Tecentriq rekommenderas för adjuvant behandling av icke småcellig lungcancer

Rekommendation och sammanvägd bedömning

Tillståndets svårighetsgrad är hög.
Tillståndet är sällsynt.

Osäkerheten i det vetenskapliga underlaget är måttlig.

Adjuvant behandling med Tecentriq har visat statistiskt signifikant förbättrad sjukdomsfri överlevnad jämfört med best supportive care i en öppen, randomiserad fas 3studie.

Inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel har nationell upphandling genomförts för Tecentriq. Avtalet innebär att regionerna får en del av kostnaden återbetald.

En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Tecentriq kan betraktas som kostnadseffektivt.

Läs hela rekommendationen här