Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sarclisa i kombination med pomalidomid och dexametason vid multipelt myelom

NTrådets yttrande till regionerna 20210924

Rekommendation och sammanvägd bedömning

NT-rådets rekommendation till regionerna är:
• att inte använda Sarclisa i kombination med pomalidomid och dexametason vid multipelt myelom

TLV har efter beställning från NT-rådet gjort en hälsoekonomisk utvärdering av Sarclisa i kombination med pomalidomid och dexametason. Sarclisa är även indicerat i kombination med karfilzomib och dexametason. Den indikationen är inte utvärderad av TLV och omfattas därmed inte av denna rekommendation.

Tillståndets svårighetsgrad är hög.


Åtgärdens effektstorlek är måttlig.


Tillståndet är mindre vanligt.


Osäkerheten i den vetenskapliga dokumentationen är hög.


Osäkerheten i den hälsoekonomiska värderingen är hög.


TLV värderar kostnaden per vunnet QALY för Sarclisa i kombination med pomalidomid och dexametason (IsaPd) jämfört med pomalidomid och dexametason (Pd) till cirka 4,1 miljoner kronor.


En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Sarclisa inte kan betraktas som kostnadseffektivt.

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Läs mer...

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Läs mer...