Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rybrevant plus lazertinib minskade sjukdomsprogression eller död vid lungcancer jämfört med osimertinib

Fas 3 studien MARIPOSA visar att Rybrevant (amivantamab) plus lazertinib resulterade i en 30-procentig minskning av sjukdomsprogression eller död jämfört med osimertinib hos patienter med EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer.

Data visar en gynnsam överlevnadstrend för kombinationen av amivantamab och lazertinib jämfört med osimertinib; jämbördiga resultat observerades hos både patienter med och utan hjärnmetastaser.

Resultaten från MARIPOSA visar att Rybrevant (amivantamab) i kombination med lazertinib jämfört med osimertinib resulterade i en minskning av sjukdomsprogression eller död med 30 procent (Hazard Ratio [HR]=0,70; 95 procent Konfidensintervall [CI], 0,58–0,85; P<0,001) vid förstalinjens behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med EGFR-mutationerna exon 19-deletion (ex19del) eller substitutionsmutation L858R. Resultaten visar även en gynnsam trend i total överlevnad (OS) för patienter i förstalinjens behandling jämfört med osimertinib (HR=0,80; 95 procent CI, 0,61–1,05; P=0,11) vid en första interimistisk analys.

Vid en median uppföljningstid på 22 månader var median progressionsfri överlevnad (PFS) för Rybrevant och lazertinib 23,7 månader jämfört med 16,6 månader för osimertinib (HR=0,70; 95 procent CI, 0,58–0,85; P<0,001).

– Trots stora framsteg inom behandlingen av EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer behövs nya målinriktade terapier för att tackla resistens och sjukdomsprogression. De fina resultat av signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad som kombinationsbehandling med Rybrevant och lazertinib visat på tidigare obehandlade patienter, kan potentiellt innebära en ny behandlingsstrategi för dessa patienter, säger Ronny Öhman, överläkare i lungmedicin vid Skånes Universitetssjukhus.

 

För mer information, vänligen se det engelska pressmeddelandet.

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer