Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Poolade data från fas 1-studier på allogen UCART19 vid recidiverande/refraktär akut lymfoblastisk leukemi

82% av patienterna uppnådde komplett remission då den lymfocyteliminerande behandlingen innefattade en anti-CD52 monoklonal antikropp.

Läs mer...

Cancerpatienter ska få bättre stöd för sexuell hälsa

Många cancerbehandlingar påverkar sexualitet och sexuella funktioner negativt. Men frågorna tas sällan upp i vården. Skamkänslor hos patienten och bristfällig information om koppling mellan sjukdomen/behandlingen och sexuell påverkan och är en orsak.

Läs mer...

Forskare arbetar vidare i spåren av årets Nobelpristagare. Två av fyra patienter är helt tumörfria med deras metod

Rolf Kiessling och Maria Wolodarski på Karolinska Universitetssjukhuset har gått ett steg längre och inriktar sig på patienter där Checkpoint-terapin inte har fungerat eller där effekten av den har upphört. Förenklat kan man säga att de ger patienterna en stor mängd av deras egna odlade och återaktiverade T-celler, följt av ett vaccin mot cancern.

Läs mer...

Internationellt samarbetsprojekt har lyckats omvandla mänskliga hudceller till blodstamceller

Det här är ett första steg på väg mot att generera fullt funktionella blodstamceller i provrör, som i framtiden skulle kunna transplanteras till patienter med blodsjukdomar.

Läs mer...

Nya data från fas III-studien MURANO med Venclyxto i kombination med rituximab för patienter med R/R KLL

Venclyxto i kombination med rituximab minskade risken för sjukdomsprogression eller död jämfört med kemoterapibaserad standardbehandling med bendamustin plus rituximab (BR) efter en mediantid för uppföljning på tre år

Läs mer...

”Fel” sorts bindvävsceller ger sämre prognos för bröstcancer

Vid vissa cancerformer bildas bindväv runt och inom tumören. En forskargrupp vid Lunds universitet har identifierat tre olika typer av bindvävsceller och funnit att två av dessa är kopplade till en sämre prognos hos bröstcancerpatienter.

Läs mer...

Artiklar

Mer kunskap behövs om praktisk cancerprevention

Fetma är på väg att ta över rökningens plats som den största enskilda riskfaktorn för cancer. Det konstaterar World Cancer Research Fund i en uppmärksammad preventions rapport.
– Ökad kunskap om riskfaktorer är bra, men nu behövs också mer kunskap om praktisk cancerprevention, kommenterar professor Mats Lambe, Karolinska Institutet och RCC Uppsala/Örebro.

Fortbildningsdagarna i Umeå bjöd på fullspäckat och högkvalitativt program

Årets nationella fortbildningsdagar i hematologi arrangerades i ett mestadels soligt och höstvackert Umeå. Deltagarna bjöds ännu en gång på ett fullmatat program och för andra året i rad deltog även hematologisjuksköterskor. Omkring hälften av föreläsningarna var gemensamma för läkare och sjuksköterskor. Mötet ägde rum på konferenslokalen Väven alldeles intill älven. Lokalt ansvarig i år var Cecilia Isaksson, överläkare och hematolog vid Norrlands universitetssjukhus. Här refereras 2018 års Fortbildningsdagar av Tove Wästerlid, ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Positivt om icke småcellig lungcancer på IASLC: Snabb utveckling av underhållsbehandling

Årets ”världskongress om lungcancer”, IASLC, var nummer 18 i ordningen och arrangerades i Toronto. Under några intensiva dagar presenterades totalt 2 384 högkvalitativa arbeten. Ur ett svenskt perspektiv var kongressen välbesökt och data som presenterades vid mötet kommer sannolikt att få stor betydelse för hur vi handlägger våra patienter i framtiden. Det skriver Michael Bergqvist, Stefan Bergström och Jonas Nilsson vid Gävle sjukhus samt Simon Ekman vid Karolinska Universitetssjukhuset i en kort sammanfattning av den viktigaste nya kunskapen som presenterades på kongressen.

Nationell samordning av prostatacancer – så ser Regionala cancercentrum i samverkans handlingsplan ut

När Socialstyrelsen åter sa nej till ett nationellt screeningprogram för prostatacancer gav Socialdepartementet i uppdrag åt Regionala cancercentrum i samverkan att ta fram en handlingsplan för hur PSA-testningen skulle kunna standardiseras och effektiviseras, samt att identifiera kunskapsluckor för hur kompletterande tester kan förbättra diagnostiken.
Projektledningen beskriver här vad detta initiativ resulterat i.

Nytt sätt att blockera förmåga att reparera vid strålbehandling

Hälften av alla cancerpatienter kommer att strålbehandlas någon gång under sin cancerbehandling. Ny forskning från Karolinska Institutet visar nu att det går att blockera cancercellernas förmåga att reparera sin arvsmassa vid strålbehandling och därmed stoppa cancercellernas överlevnad. Det skriver assisterande professor Nina Gustafsson i en sammanfattning av en ny studie som publicerats i Nature Communications. Hon och hennes forskarlag hoppas att upptäckten kan ligga till grund för nya sätt att behandla cancer i framtiden.