Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

TLV beslutar: Subvention för Lumykras vid KRAS G12C-muterad lungcancer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om subvention för Lumykras (sotorasib) som monoterapi vid behandling av vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer med KRAS G12C-mutation som progredierat på minst en systemisk behandling. Beslutet innebär att dessa patienter nu kan erbjudas behandling med Lumykras inom ramen för läkemedelsförmånerna.

– Lumykras är den första målriktade behandlingen mot KRASG12C som är den vanligaste kända mutationen hos patienter med icke-småcellig lungcancer, säger Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef på Amgen Sverige. Vi är därför mycket glada att Lumykras nu blir tillgängligt för patienter med denna allvarliga form av lungcancer.

”Det är oerhört glädjande att den första målriktade behandlingen mot KRASG12C nu blir tillgänglig”, säger Sandra Eketorp Sylvan, onkolog och medicinsk chef på Amgen Sverige. FOTO: Bosse Johansson

Icke-småcellig lungcancer, NSCLC, utgör över 80 procent av de cirka 4 200 lungcancerfall (NSCLC = non-small-cell lung carcinoma) som årligen diagnostiseras i Sverige. Med en uppskattad förekomst på mellan 20 och 40 procent i västvärlden är KRAS den vanligaste kända mutationen vid NSCLC och av dessa beräknas en dryg tredjedel utgöras av en variant som heter KRAS G12C. Proteinet som uttrycks vid denna mutation, KRASG12C, stimulerar cancercellerna till att dela sig okontrollerat. I dagsläget beräknas omkring 14 procent av samtliga NSCLC-patienter ha denna specifika mutation.

Ett problem som gäckat forskarna under närmare 40 år är att KRASG12C inte har några naturliga fickor som en småmolekylhämmare kan binda till. Genom att utnyttja en tidigare okänd ”räffla”, på KRASG12C-proteinet lyckades Amgen-forskarna få Lumykras (sotorasib) att binda specifikt och irreversibelt till KRASG12C på ett sätt som låser proteinet i ett inaktivt tillstånd vilket försämrar cancercellernas förmåga att dela sig och överleva.

Sandra Eketorp Sylvan säger att det visserligen alltid känns bra när ett nytt läkemedel blir tillgängligt, men att just det här känns extra stort.

– Jag är ju själv onkolog och därmed smärtsamt medveten om hur dyster prognos de här patienterna haft efter att de progredierat på första linjens behandling. Många har inte svarat på de behandlingar som tidigare funnits tillgängliga, eller så har de fått alltför svåra biverkningar, säger hon. Mot den bakgrunden är det oerhört glädjande att den första målriktade behandlingen mot KRASG12C nu blir tillgänglig efter alla dessa år.

TLV:s beslut om att subventionera Lumykras gäller från och med den 26 augusti 2022.

Om Lumykras (sotorasib)
Lumykras (sotorasib) är en first-in-class småmolekylhämmare som specifikt och irreversibelt binder till KRASG12C via den cysteinaminosyra som ersätter glycin när mutationen inträffar. KRASG12C blir på så vis låst i ett inaktivt GDP-bundet tillstånd (GDP = guanosine diphosphate, guanosindifosfat). Detta är möjligt efter att forskarna bakom Lumykras upptäckt en tidigare dold ”räffla” på KRASG12C-proteinet.

Lumykras (sotorasib) är en first-in-class småmolekylhämmare som selektivt och irreversibelt genom kovalent inbindning binder till cystein 12 (C12) och ockuperar en liten ficka (P2) på det inaktiva GDP-bundna KRASG12C-proteinet.2,8,9 Vidare utnyttjar LUMYKRAS® en tidigare dold räffla, ibland kallad ”a cryptic pocket”, vid histidin 95 (H95) till att via kovalent inbindning öka kontakten med det KRASG12C-muterade proteinet vilket resulterar i en mer potent och selektiv inbindning (figur 1).8,9 Genom denna inbindning låser sotorasib in det KRASG12C-muterade proteinet i ett inaktivt tillstånd vilket försämrar cancercellernas förmåga att dela sig och överleva

Om CodeBreaK 100
Till grund för godkännandet av Lumykras låg fas II-delen av CodeBreaK 100, en oblindad multicenterstudie på patienter med KRAS G12C-muterade solida tumörer som var tungt förbehandlade och hade genomgått minst två tidigare behandlingslinjer.

Det primära effektmåttet var centralt utvärderad objektiv tumörrespons (ORR = Objective Response Rate). Lumykras, 960 mg, administrerat oralt en gång per dag, resulterade i en objektiv tumörrespons på 37,1 procent (ORR = Objective Response Rate). ORR definierades i detta fall som andel patienter med ≥ 30-procentig minskning av summan av target-lesionens längsta diameter jämfört med baslinjen. Responsdurationen var i median 11,1 månader. Fler än fyra av fem, 80,6 procent, uppnådde sjukdomskontroll (DCR = Disease Control Rate). Progressionsfri medianöverlevnad (PFS = Progression-free Survival) var 6,8 månader och den totala medianöverlevnaden (OS = Overall Survival) var 12,5 månader (data cut-off 15 Mars 2021).

De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna (TRAE = Treatment-Related Adverse Events) var diarré (32 procent), illamående (19 procent), förhöjt alaninaminotransferas (ALAT) respektive aspartataminotransferas (ASAT) (15 procent vardera). De vanligast förekommande allvarliga (grad ≥ 3) behandlingsrelaterade biverkningarna var förhöjt ALAT (6 procent), förhöjt ASAT (6 procent) och diarré (4 procent). Endast 7 procent avslutade behandlingen till följd av behandlingsrelaterade biverkningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef, Amgen, tel: 070–433 57 91

Liknande poster

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Rybrevant plus lazertinib minskade sjukdomsprogression eller död vid lungcancer jämfört med osimertinib

Rybrevant kan minska risken för progression eller död vid icke-småcellig lungcancer