Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar Opdivo i kombination med kemoterapi som ett alternativ vid behandling av patienter med avancerad matstrupscancer av skivepiteltyp i första linjen

Europeiska kommissionen har godkänt och NT-rådet rekommenderar Opdivo i kombination med kemoterapi som ett alternativ vid behandling av patienter med avancerad matstrupscancer av skivepiteltyp i första linjen

  • Europeiska kommissionen har godkänt och NT-rådet rekommenderar Opdivo i kombination med kemoterapi som första linjens behandling av vuxna patienter med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp (matstrupscancer) vars tumörer uttrycker PDL11%.
  • Godkännandet av EU kommissionen baseras på positiva resultat från fas III-studien CheckMate -648 som visar att kombinationen ger en statistisk signifikant förbättrad totalöverlevnad (OS), jämfört med kemoterapi.

Tumörer i matstrupen (esofagus), även kallat esofaguscancer, är den åttonde vanligaste cancerformen i världen och den sjätte vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall globalt. Idag diagnosticeras de flesta patienter när sjukdomen redan nått ett avancerat stadium.

Europeiska kommissionen har godkänt och NT-rådet rekommenderar Opdivo (nivolumab) i kombination med fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi som första linjens behandling av vuxna patienter med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp, vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥1%.

Godkännandet baseras på positiva resultat från fas III-studien CheckMate -648 som visar att kombinationen ger en statistisk signifikant förbättrad totalöverlevnad (OS), jämfört med kemoterapi.

EC-godkännandet och NT-rådets rekommendation är ett viktigt steg för patienter i EU och Sverige, med tanke på vilken aggressiv cancerform esofaguscancer är. Opdivo i kombination med kemoterapi är en av två nyligen godkända Opdivo-baserade behandlingar som visar på signifikant bättre överlevnad jämfört med behandling med enbart kemoterapi, vilket ger hopp för patienter med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp, vars tumörer uttrycker PD L1 ≥1%. Vi är glada över att den här nya behandlingen nu görs tillgänglig för patienter och potentiellt kan öka chansen för överlevnad, säger Karin Andersson, medicinsk chef på Bristol Myers Squibb Sverige.

CheckMate -648 visade vid den förhandsspecificerade interimsanalysen en statistisk signifikant förbättrad totalöverlevnad (OS) för Opdivo i kombination med kemoterapi hos patienter med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp (matstrupscancer, ESCC), med PD-L1-uttryck ≥1%, jämfört med enbart kemoterapi (median, 15,4 månader jämfört med 9,1 månader, HR=0,54; 99,5 % KI: 0,37-0,80; p<0,0001).

Säkerhetsprofilen för Opdivo i kombination med kemoterapi var likvärdig med vad som rapporterats i tidigare studier.

Se NT-rådets rekommendation – www.janusinfo.se

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer