Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rybrevant kan minska risken för progression eller död vid icke-småcellig lungcancer

Nya resultat från fas 3-studien PAPILLON visar att Rybrevant (amivantamab) i kombination med kemoterapi minskar risken för progression eller död med 60 procent hos patienter med en obehandlad avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med påvisad insertionsmutation i EGFR-exon 20

Ny data från PAPILLON visar att Rybrevant i kombination med carboplatin-pemetrexed jämfört med enbart carboplatin-pemetrexed som förstalinjesbehandling minskade risken för progression eller död med 60 procent (Hazard Ratio [HR]=0.395; 95 procent konfidensintervall [CI], 0.30–0.53; P<0.0001) hos patienter med avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer och som har påvisad insertionsmutation i EGFR-exon 20 jämfört med de patienter som fick endast kemoterapi.

Resultaten visade också att behandling med amivantamab plus kemoterapi signifikant förbättrade objektiv svarsfrekvens (ORR) och progressionsfri överlevnad (PFS) efter första efterföljande behandlingen (PFS2).

– Den signifikant förbättrade progressionsfria överlevnaden som har visats i Papillon kan potentiellt innebära att Rybrevant i kombination med kemoterapi blir ny förstalinjens behandling för denna undergrupp av EGFR-muterade lungcancrar, säger Anders Vikström, överläkare vid lungkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. När studiedata framöver mognar ytterligare är det min förhoppning att kunna se att resultaten också kan visa på en ökad median överlevnad.

Resultaten är publicerade i The New England Journal of Medicine.

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer