in till verksamheterna och leder till förbättringar.