Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet rekommenderar att Tecvayli (teklistamab) kan användas för behandling av vuxna patienter med svårbehandlat multipelt myelom.

Rekommendationen är att Tecvayli kan användas för behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom som har fått minst tre tidigare terapier och som har uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen.

– Den här typen av terapi kommer att göra stor skillnad för de patienter med myelom som har aktiv sjukdom trots flera tidigare behandlingar säger Åsa Derolf, ny ordförande i NT-rådet.

I samband med nationell samverkan för Tecvayli har nationella förhandlingar genomförts med det aktuella företaget, vilket har resulterat i avtal som innebär återbäring av en del av kostnaden för Tecvayli till regionerna.

NT-rådet har också samrått med vårdprogramgruppen för multipelt myelom för bedömning om data som finns avseende effekt och säkerhet, och hur läkemedlet bör doseras. Och detta finns beskrivet i den uppdaterade versionen av det nationella vårdprogrammet för myelom.

Behandlingskostnaden för Tecvayli är mycket hög och behandlingen ska följas upp noggrant. Många nya läkemedel är så högt prissatta av företagen att de inte kan bedömas som kostnadseffektiva. Förhandlingar och avtal är därför många gånger nödvändiga för att NT-rådet ska kunna utfärda en positiv rekommendation. I det här specifika fallet har NT-rådet, efter dialog med vårdprogramgruppen för multipelt myelom och läkemedelsföretaget, utgått ifrån att läkemedlet ska kunna användas med en glesare dosering än den officiellt angivna vilket påverkar behandlingskostnaden.

Läs NT-rådets rekommendation.

Nationella vårdprogrammet för myelom.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt kartlagd