Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd

Vi kan inte designa ett perfekt system för alla olika typer av patienter, men vi kan skapa kultur, värderingar och kapacitet att möta skiftande behov. Det är en av slutsatserna av den workshop som Regionala cancercentrum i samverkan och Ung Cancer arrangerade tillsammans för att sätta fokus på unga vuxna cancerpatienters behov och situation i vården.

Den 8 november samlades drygt 40 personer för att diskutera hur vården för unga vuxna med cancer ser ut i dag och hur den kan stärkas.

– Jag är stolt över att vi lyckats samla en sådan bredd av erfarenheter och perspektiv i samma rum, från personer med egen erfarenhet av cancer i ung ålder, till vårdpersonal, chefer i vården, civilsamhällesaktörer och myndighetsföreträdare, säger Kjell Ivarsson, SKR:s cancersamordnare och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg var på plats för att inledningstala och delta i de inledande diskussionerna. Hon, liksom flera av deltagarna, återkom till vikten av att både vården och samhället har plats för personer och patienter som inte passar in i mallen för sjukdom eller särskilda behov.

FOKUS PÅ PSYKISK HÄLSA
– Unga vuxna befinner sig i en särskild fas i livet. Att skapa en gemensam förståelse för de olika behov som finns inom gruppen unga vuxna som drabbas av cancer och vilka behov som idag inte möts och hur det kan adresseras framåt är väldigt viktigt, säger Therese Leijon, generalsekreterare för Ung Cancer.

Ett område som återkom under dagen var behovet av psykosocialt stöd. Ung Cancers medlemmar vittnade om att många unga inte vill belasta vården och därför inte ber om hjälp när de till exempel har svårt att hantera sin rädsla för återfall. Därför kan det behövas uppsökande verksamhet. Två exempel på sådan verksamhet lyftes, Min kod i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen, och Ungdomskoordinatorn i Norra sjukvårdsregionen genom RCC Norr.

– När workshoppen var slut tog det nästan en timme innan lokalen var tom. Det var många som hade hittat nya kontakter som de ville diskutera vidare med innan de gick hem. Jag tror att vi kommer att se direkta resultat av flera av de samtalen under 2024, säger Kjell Ivarsson.

Insikter och slutsatser från diskussionerna dokumenterades både av flera personer på plats och av deltagarna själva.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Regionala Cancer Centrum – RCC

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening