Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Forskning om cancerceller får Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi

Igor Adameyko vid institutionen för fysiologi och farmakologi får priset i molekylär biologi, ”för banbrytande studier av nervassocierade multipotenta Schwanncell-prekursorer och deras roll i organogenes”.

Läs mer...

Nya kliniska kännetecken vid aggressiv bröstcancer

Forskare från Lunds universitet har upptäckt en ny mekanism där cancerceller kapar metabolismen hos ribonukleinsyra (RNA) för att påverka sin egen ämnesomsättning. Studien, nu publicerad i Molecular Cell Journal, förklarar aggressiva kliniska kännetecken i trippelnegativa bröstcancerformer.

Läs mer...

Xospata inkluderat i högkostnadsskyddet med begränsning

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Xospata (gilteritinib) ska ingå i läkemedelsförmånen från och med den 1 mars 2021. Xospata godkändes av EU-kommissionen i oktober 2019 för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktär FLT3-positiv akut myeloisk leukemi, AML.

Läs mer...

Färre cancerfall upptäcks under pandemin

Antalet personer som upptäcks och diagnostiseras med cancer har minskat under covid-19-pandemin. Antalet rapporterade tumörer har minskat med strax under 10 % under perioden januari-oktober 2020 jämfört med samma period 2019. Det framgår av Regionala cancercentrum i samverkans tredje rapport om pandemins effekter på cancervården.

Läs mer...

NT-rådet uppdaterar behandlingen av avancerad NCSLC

NT-rådet rekommenderar att immunterapi bör användas som första linjens behandling till patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer som inte är positiv för mutationer i EGFR eller ALK. Rekommendationen är en uppdatering av tidigare publicerad rekommendation och innebär att Opdivo i kombination med Yervoy tillsammans med 2 cykler platinabaserad kemoterapibehandling (platinadubblett) tillkommit som nytt behandlingsalternativ.

Läs mer...

Uppdaterade nationella vårdprogram och SVF för malignt melanom och T-cellslymfom

De nationella vårdprogrammen har reviderats, uppdaterats och fastställts av RCC i Samverkan.

Läs mer...

Artiklar

Digital konferens för ökat samarbete

På Världscancerdagen den 4 februariarrangerades konferensen Focus on Cancer Collaboration i Medicon Village i Lund. Konferensen är ett samarbete mellan Medicon Village, LU Innovation, Create Health samt Lund University Cancer Centre (LUCC), som också firade ettårsjubileum.

Ökad känsla av ensamhet i samtalen till Cancerlinjen

Varje år tar drygt 8 000 människor kontakt med Cancerlinjen för att få svar på sina frågor om cancer. Under pandemin har antalet mejl och telefonsamtal legat på ungefär samma nivå som tidigare år.
– Men nästan alla samtal förra året handlade om en ökad känsla av ensamhet, berättar sjuksköterskan Fanny Pontán, som har arbetat med detta på Cancerfonden sedan 2018.

Patientöversikten – därför är den så uppskattad

Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. För Karin Liljelund och Inge Nilsson är patientöversikten i cancervården ett viktigt verktyg för att kunna bli delaktiga i sin egen vård och behandling. Med hjälp av patientöversikten kan de tillsammans med vårdgivaren få en visuell helhetsbild av viktiga händelser. Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda erfarenheter av hälsa, sjukdom, livskvalitet samt förväntningar och farhågor.

Nobelpris och cancerforskning: Mellan framgång och skandal

I början av oktober varje år riktar forskare över hela världen blickarna mot Stockholm. Vem ska tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin? Inte bara för de enskilda laureaterna är Nobelförsamlingens beslut omvälvande. På grund av den enorma mediala uppmärksamheten världen över påverkas hela forskningsfältet där pristagarna är verksamma. Här gör vi några nedslag i prishistorien med fokus på onkologi.

P-piller minskar risk för både äggstockscancer och endometriecancer

En studie från Uppsala universitet1, där man inkluderat över 250 000 kvinnor, visar att p-piller skyddar mot både äggstocks- och endometriecancer. Den skyddande effekten består flera decennier efter att man slutat använda p-piller. Här beskriver forskargruppsledare Åsa Johansson vad den nya kunskapen kan betyda för möjligheten att i framtiden ge mer individuella råd till kvinnor.