Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Opdivo i kombination med Yervoy för behandling av avancerat melanom

NTrådets rekommendation till regionerna är:
att Opdivo i kombination med Yervoy bör användas för vissa utvalda patienter med avancerat malignt melanom.

Följande faktorer talar för kombinationsbehandling:
Gott allmäntillstånd

Förväntad god följsamhet till biverkningsuppföljning

PDL1uttryck <1 % i tumörcellerna och hög tumörbörda (förhöjt LD)

Förekomst av BRAFmutation

Asymtomatisk hjärnmetastasering

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Läs mer...

Partsgemensamma förslag kan tillgängliggöra fler kombinationsbehandlingar

Läs mer...

Nya rekommendationer för PD-(L)1-hämmare vid malignt melanom och icke småcellig lungcancer

Läs mer...