Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stor efterfrågan av mer information om cancerrehabilitering

För att bättre förstå vad för stöd och informationsmaterial som patienter och närstående önskar kring cancerrehabilitering har RCC i samverkan genomfört en enkätundersökning. Totalt deltog över 500 personer anonymt. Resultaten visar en stor efterfrågan av mer och tydligare information om cancerrehabilitering.

– Det är mycket viktigt och värdefullt att ta del av patienternas och närståendes tankar om cancerrehabilitering. Vi behöver bättre förstå deras behov för att nå ut med mer information och stöd som underlättar för dem. Och hjälpa vården genom att förse dem med relevant material. Det finns stora behov och förhoppningar att förbättra utbudet av informationsmaterial om cancerrehabilitering både till patienter och närstående, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare.

Resultaten visar att det finns en stor efterfrågan av mer information med entydligare överblick över vilken cancerrehabilitering som finns. Samt hur man som patient kan få tillgång till den och vad man som patient har rätt till. Många efterfrågar tips på vad man kan göra själv för sin rehabilitering gällande träning, kost och psykologiskt stöd. Även andra råd för återhämtning, både för kropp och själ, efterfrågas. Vikten av lättillgänglig information, särskilt efter avslutad behandling, lyfts också som ett betydelsefullt område, och att det inte ska vara upp till patienten själv att hitta informationen. Resultaten visar också att närstående önskar mer information om vad som finns för stöd till för dem.

Fler vill få information av kontaktsjuksköterska och behandlande läkare

Det vanligaste är att man som patient har fått information om cancerrehabilitering av kontaktsjuksköterska, behandlare, läkare eller av en patientförening. På frågan om var respondenten helst hade tagit del av information om cancerrehabilitering hamnar läkare, kontaktsjuksköterska och Min vårdplan i topp. Ställs frågorna om erhållen information och önskad information jämte varandra framkommer att informationen efterfrågas i flera olika kanaler i högre utsträckning än vad det görs idag.

Över sjuttio procent vill ha muntlig information om cancerrehabilitering, gärna från kontaktsjuksköterska eller behandlande läkare. Flera nämner att de inte har blivit erbjudna någon cancerrehabilitering, utan att de själva har sökt information. Eller att de har fått information i samband med en rehabiliteringsvecka som anordnats av CancerRehabFonden, vilket många svarande uttrycker att de är nöjda med.

En bred bild av cancerrehabilitering

Respondenterna fick i fritext svara på vad cancerrehabilitering innebär för dem. I svaren framkommer flera innebörder, där mycket kretsar kring att återfå tidigare livskvalitet och möjligheten att få träffa andra som delar liknande erfarenheter.

Flera beskriver cancerrehabilitering som tillgång till stöd som inkluderar det fysiska, psykiska och sociala. Det kan vara hjälp med arbetsrelaterade frågor, sex- och samliv samt emotionellt och existentiellt stöd. Vad gäller fysisk rehabilitering nämns exempelvis hjälp med träning, motion och att hantera fysiska biverkningar. Många lyfter också vikten av individanpassning och ett långsiktigt stöd.

– Resultaten är viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet och framtagandet av nya informationsmaterial om cancerrehabilitering till patienter och närstående för at öka kunskapen. Vi vill tacka samtliga som svarade på enkäten för deras tid och engagemang i denna viktiga fråga, avslutar Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare.