Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ESMO 2023 – signifikant bättre resultat med sotorasib-kombination vid spridd tjock- och ändtarmscancer

En kombination av KRASG12C-hämmaren Lumykras (sotorasib) och EGFR-hämmaren Vectibix gav signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad hos patienter med metastaserande KRAS G12C-muterad kolorektalcancer jämfört med standardbehandling. Det visar nya data från fas III-studien CodeBreaK 300 som presenterats på ESMO-kongressen i Madrid. Samtidigt publicerades resultaten i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

Resultaten är övertygande, inte minst med tanke på att patienterna var tungt förbehandlade, säger docent Jakob Eberhard, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och expert på kolorektalcancer. Foto: Åsa Sandin

– Det är en tydlig skillnad som kan förbättra för patienter med denna ovanliga, men erkänt svårbehandlade mutation, säger docent Jakob Eberhard, överläkare på onkologen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och expert på området.

Med närmare 30 000 deltagare förra året är European Society for Medical Oncology (ESMO) Europas största cancerkongress. Vid årets upplaga, som hålls i Madrid, presenterades bland mycket annat ett så kallat late-breaking abstract med rubriken ”Sotorasib plus panitumumab versus standard-of-care for chemorefractory KRAS G12C-mutated metastatic colorectal cancer (mCRC): CodeBreak 300 phase III study”.

I den globala, oblindade fas III-studien CodeBreaK 300 randomiserades 160 patienter med kemoterapirefraktär KRASG12C-muterad metastaserande kolorektalcancer 1:1:1 till Lumykras (sotorasib) 960 mg dagligen plus Vectibix (panitumumab) 6 mg/kg IV (n=53), sotorasib 240 mg dagligen plus panitumumab 6 mg/kg IV (n=53), eller standardbehandling (läkarens val av trifluridin och tipiracil eller regorafenib) (n=54).

Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS = Progression-free Survival) enligt RECIST version 1.1 utvärderat med oberoende central granskning (BICR = Blinded Independent Central Review). Här visades kombinationen av sotorasib och panitumumab vara signifikant bättre än standardbehandling med en progressionsfri medianöverlevnad på 5,6 månader med den högre sotorasibdosen (960 mg) mot 2.2 månader för standardbehandling. Även den lägre dosen (240 mg) av sotorasib var statistiskt signifikant bättre med en median-PFS på 3,9 månader.

– Det är övertygande resultat, inte minst med tanke på att patienterna i studien var tungt förbehandlade, säger Jakob Eberhard som själv är på plats i Madrid.

Viktiga sekundära effektmått inkluderade objektiv tumörrespons (ORR = Overall Response Rate), responsduration (DOR = Duration of Response), och sjukdomskontrollfrekvens (DCR = Disease Control Rate).

– Särskilt med den högre sotorasib-dosen ger kombinationsbehandlingen signifikant bättre resultat än standardbehandling, säger Jakob Eberhard. Det är också mycket positivt att behandlingen tolereras så pass väl.

Biverkningar av grad ≥3 som inträffade hos ≥5 procent av patienterna som fick den högre dosen av sotorasib var dermatit acneiform (11.3%), hypomagnesemi (5.7%) och hudutslag (5.7%). I den lägre dosen var motsvarande andelar hypomagnesemi (7.5%), diarré (5.7%). Biverkningar av grad ≥3 som inträffade hos ≥5 procent av patienterna som fick standardbehandling var neutropeni (23.5%), anemi (5.9%), och hypertoni (5.9%).

LBA10 presenterades av Filippo Pietrantonio, GI-onkolog vid Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano, Italien.

Resultaten är publicerade i New England Journal of Medicine: Sotorasib plus Panitumumab in Refractory Colorectal Cancer with Mutated KRAS G12C

Liknande poster

Forskning visar att titthålskirurgi ger fördelar vid tjock- och ändtarmscancer

Ny avhandling: Titthålskirurgi bör användas oftare vid tarmcancer

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer