Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset inviger Prostatacancercentrum

Centrumbildningen är ett led i att utveckla sjukvården med fokus på patient, kvalitet och forskning. Målet är att erbjuda varje patient en individualiserad behandlingsplan utifrån sina förutsättningar och det mest aktuella kunskapsläget.

Läs mer...

Väntetiderna i cancervården ett geografiskt lotteri

De flesta regioner i Sverige är inte i närheten av att ge behandling i rimlig tid till cancerpatienter. Detta trots politiska löften och stora satsningar. Det spelar stor roll var i landet du bor för hur snabbt du kan få vård. Det visar siffror som i dag presenteras i Cancerfondsrapporten.

Läs mer...

Darolutamid visar positiva resultat vid prostatacancer i ARAMIS-studien

Fas III-studien visar statistiskt signifikant förbättring av metastasfri överlevnad vid kastrations-resistent prostatacancer med en medianöverlevnad på 40 månader.

Läs mer...

Opdivo i kombination med Yervoy visar fortsatt överlevnadsvinst vid 30 månaders uppföljning vid njurcellscancer

Behandling med Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) i lågdos ger en fortsatt överlevnadsvinst hos patienter med tidigare obehandlad avancerad njurcellscancer (RCC) med intermediär eller dålig prognos.

Läs mer...

Barn med svår leukemi erbjuds mer skonsam cytostatikabehandling

Med ny teknik kan man nu identifiera ungefär 20 procent av barnen med mycket bra prognos och minska intensiteten i deras cytostatikabehandling. Härmed minskar biverkningarna, framförallt svåra infektioner, neurologiska komplikationer såsom kramper och bennekroser samt inflammation i bukspottskörteln.

Läs mer...

Tagrisso kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention efter omprövning

TLV bedömer, med beaktande av innehållet i en sidoöverenskommelse, att kostnaden är rimlig i förhållande till den nytta som behandling med Tagrisso ger för patienter med icke-småcellig lungcancer.

Läs mer...

Artiklar

Hur kan precisionsmedicin tillämpas på bröstcancer?

Hur kan precisionsmedicin användas för att göra diagnostik, prognostisering och behandling av bröstcancer alltmer träff säker – idag och inom den närmaste tioårsperioden? Det var temat för ett seminarium som hölls i Göteborg den 3 oktober 2018 under ledning av Ana Bosch, onkolog och forskare vid Lunds universitet och Jonas Bergh, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Bröstcancerceller blir invasiva genom att ändra identitet

Den främsta orsaken till att människor dör i bröstcancer och andra cancerformer är att sjukdomen sprider sig och börjar växa i viktiga organ som lungor och lever. Vi vet fortfarande ganska lite om hur och varför cancer sprider sig och det finns idag inga läke medel som är specifikt inriktade på att förhindra spridning av cancerceller. Spridningsprocessen inleds med att cancerceller blir motila och invaderar närliggande vävnad. I en ny studie från Karolinska Institutet visas hur den invasiva förmågan hos bröstcancerceller är kopplad till förlust av cellidentitet1. Här beskrivs fynden av Jonas Fuxe, KI-forskare och associerad professor vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, som lett studien tillsammans med kolleger på Karolinska Institutet och forskare på Uppsala och Umeå universitet i Sverige, samt vid Weill Cornell Medicine i New York.

Nya möjligheter att omvandla aggressiv bröstcancer till behandlingsbar sjukdom

Ny forskning visar att cancercellers kommunikation med andra celltyper i den om kring liggande vävnaden, såsom bindvävs-, blodkärls- och immunceller, påverkar tumörers möjligheter att bildas, sprida sig och motstå behandling. Här beskriver professor Kristian Pietras och forskaren Sophie Lehn vid Lunds universitet fyndet av en tillväxtfaktor – PDGF-CC – som förmedlar information mellan tumörceller och bindvävsceller främst i basala brösttumörer. Den nya kunskapen öppnar upp för utveckling av nya läkemedel som manipulerar bindvävscellerna i tumören, vilket resulterar i att de mest svårbehandlade tumörformerna svarar på konventionell hormonterapi.

Missar bakom ökning av cervixcancer ”DNA- OCH mRNA-METODER LIKVÄRDIGA”

– Nya studier visar att HPV-screening med mRNA-baserad teknik har likvärdig säkerhet på lång sikt som etablerade DNA-metoder och dessutom kan minska antalet kvinnor som behöver kontrolleras med kolposkopi. Det säger Thomas Iftner, professor i virologi vid universitetet i Tübingen, Tyskland. Men trots effektiv screening har det i Sverige under de senaste åren skett en oroande ökning av antalet fall av cervixcancer, något som framför allt har visat sig bero på att andelen missade cellförändringar har ökat inom den cytologiska diagnostiken.

Nytt grepp för effektivare diagnostik och behandling

Elakartade hjärntumörer fortsätter att vara mycket svårbehandlade och drabbar såväl vuxna som barn. Ett exempel är glioblastom, där medianöverlevnaden inte har ökat markant sedan temodal infördes som standardbehandling för ungefär tio år sedan – trots stor mängd ny kunskap om hur dessa tumörer uppstår. Här ger Anna Dimberg, Mattias Belting och Karin Forsberg-Nilsson en resumé av vad som diskuterades vid ett första möte mellan kliniker och grundforskare i Arild hösten 2018 – ett viktigt steg på vägen för fortsatt utveckling inom området.