Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Nya studiedata visar längsta rapporterade överlevnaden någonsin för avancerad hormonkänslig bröstcancer

Resultaten från MONALEESA-2 visar att kombinationsbehandling med Kisqali och letrozol som första linjens behandling resulterade i en överlevnad på över fem år (63,9 månader).

Läs mer...

Imfinzi + nya immunoterapier förbättrade kliniska utfall vid icke resekterbar NSCLC i stadium III

Fas II-studien COAST visade att oleclumab eller monalizumab kombinerat med imfinzi fördröjde sjukdomsprogress signifikant.

Läs mer...

Enhertu minskade risken för sjukdomsprogress eller dödsfall med 72 procent jämfört med T-DM1 vid metastaserad HER2-positiv bröstcancer

Resultaten från head-to-head fas 3-studien DESTINY-Breast03 som valts ut för presentation vid ”Presidential Symposium” på ESMO kan innebära en potentiellt ny standardbehandling av tidigare behandlade patienter med metastaserad HER2-positiv bröstcancer.

Läs mer...

Cancercellers organisation kartläggs med ny metod

Hur enskilda cancerceller ändrar sig över tid, kan förklara varför hjärntumörer utvecklas så olika och varför en del cancerceller är resistenta mot vissa behandlingar.

Läs mer...

Min vårdplan inom cancerområdet har uppdaterats för sex diagnoser

Nationell Min vårdplan för bröst-, äggstock-, prostata-, penis-, tjock- och ändtarmscancer samt tumörer i centrala nervsystemet finns nu i en uppdaterad digital version anpassad till Stöd och behandlings nya invånargränssnitt.

Läs mer...

Femårsdata visar den längsta medianöverlevnaden som rapporterats i en fas III-studie hos patienter med tidigare obehandlad avancerad eller metastaserad njurcellscancer

Efter fem år sen start av behandlingen, levde nästan hälften av patienterna som behandlats med Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) i studien CheckMate -214.

Läs mer...

Artiklar

”Jag önskar att sjukvården var mer öppen för att diskutera frågor och råd om levnadsvanor”

När Anna för andra gången insjuknade i bröstcancer ville hon göra allt för att öka sina chanser att överleva och minska risken för återfall. Vad skulle hon tänka på? Beskedet från sjukvården var att fortsätta leva som vanligt. Efter några år kom nästa cancerbesked. Återigen fick hon beskedet att fortsätta leva som vanligt. Besvikelsen över att inte få stöd och råd kring frågor om livsstil och levnadsvanor gjorde att Anna sökte kunskap utanför sjukvården.

Håkan Olsson till minne – Utmanade dogmer och gick nya vägar

Håkan Olsson, aktiv seniorprofessor i onkologi vid Lunds universitet, har vid 71 års ålder avlidit i sviterna av en cancersjukdom.

Prisbelönt kontaktsjuksköterska vill se förbättrad rehabilitering

– När vi befinner oss mitt i stormens öga ska vi vara som bäst. I det här yrket får man inte vara rädd för att möta människor i kris, men det är också viktigt att hålla en professionell distans. De kloka orden kommer från Petra Lindroos Kölqvist, som i våras utsågs till Årets kontaktsjuksköterska i Västra sjukvårdsregionen för sitt arbete på Hematologimottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

3D-mammografi minskar antalet fall av bröstcancer mellan screeningomgångar

Screening med 3D-mammografi, så kallad brösttomosyntes ger en lägre andel intervallcancerfrekvens jämfört med screening med mammografi. Resultaten hittills innebär att brösttomosyntes kan göra större nytta som screeningmetod än mammografi. Fler studier med resultat i samma riktning behövs dock, skriver här Kristin Johnson, ST-läkare i radiologi på Skånes universitetssjukhus och doktorand inom medicinsk radiologi vid Lunds universitet. Hon påpekar att för att bedöma om brösttomosyntes ska ersätta eller komplettera mammografi är det även viktigt att exempelvis ta hänsyn till hälsoekonomiska analyser och falskt positiva undersökningar. Arbeten kring detta pågår i forskningsgruppen.

Stötta yngre och bjuda på kunskap – viktigt för Eva Tiensuu Janson, erfaren expert på NET

Hennes bästa ämne i skolan var svenska och ett tag funderade hon på att bli historielärare. Musiken, fiolspelandet, har också alltid spelat en viktig roll i livet.
– Men om man hade bra betyg skulle man utbilda sig till ett ”riktigt” jobb som läkare eller jurist, och jag ville arbeta med något som kunde hjälpa människor, säger professor Eva Tiensuu Janson, som valde att ägna sig åt neuroendokrinologi, men aldrig släppte det stora intresset för pedagogik. Idag är hon ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci på Uppsala universitet.