Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Opdivo i kombination med kemoterapi kan användas vid neoadjuvant behandling av resektabel icke-småcellig lungcancer med hög risk för återfall hos vuxna vars tumörer har PD-L1-uttryck ≥1 %.

NT-rådets rekommendation baseras på vårdprogramgruppens bedömning av relativ effekt och säkerhet för behandling med Opdivo, samt kostnaderna för läkemedlet. En randomiserad fas 3- studie, Checkmate-816, har visat en statistiskt signifikant klinisk förbättring för både recidivfri överlevnad (EFS) och prognosfaktorn patologisk remission (pCR) vid behandling med Opdivo i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi.

Läs hela yttrandet här.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Rybrevant plus lazertinib minskade sjukdomsprogression eller död vid lungcancer jämfört med osimertinib