Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tecentriq i kombination med bevacizumab vid hepatocellulärt carcinom

NTrådet har en arbetsmodell för framtagande av rekommendationer gällande PD1och PDL1hämmare, som innebär att det finns möjlighet att utvärdera nya indikationer av PD1och PDL1hämmare baserat på en bedömning av relativ effekt och säkerhet som görs av aktuell nationell vårdprogramgrupp samt det upphandlade priset för läkemedlet.
Denna rekommendation har fastställts utan hälsoekonomisk värdering av TLV. Bedömningen har gjorts i samråd med NAC och aktuell nationell vårdprogramgrupp inom Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan på uppdrag av NTrådet.

Rekommendationen baseras på solida överlevnadsdata från en randomiserad fas III studie, IMbrave150, där Tecentriq i kombination med bevacizumab jämförs med Nexavar (sorafenib), som är en av dagens standardbehandlingar vid hepatocellulärt carciom (HCC). Resultatet i studien visade statistiskt signifikant och klinisk förbättring för både totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad vid behandling med Tecentriq i kombination med bevacizumab jämfört med endast Nexavar.

Inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel har nationella upphandlingar genomförts för samtliga nu godkända PD1och PDL1hämmare. Avtal har tecknats som gäller från och med 20210101. Avtalen innebär att regionerna får en del av kostnaden återbetald.

Tecentriq i kombination med bevacizumab graderas 5 av 5 på ESMO MCBS skalan för bedömning av patientnytta. Kombinationen har bedömts som kostnadseffektiv i relation till dagens standardbehandling med Nexavar eller Lenvima (lenvatinib) baserat på patientnytta, upphandlat pris för Tecentriq, pris för bevacizumab samt pris för Nexavar och Lenvima. En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att behandling med Tecentriq i kombination med bevacizumab vid hepatocellulärt carcinom kan betraktas som kostnadseffektivt.

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer