Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådets rekommendation: Keytruda i kombination med lenvatinib vid endometriecancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är att för vuxna med avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter platinabaserad behandling bör Keytruda i kombination med lenvatinib användas, oavsett behandlingslinje, när patienten inte är kandidat för kurativ kirurgi eller strålning. För patienter med dMMR eller MSI-H utgör dock Jemperli ett behandlingsalternativ.

Läs hela yttrandet här.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer