Opdivo för adjuvant behandling av urotelcellscancer

Rekommendation och sammanvägd bedömning

NTrådets rekommendation till regionerna är:
att Opdivo bör användas vid adjuvant behandling av vuxna med muskelinvasiv urotelcellscancer (MIUC) med PDL1tumörcellsuttryck ≥ 1% och med hög risk för återfall efter radikal resektion.


Tillståndets svårighetsgrad
är hög.
Tillståndet är mindre vanligt.

Osäkerheten i det vetenskapliga underlaget är måttlig.


Adjuvant behandling med Opdivo har visat statistiskt signifikant förbättrad sjukdomsfri överlevnad i en dubbelblind, randomiserad fas 3studie jämfört med enbart uppföljning.


Inom ramen för regione
rnas samverkansmodell för läkemedel har nationell upphandling
genomförts för Opdivo. Avtalet innebär att regionerna får en del av kostnaden återbetald.

En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att
Opdivo kan betraktas som kostnadseffektivt.


Det finns tre nivåer för NT
rådets rekommendationer till regionerna: att läkemedlet bör användas,
kan användas eller att läkemedlet inte ska användas. Opdivo bör användas vid den aktuella indikationen mot bakgrund av att tillståndets svårighetsgrad är hög och att behandlingens effekt bedöms kliniskt relevant.

NT
rådet har en generell rekommendation för indikationer för PD(L)1hämmare, men för adjuvanta behandlingar publiceras för varje indikation en rekommendation baserad på en bedömning av klinisk nytta och upphandlat pris.

Läs hela rekommendationen här