Om Onkologi i Sverige

Onkologi i Sverige är ett forum för erfarenhetsutbyte, debatt och eftertanke som tar det vida perspektivet på cancervård.

I tidningen kan du läsa om alla aspekter av din och dina kollegors och patienters vardag. Artiklarna spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Vår målsättning och förhoppning är att tidningen skall bidra till en bättre cancervård genom att fånga upp och förmedla nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur.

Vi är glada att ha lyckats rekrytera ett mycket kompetent redaktionsråd som hjälper oss med idéer till artiklar. Redaktionsrådet bidrar med kunskaper inom sina repektive specialområden. För innehållet i en enskild artikel svarar författaren. Innehållet i artiklarna överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionsrådets eller redaktionens åsikter.  Se vilka det är under fliken Redaktionsråd.

Onkologi i Sverige distribueras till alla specialistläkare och sjuksköterskor inom cancervården i Sverige. Vår ambition är att tidningen skall nå ut till alla läkare som behandlar cancerpatienter.

Idag distribueras tidningen till läkare inom följande specialiteter:
Onkologi
Hematologi
Mammografi
Urologi
Lungmedicin
Smärtläkare
Palliativ vård
ASIH-läkare
Klinisk patologi
Klinisk cytologi

Samt till sjuksköterskor inom:
Onkologi
Hematologi
Urologi

Om du behandlar cancerpatienter men inte får tidningen idag mejla till [email protected] så ordnar vi så att du får tidningen skickad till arbetsplatsen. Vi önskar självfallet att du som läsare är med och påverkar innehållet genom att tycka till om artiklar eller om de frågor som berör dig i ditt dagliga arbete.

Onkologi i Sverige utkommer med sex nummer per år och har en TS-kontrollerad upplaga på 5000 exemplar.

Onkologi i Sverige publiceras av Pharma Industry Publishing AB som är helägt av Add Health Media AB.