Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Mutationer kan minska effekten av bröstcancerbehandling

En liten del av de kvinnor som efter en bröstcanceroperation får behandling med hormonella läkemedel, skulle kanske vara mer hjälpta av en annan behandling. Det visar en studie som forskare vid Lunds universitet genomfört och som publiceras i JNCI Cancer Spectrum.

Läs mer...

Nya forskningsrön om regleringen av hormonell bröstcancer

Notch-proteinerna är viktiga faktorer som reglerar tillväxt och differentiering i såväl normala celler som cancerceller. Forskare i Åbo har nu påvisat att aktiviteten i Notch-proteinfamiljens olika medlemmar kan modifieras på olika sätt genom fosforylering. Resultaten kan utnyttjas för att ta fram nya behandlingsformer mot cancer, särskilt hormonell bröstcancer.

Läs mer...

Europakommissionen godkänner en andra indikation för Sarclisa vid recidiverande multipelt myelom

Godkännandet baseras på fas 3-studien IKEMA som visade att Sarclisa som tillägg till standardbehandlingen karfilzomib och dexametason minskade risken för sjukdomsprogression eller död med 47% hos patienter som recidiverat efter en till tre tidigare terapier.

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Darzalex vid multipelt myelom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Darzalex i kombination med bortezomib, melfalan och prednison (DVMP). Utvärderingen gäller behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som inte är lämpliga för så kallad autolog stamcellstransplantation.

Läs mer...

Opdivo i kombination med Cabometyx godkänt som första linjens behandling av patienter med avancerad njurcellscancer

Godkännandet baseras på resultat från fas III-studien CheckMate -9ER, som visade på en signifikant förbättring för både det primära effektmåttet progressionsfri överlevnad, samt sekundära effektmått som objektiv responsfrekvens och totalöverlevnad.

Läs mer...

Kirurg, Gynonkolog och SVF-koordinator är Årets Eldsjälar

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Målsättningen är att lyfta fram insatser och personer från de olika regionerna i Sverige.

Läs mer...

Artiklar

Digital konferens för ökat samarbete

På Världscancerdagen den 4 februariarrangerades konferensen Focus on Cancer Collaboration i Medicon Village i Lund. Konferensen är ett samarbete mellan Medicon Village, LU Innovation, Create Health samt Lund University Cancer Centre (LUCC), som också firade ettårsjubileum.

Ökad känsla av ensamhet i samtalen till Cancerlinjen

Varje år tar drygt 8 000 människor kontakt med Cancerlinjen för att få svar på sina frågor om cancer. Under pandemin har antalet mejl och telefonsamtal legat på ungefär samma nivå som tidigare år.
– Men nästan alla samtal förra året handlade om en ökad känsla av ensamhet, berättar sjuksköterskan Fanny Pontán, som har arbetat med detta på Cancerfonden sedan 2018.

Patientöversikten – därför är den så uppskattad

Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. För Karin Liljelund och Inge Nilsson är patientöversikten i cancervården ett viktigt verktyg för att kunna bli delaktiga i sin egen vård och behandling. Med hjälp av patientöversikten kan de tillsammans med vårdgivaren få en visuell helhetsbild av viktiga händelser. Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda erfarenheter av hälsa, sjukdom, livskvalitet samt förväntningar och farhågor.

Nobelpris och cancerforskning: Mellan framgång och skandal

I början av oktober varje år riktar forskare över hela världen blickarna mot Stockholm. Vem ska tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin? Inte bara för de enskilda laureaterna är Nobelförsamlingens beslut omvälvande. På grund av den enorma mediala uppmärksamheten världen över påverkas hela forskningsfältet där pristagarna är verksamma. Här gör vi några nedslag i prishistorien med fokus på onkologi.

P-piller minskar risk för både äggstockscancer och endometriecancer

En studie från Uppsala universitet1, där man inkluderat över 250 000 kvinnor, visar att p-piller skyddar mot både äggstocks- och endometriecancer. Den skyddande effekten består flera decennier efter att man slutat använda p-piller. Här beskriver forskargruppsledare Åsa Johansson vad den nya kunskapen kan betyda för möjligheten att i framtiden ge mer individuella råd till kvinnor.