Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Mylan växer inom onkologi och lanserar långtidsverkande biosimilaren Fulphila (pegfilgrastim) inom G-CSF

Fulphila används för att minska tiden av neutropeni och förekomsten av febril neutropeni som kan bero på användning av cytotoxisk kemoterapi.

Läs mer...

Rozlytrek godkändes i Europa för patienter med NTRK fusion-positiva solida tumörer samt för patienter med ROS1-positiv avancerad icke småcellig lungcancer

Rozlytrek, Roche’s first tumour-agnostic therapy, approved in Europe for people with NTRK fusion-positive solid tumours and for people with ROS1-positive advanced non-small cell lung cancer

Läs mer...

Viktiga framsteg för ny behandling av svår hudcancer

En ny typ av immunterapi av den elakartade hudcancern malignt melanom visar lovande resultat. Tre mycket svårt sjuka patienter är idag långtidsöverlevare.

Läs mer...

Europeiska forskare presenterar gemensam plan för arbetet mot cancer

Cancerfonden presenterar idag, tillsammans med European Academy of Cancer Sciences och cancerorganisationer från femton europeiska länder, rekommendationer för internationellt koordinerad forskning kring cancer.

Läs mer...

Calquence rekommenderas vid KLL

CHMPs rekommendation baseras på två fas III-studier som visar förbättrad progressionsfri överlevnad och tolerabilitet.

Läs mer...

Imfinzi rekommenderas för godkännande vid ”extensive-stage” småcellig lungcancer

CHMP baserar det positiva utlåtandet på resultat från fas III-studien CASPIAN, Imfinzi plus kemoterapi.

Läs mer...

Artiklar

Algoritm hittade oväntade behandlingar mot HÖGRISKNEUROBLASTOM

Forskare vid Uppsala universitet har med hjälp av en datoralgoritm identifierat en ny lovande behandling mot sjukdomen neuroblastom, en nervcancer hos barn som kan vara livshotande. Upptäckten, som här beskrivs av Elin Almstedt som forskar vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala, kan på längre sikt leda till en ny form av behandling för barn med svår eller framskriden sjukdom. Istället för att använda traditionella metoder för läkemedelsutveckling har forskargruppen utvecklat en ny datoralgoritm som kan väga samman stora mängder genetisk och farmakologisk information från europeiska och amerikanska sjukhus och universitet. Algoritmen föreslog sedan nya behandlingar som skulle kunna påverka sjukdomens grundmekanismer.

Risk för spridd njurcancer bedöms med DNA-markör

Det är möjligt att förutsäga risken för att njurcancer ska spridas utanför njuren genom att analysera skillnader i så kallad DNA-metylering i tumören vid diagnos. Det visar en ny avhandling som här sammanfattas av Emma Andersson-Evelönn, forskare vid Insti tutionen för medicinsk biovetenskap och Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet.

Nytt testsystem för bröstcancer avslöjar hur tumörens omgivning påverkar cancercellerna

Delar av den tumörvävnad som normalt kasseras vid cancerkirurgi bär på hittills outnyttjad kunskap om sjukdomen, visar studier vid Göteborgs Universitet. Forskningen utgör grund för en ny experimentell plattform för cancerdiagnostik, prognoser och för att testa cancerläkemedel. Här sammanfattas den nya kunskapen av forskarna Anna Gustafsson, Emma Jonasson, Göran Landberg och Anders Ståhlberg.

Studie visar samband mellan assisterad befruktning och risk för prostatacancer

Män som söker sjukvård för barnlöshet och assisterad befruktning visade sig ha högre risk för prostatacancer än de som har blivit pappor på naturlig väg. Det skriver Yvonne Lundberg Giwercman, professor i experimentell patologi med inriktning mot cancer vid Lunds universitet i en gedigen genomgång av kunskapsläget på området. Tillsammans med professor Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt centrum i Lund, redogör hon för en ny studie där forskarna velat jämföra risken för att utveckla prostatacancer hos tre grupper: de som blir föräldrar genom IVF- respektive ICSI-assisterad befruktning och de som får barn genom naturlig befruktning.

Patientöversikter – så ger de överblick och blir ett stöd

Ett beslutsstöd med möjlighet att få en överblick av patientens hela sjukdoms- och behandlingshistorik. Ett verktyg som används tillsammans med journalen i mötet, mötet mellan patientens och vårdens medarbetare – och i olika möten på kliniken där överblick som patientöversikten ger är ovärderlig för att snabbt kunna sätta sig in i den enskilde patientens situation och historik.