Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådets rekommendationer: Padcev vid urotelial cancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Padcev bör användas som monoterapi vid behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare har fått platinainnehållande kemoterapi och en PD-(L)1-hämmare.

Läs hela yttrandet här.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer