Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Varaktig respons och lovande överlevnadsdata från fas II-studie med tarlatamab vid småcellig lungcancer

Imponerande antitumöraktivitet med varaktiga responser och en total medianöverlevnad på 14,3 månader – så beskriver forskarna de nya data på tarlatamab, en DLL3-riktad BiTE-molekyl mot småcellig lungcancer, som presenterades på ESMO-kongressen i Madrid.

”Tarlatamab ger mer än dubbelt så bra resultat som standardbehandling både när det gäller tumörrespons och progressionsfri överlevnad”, säger Salomon Tendler som är verksam vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

– Behandling av metastaserad småcellig lungcancer bortom första linjens terapier har innefattat få framsteg, säger Salomon Tendler, MD, PhD, expert på småcellig lungcancer verksam vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. I denna fas II-studie observerades inga nya säkerhetssignaler, samt varaktiga tumörresponser som också reflekteras i progressionsfri överlevnad.

De nya resultaten publicerades samtidigt i prestigefyllda New England Journal of Medicine.

Småcellig lungcancer (SCLC) är en aggressiv form av lungcancer med hög återfallsrisk och dyster prognos. Under perioden 2018–2022 diagnostiserades i genomsnitt cirka 470 patienter per år med SCLC i Sverige, vilket motsvarar en dryg tiondel av det totala antalet lungcancerfall. Någon motsvarighet till de många och stora framsteg som gjorts inom behandling av icke-småcellig lungcancer de senaste decennierna har i det närmaste helt uteblivit när det gäller småcellig lungcancer, med undantag för en liten överlevandsvinst av att addera PD-1/PD-L1-checkpoint-hämmare i första linjen. De behandlingar som idag står till buds är huvudsakligen platinabaserade cytostatikaregimer som ger begränsad terapeutisk nytta. Behovet av nya, effektivare behandlingsalternativ vid SCLC är således trängande.

På den stora europeiska cancerkongressen ESMO i Madrid presenteras hoppingivande data från fas II-studien DeLLphi-301 som utvärderar säkerhet och effekt av tarlatamab vid småcellig lungcancer (SCLC).

I studien deltog tungt förbehandlade patienter med avancerad SCLC varav cirka en tredjedel genomgått tre eller fler tidigare behandlingslinjer. Med en medianuppföljning på 10,6 månader visade en intention-to-treat-analys som inkluderade 100 patienter vid den valda dosen 10 mg en objektiv tumörrespons (ORR = Overall Response Rate) på 40 procent. ORR var studiens primära effektmått.

Den progressionfria medianöverlevnaden (mPFS = Median Progression-free Survival) med tarlatamab var 4,9 månader och den totala medianöverlevnaden (mOS = Median Overall Survival) var 14,3 månader (10,8-NE). Detta kan jämföras med en review av SCLC-data som publicerades i Journal of Oncology Practice 2018 som visade att SCLC-patienter som fick tredje linjens kemoterapi hade en ORR på 18 procent med en progressionsfri medianöverlevnad på endast två månader.

Median responsduration (DOR = Duration of Response) är ännu ej uppnådd, men av de patienter som svarade på behandling med tarlatamab 10 mg upplevde 59 procent minst sex månaders respons, och 56 procent av responserna pågick vid data cutoff.

– Tarlatamab ger mer än dubbelt så bra resultat både när det gäller ORR och PFS jämfört med standardbehandling i tredje linjen. 59 procent av patienter med ORR hade också en imponerande duration av respons på sex månader eller mer – att uppnå en så betydande responsduration i denna population är onekligen mycket lovande, säger Salomon Tendler. Och med tanke på att total medianöverlevnad brukar ligga på under ett halvår blir betydelsen ännu tydligare.

Inga nya säkerhetssignaler observerades jämfört med fas I-studien. Behandlingsavslut på grund av behandlingsrelaterade biverkningar (TRAEs = Treatment-Related Adverse Events) var ovanliga (4%). De vanligast uppkomna biverkningarna under behandling (TEAEs = Treatment-Emergent Adverse Events) som rapporterades bland patienter i tarlatamab 10 mg-gruppen var cytokinfrisättningssyndrom (CRS; 49%), feber (38%), minskad aptit (25%) och dysgeusi (24%). Fall av CRS var främst begränsade till första och andra dosen och var i de flesta fall av grad 1 eller 2 och kunde vanligen hanteras. Vid tarlatamab 10 mg-dosen förekom varken CRS eller ICANS (ICANS = Immune effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome, immuneffektorcell-associerat neurotoxicitetssyndrom) eller relaterade neurologiska händelser av grad 3.

Resultaten från DeLLphi-301 är publicerade i New England Journal of Medicine: Tarlatamab for Patients with Previously Treated Small-Cell Lung Cancer

 

Liknande poster

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer

Riktad immunterapi lovande mot spridd prostatacancer

ESMO 2023 – signifikant bättre resultat med sotorasib-kombination vid spridd tjock- och ändtarmscancer