Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Riktad immunterapi lovande mot spridd prostatacancer

Nya data för xaluritamig (AMG509), en målriktad immunterapi mot STEAP1, visar lovande effekt motmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer. Det visar data som presenterats på den just avslutade ESMO-kongressen i Madrid.

European Society for Medical Oncology (ESMO), Europas största cancerkongress, hölls i år i Madrid, 20–24 oktober. Foto: Åsa Sandin.

– Det faktum att tungt förbehandlade patienter svarar så pass bra väcker onekligen hopp, säger Ingrida Verbiené, onkolog och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Resultaten publiceras samtidigt i Cancer Discovery.

Prostatacancer är en mycket vanlig cancerform i Sverige och står för en tredjedel av alla cancerfall hos män. Mer än var tjugonde man i Sverige dör av sjukdomen.

Vid European Society for Medical Oncology (ESMO), Europas största cancerkongress, presenteras interimsresultat från en fas I-studie där xaluritamig utvärderas vid metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). Xaluritamig är en ny bispecifik XmAb® 2+1 T-cellsengagerande antikroppskonstruktion riktad mot STEAP1, ett protein som är överuttryckt i över 80 procent av alla fall av prostatacancer. Molekylen binder även mot CD3 på T-celler.

De 97 patienterna i studien hade mCRPC som var refraktär mot tidigare hormonbehandling (enzalutamid/abirateron) och 1–2 taxankurer. Medianåldern var 67 år och 79 procent hade genomgått fler än tre linjer av behandling, medianvärdet för tidigare genomgångna behandlingslinjer var fyra.

Xaluritamig administrerades intravenöst varje vecka eller varannan vecka med olika dosnivåer- och scheman. Studiens mål var att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, antitumöraktivitet och farmakokinetik samt att bestämma den maximalt tolererade dosen och den rekommenderade fas II-dosen.

Preliminär farmakokinetik visade en dosproportionell ökning av exponeringen. Närmare hälften av patienterna, 49 procent, nådde PSA-50-respons, det vill säga en minskning av PSA med 50 procent eller mer, medan 28 procent svarade med en 90-procentig PSA-minskning. Motsvarande siffror för höga dosnivåer var 59 procent för PSA-50-respons och 36 procent för PSA-90-respons. ORR var 41 procent.

24 procent av patienterna nådde bekräftad partiell respons (PR = Partial Response) och 48 procent nådde stabil sjukdom (SD = stable disease) enligt RECIST-kriterierna. Av patienter som fått xaluritamig i högre dosnivåer nådde 41 procent bekräftad partiell respons och 38 procent nådde stabil sjukdom.

– Det är också intressant att immunterapi riktad mot STEAP1 uppvisar antitumöraktivitet mot både mjukvävnad och skelett, säger Ingrida Verbiené.

Vidare stod 19 av de 52 patienterna från högdoskohorter kvar på behandling vid data cutoff, och av dessa förblev 13 på behandling i sex månader eller längre. Medianvärdet för responsduration (DOR = Duration of Response) var 9,2 månader.

Resultaten publicerades samtidigt i Cancer Discovery: Xaluritamig, a STEAP1 × CD3 XmAb 2+1 Immune Therapy for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: Results from Dose Exploration in a First-in-Human Study

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider