Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Fas III-data för Venclyxto för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

Studien visar att patienter som behandlats med Venclyxto (venetoklax) i kombination med obinutuzumab levde signifikant längre utan sjukdomsprogression med bibehållen effekt även efter avslutad behandling, jämfört med patienter som behandlats med obinutuzumab plus klorambucil

Läs mer...

Lynparza godkänt i EU vid avancerad BRCA-muterad äggstockscancer

Lynparza (olaparib) är nu godkänt i EU för första linjens underhållsbehandling för patienter med avancerad BRCA-muterad äggstockscancer. För 60% av patienterna som fick Lynparza noterades inte någon försämring av sjukdomen efter tre år. Motsvarande siffra var 27% hos de patienter som fick placebo

Läs mer...

Opdivo i kombination med Yervoy vid avancerad njurcellscancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är att kombinationen av Opdivo och Yervoy bör användas till vuxna med avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos

Läs mer...

Övertygande överlevnadsdata för Blincyto vid MRD-positiv ALL på Europas viktigaste blodcancerkongress

Amgen presenterar femårsdata för totalöverlevnad hos patienter som behandlas med Blincyto mot MRD-positiv akut lymfatisk leukemi efter induktionsbehandling. Medianöverlevnaden i studien uppgår till 36,5 månaderoch över hälften av de patienter som uppnådde komplett MRD-respons redan efter en behandlingscykel med Blincyto var fortfarande i livet efter fem år.

Läs mer...

TLV subventionerar Vizimpro, målstyrd behandling för EGFR-muterad lungcancer

TLV konstaterar i sitt beslut att med hänsyn tagen till sjukdomens mycket höga svårighetsgrad ligger kostnaden för behandling med Vizimpro på en rimlig nivå och subventioneras från och med den 14 juni 2019 utan begränsning1.

Läs mer...

Konstgjort grundämne ska stråla sönder cancer i äggstockarna

Ett mycket ovanligt radioaktivt grundämne ska prövas för att stråla bort cancer i äggstockarna. Kemisten Emma Aneheim och hennes forskarkollegor hoppas på att kunna rikta behandlingen mot tumörer som är så små att läkarna inte kan upptäcka dem.

Läs mer...

Artiklar

Nytt klimatinitiativ – TA TÅGET TILL ESMO!

Vädret förändras mitt framför våra ögon, vetenskaplig konsensus knyter mänskliga utsläpp av växthusgaser till störningar i klimatet1 och Parisavtalet visar vägen mot ett nytt och hållbart samhälle2. Detta är ingången till pilotprojektet ”tåg till ESMO för klimatet” där målet är att personer från sjukvården, akademin och industrin ska resa tillsammans till Barcelona i september 2019.

Unga med Hodgkins lymfom – har låg risk för återfall – efter två år

Behandlingen av Hodgkins lymfom är nu så effektiv att unga patienter som inte får återfall inom två år efter avslutad behandling har en för – väntad överlevnad som liknar den i befolkningen. Det visar en ny studie som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare vid Aalborgs universitetssjukhus i Danmark och Radiumhospitalet i Oslo. Studien refereras här av Karin Ekström Smedby, specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och lektor vid Karolinska Institutet.

Margareta Haag leder Nätverket mot cancer

Att kalla Margareta Haag internationell är ett kraftigt understatement. Det går snabbare att räkna upp länder hon inte besökt och/ eller bott i än motsatsen. Hon har också alltid varit en skicklig nätverkare och föreningsmänniska. Som nybliven ordförande för Nätverket mot cancer (NMC) kommer nu alla hennes samlade erfarenheter väl till pass – inte minst den egna erfarenheten av att leva med en kronisk cancersjukdom.

CYSTISKA PANKREASTUMÖRER: Förekomst av munbakterier kopplas till svårighetsgrad

Förekomsten av munbakterier i så kallade cystiska bukspottkörteltumörer är kopplat tilltumörens svårighetsgrad. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet. Förhoppningen är att resultaten kan bidra till bättre diagnostik och behandling av cancer i bukspottkörteln, skriver kirurgen Asif Halimi, Karolinska Universitetssjukhuset, forskaren Haleh Davanian och docent Margaret Sällberg Chen, båda vid Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet.

Kroppsegen transplantation av fett kan minska strålinducerad fibros hos bröstcancerpatienter

En ny studie ger visst biologiskt stöd för att kroppsegen fettransplantation är en kirurgisk metod som kan minska strålinducerad fibros hos patienter med genomgången bröstcancer. Det skriver specialistläkaren Anna Lindegren vid Södersjukhuset i en gedigen genomgång av forskningsfältets olika delar. Studien publicerades nyligen i British Journal of Surgery.