Om Onkologi i Sverige

Onkologi i Sverige är ett forum för erfarenhetsutbyte, debatt och eftertanke som tar det vida perspektivet på cancervård.

I tidningen kan du läsa om alla aspekter av din och dina kollegors och patienters vardag. Artiklarna spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Vår målsättning och förhoppning är att tidningen skall bidra till en bättre cancervård genom att fånga upp och förmedla nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur.

Vi är glada att ha lyckats rekrytera ett mycket kompetent redaktionsråd som hjälper oss med idéer till artiklar. Redaktionsrådet bidrar med kunskaper inom sina repektive specialområden. Se vilka det är under fliken Redaktionsråd.

För innehållet i en enskild artikel svarar författaren. Innehållet i artiklarna överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionsrådets eller redaktionens åsikter.

Vi önskar självfallet att du som läsare är med och påverkar innehållet genom att tycka till om artiklar eller om de frågor som berör dig i ditt dagliga arbete.

Tidningen distribueras till alla specialistläkare och sjuksköterskor inom cancervården i Sverige. Den utkommer med sex nummer per år. För en mer detaljerad bild av distributionen se under fliken Distribution.

Onkologi i Sverige har en TS-kontrollerad upplaga på 4700 ex.

Onkologi i Sverige publiceras av Pharma Industry Publishing AB som är helägt av Add Health Media AB.