Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Opdivo för adjuvant behandling av urotelcellscancer

Rekommendation och sammanvägd bedömning

NTrådets rekommendation till regionerna är:
att Opdivo bör användas vid adjuvant behandling av vuxna med muskelinvasiv urotelcellscancer (MIUC) med PDL1tumörcellsuttryck ≥ 1% och med hög risk för återfall efter radikal resektion.


Tillståndets svårighetsgrad
är hög.
Tillståndet är mindre vanligt.

Osäkerheten i det vetenskapliga underlaget är måttlig.


Adjuvant behandling med Opdivo har visat statistiskt signifikant förbättrad sjukdomsfri överlevnad i en dubbelblind, randomiserad fas 3studie jämfört med enbart uppföljning.


Inom ramen för regione
rnas samverkansmodell för läkemedel har nationell upphandling
genomförts för Opdivo. Avtalet innebär att regionerna får en del av kostnaden återbetald.

En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att
Opdivo kan betraktas som kostnadseffektivt.


Det finns tre nivåer för NT
rådets rekommendationer till regionerna: att läkemedlet bör användas,
kan användas eller att läkemedlet inte ska användas. Opdivo bör användas vid den aktuella indikationen mot bakgrund av att tillståndets svårighetsgrad är hög och att behandlingens effekt bedöms kliniskt relevant.

NT
rådet har en generell rekommendation för indikationer för PD(L)1hämmare, men för adjuvanta behandlingar publiceras för varje indikation en rekommendation baserad på en bedömning av klinisk nytta och upphandlat pris.

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

Återfallsfri överlevnad hos patienter med urotelcellscancer behandlade med erdafitinib jämfört med kemoterapi

NT-rådet rekommenderar Opdivo som adjuvant behandling av patienter med muskelinvasiv urotelcellscancer med PD-L1 tumörcellsuttryck ≥1 % och hög risk för återfall efter radikal resektion

NT-rådet rekommenderar Opdivo i kombination med kemoterapi som ett alternativ vid behandling av patienter med avancerad matstrupscancer av skivepiteltyp i första linjen