Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positiva resultat för kombinationsbehandling med KRAS G12C-hämmare vid kolorektalcancer på ASCO

En läkemedelskombination innehållande sotorasib, den första KRASG12C-hämmaren, visar lovande resultat vid behandling av avancerad kolorektalcancer hos patienter vars tumörer är KRAS G12C-muterade.

Det visar data från en studie som presenterades på ASCO, världens största cancerkongress, nu i helgen.

– För de cirka tre procent av patienterna som bär på den här erkänt svårbehandlade mutationen är resultaten hoppingivande, säger Leif Klint, överläkare på onkologiska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Monoterapi med sotorasib har inneburit ett genombrott vid behandling av KRAS G12C-muterad lungcancer, och studier pågår även inom kolorektalcancer där mutationen förekommer hos cirka 3-4 procent. Data från tidigare presenterade studier har visat att man kunde uppnå en högre objektiv tumörrespons (ORR) om sotorasib kombinerades med den monoklonala anti-EGFR-antikroppen panitumumab än om sotorasib gavs i monoterapi. De data som nu presenterats på ASCO gäller en studie där sotorasib kombinerats med både pantitumumab och FOLFIRI, en standard-kemoterapiregim. Det primära effektmåttet var säkerhet. Sekundära effektmått var effekt och farmakokinetik.

Läs hela pressmeddelandet här.

Liknande poster

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer

Riktad immunterapi lovande mot spridd prostatacancer

ESMO 2023 – signifikant bättre resultat med sotorasib-kombination vid spridd tjock- och ändtarmscancer