Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar Opdivo som adjuvant behandling av patienter med muskelinvasiv urotelcellscancer med PD-L1 tumörcellsuttryck ≥1 % och hög risk för återfall efter radikal resektion

Rekommendationen baseras på resultat från fas III-studien CheckMate -274, som visade att adjuvant behandling med Opdivo (nivolumab) signifikant minskade risken för sjukdomsåterfall eller död, jämfört med placebo.

Urinblåsecancer är den tionde vanligaste cancerformen i världen och varje år diagnostiseras cirka 573 000 nya fall. I Sverige får cirka 3 200 personer diagnosen urotelial cancer varje år.

NT-rådet rekommenderar nu att Opdivo (nivolumab) bör användas vid adjuvant behandling av vuxna med muskelinvasiv urotelcellscancer med PD-L1 tumörcellsuttryck ≥ 1% och med hög risk för återfall efter radikal resektion.

Rekommendationen baseras på resultat från fas III-studien CheckMate -274, som visade på en signifikant förbättring av den sjukdomsfria överlevnaden (DFS) för Opdivo som adjuvant behandling jämfört med placebo och hos patienter med PD-L1 tumörcellsuttryck ≥ 1%.

Opdivo minskade risken för sjukdomsåterfall eller död med 47 % jämfört med placebo (HR 0,53; 95% KI: 0,38-0,75, p=0.0005). 56/140 samt 85/142 patienter med PD-L1 tumörcellsuttryck ≥1 % fick sjukdomsåterfall/död i Opdivo- respektive placeboarmen. Median DFS var ännu ej uppnådd för Opdivo (95% KI: 22,1-NE) jämfört med median DFS på 8,41 månader för placebo (95% KI: 5,6-20,0)

Opdivos säkerhetsprofil överensstämde med tidigare rapporterade studier av Opdivo vid andra solida tumörer.

– Det är mycket positivt att NT-rådet rekommenderar Opdivo som adjuvant behandling av patienter med muskelinvasiv urotelcellscancer med PD-L1 tumörcellsuttryck ≥1 % och hög risk för återfall efter radikal resektion. Tidigare EU-godkännande och nu NT-rådets rekommendation innebär en ny behandlingsmöjlighet för patienter med muskelinvasiv urotelial cancer, en patientgrupp med hög risk för återfall efter radikal kirurgi, säger Karin Andersson, medicinsk chef på Bristol Myers Squibb Sverige.

Läs NT-rådets rekommendation i sin helhet här.

Liknande poster

Återfallsfri överlevnad hos patienter med urotelcellscancer behandlade med erdafitinib jämfört med kemoterapi

Fler får behandling för urinblåsecancer i tid vid Helsingborgs lasarett

Världsunikt material kan leda till genombrott vid blåscancer