Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Opdivo + Yervoy och kemoterapi godkänt som första linjens behandling vid avancerad icke-småcellig lungcancer

Europeiska kommissionen godkänner Opdivo i kombination med Yervoy och två cykler av kemoterapi som första linjens behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer

  • Godkännandet baseras på resultat från fas III-studien CheckMate -9LA, som visar på en signifikant överlevnadsfördel för kombinationen Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) tillsammans med två cykler av kemoterapi som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer, oavsett tumörens PD-L1-uttryck eller histologi.
  • Godkännandet är det första inom EU för en behandling med dubbel immunterapi tillsammans med begränsad kemoterapi för patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer.
  • Opdivo i kombination med Yervoy är nu godkänt som kombinationsbehandling vid tre tumörtyper: icke-småcellig lungcancer, malignt melanom och njurcellscancer.

Bristol Myers Squibb meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt kombinationen Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) tillsammans med två behandlingscykler platinabaserad kemoterapi som första linjens behandling av vuxna med metastaserande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer varken har sensibiliserande EGFR-mutation eller ALK-translokation. Kombinationen Opdivo och Yervoy tillsammans med två cykler av kemoterapi är det första godkännandet inom EU för en behandling med dubbel immunterapi för denna patientgrupp.

Godkännandet baseras på resultat från fas III-studien CheckMate -9LA, som visade att både primärt effektmått, total överlevnad (OS), samt sekundära effektmått som progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv responsfrekvens (ORR), uppnåddes för kombinationen Opdivo och Yervoy när den ges samtidigt med två cykler av kemoterapi, jämfört med enbart kemoterapi. En fördel avseende varaktighet av respons (responsduration, DOR) observerades också. Säkerhetsprofilen var likvärdig med den redan kända biverkningsprofilen för immunterapi respektive kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer.

– Vid en komplex sjukdom som avancerad icke-småcellig lungcancer, är det avgörande att ha tillgång till flera olika behandlingsmöjligheter för att möta patienternas olika behov och utmaningar. Med detta godkännande kommer kliniker i EU att kunna erbjuda ett nytt behandlingsalternativ som kan hjälpa patienter att uppnå en tidig sjukdomskontroll och förbättra överlevnaden, säger Martin Reck, M.D., Ph.D., vid LungenClinic Grosshansdorf, Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL), och prövare i CheckMate-9LA.

– Den Europeiska kommissionens godkännande av Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) och två cykler av kemoterapi är ett viktigt steg i strävan att förbättra prognosen för patienter med metastaserande icke-småcellig lungcancer. Den här innovativa behandlingsregimen bygger på den idag enda godkända dubbla immunterapibehandlingen, kombinationen Opdivo och Yervoy, två immuncheckpointhämmare med olika verkningsmekanismer, som i detta fall ges tillsammans med två cykler kemoterapi. Kombinationen Opdivo och Yervoy har även tidigare visat sig ge överlevnadsvinster vid flera andra cancerformer, såsom malignt melanom och njurcellscancer. Vi ser fram emot att göra denna terapi tillgänglig också för patienter med metastaserande icke-småcellig lungcancer, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol Myers Squibb Sverige.

CheckMate -9LA effekt och säkerhet

Interimsanalysen av total överlevnad (OS) efter minst 8,1 månaders uppföljning visade att:

  • Kombinationen Opdivo och Yervoy tillsammans med två cykler kemoterapi minskade risken för dödsfall med 31 procent, jämfört med enbart kemoterapi (hazard ratio [HR]: 0,69; 96,71% konfidensintervall [KI]: 0,55 till 0,87; p=0,0006).
  • Mediantiden för progressionsfri överlevnad (PFS) för kombinationen var 6,8 månader, jämfört med 5,0 månader med enbart kemoterapi (HR: 0,70; 97,48% KI: 0,57 till 0,86; p=0,0001).
  • Objektiv responsfrekvens (ORR) var signifikant högre med 38 procent för kombinationen Opdivo och Yervoy tillsammans med två cykler av kemoterapi, jämfört med 25 procent för enbart kemoterapi (p=0,0003).

En uppföljande analys efter minst 12,7 månader visade på bibehållen fördel med avseende på total överlevnad (OS), jämfört med enbart kemoterapi (HR: 0,66; 95% KI: 0,55 till 0,80).

Majoriteten av utvalda biverkningar som observerats hos patienter som fick Opdivo i kombination med Yervoy tillsammans med två cykler av kemoterapi var milda till måttliga. Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller 4 inträffade hos 47 procent av patienterna. De vanligaste biverkningarna var trötthet (36%), illamående (26%), utslag (25%), diarré (20%), klåda (18%), minskad aptit (16%), hypotyreos (15%) och kräkningar (13%).

Om CheckMate -9LA

CheckMate -9LA är en öppen, multi-center, randomiserad fas III-studie som utvärderar kombinationen Opdivo (360 mg var tredje vecka) och Yervoy (1 mg/kg var sjätte vecka) tillsammans med histologi-baserad kemoterapi (två cykler), jämfört med enbart kemoterapi (upp till fyra cykler följt av underhållsbehandling med pemetrexed om indicerat) som första linjens behandling av patienter med metastaserande icke-småcellig lungcancer oavsett PD-L1-uttryck och histologi. Patienter i studiens experimentarm (n=361) behandlades med dubbel immunterapi i upp till två år eller till sjukdomsprogress eller oacceptabel toxicitet. Patienterna i kontrollarmen (n=358) behandlades med upp till fyra cykler av kemoterapi följt av underhållsbehandling med pemetrexed (om indicerat) till sjukdomsprogress eller toxicitet. Primärt effektmått i studien var totalöverlevnad (OS) i ”intention-to-treat”-populationen. Sekundära effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad (PFS)och objektiv responsfrekvens (ORR) bedömt av en blindad, oberoende kommitté. Explorativa analyser av studien utvärderade effektmått med avseende på uttryck av biomarkörer.

Liknande poster

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Läs mer...

Rybrevant plus lazertinib minskade sjukdomsprogression eller död vid lungcancer jämfört med osimertinib

Läs mer...

Rybrevant kan minska risken för progression eller död vid icke-småcellig lungcancer

Läs mer...