Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet uppdaterar behandlingen av avancerad NCSLC

NT-rådet rekommenderar Opdivo i kombination med Yervoy och två cykler av kemoterapi som första linjens behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer

NT-rådet beslutade den 12 februari 2020 att rekommendera Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) tillsammans med 2 cykler platinumdubblett kemoterapi för behandling i första linjen av patienter med metastaserande och/eller recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer inte är positiva för mutationer av EGFR eller ALK.

Patienter i Sverige med avancerad icke-småcellig lungcancer har nu tillgång till fler behandlingsalternativ i och med en ny uppdaterad rekommendation från NT-rådet.

NT-rådet rekommenderar att immunterapi bör användas som första linjens behandling till patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer som inte är positiv för mutationer i EGFR eller ALK.

Rekommendationen är en uppdatering av tidigare publicerad rekommendation och innebär att Opdivo i kombination med Yervoy tillsammans med 2 cykler platinabaserad kemoterapibehandling (platinadubblett) tillkommit som nytt behandlingsalternativ.

– Vid en komplex sjukdom som avancerad icke-småcellig lungcancer, är det avgörande att ha tillgång till flera olika behandlingsmöjligheter för att möta patienternas olika behov. NT-rådets rekommendation av Opdivo i kombination med Yervoy och två cykler av kemoterapi som första linjens behandling innebär att det nu finns ett nytt behandlingsalternativ i första linjen för denna utsatta patientgrupp. Den här behandlingsregimen bygger på den idag enda godkända dubbla immunonkologiska behandlingen. Vi ser fram emot att denna terapi nu även blir tillgänglig i sjukvården för patienter med metastaserande icke-småcellig lungcancer, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol Myers Squibb Sverige.

NT-rådets rekommendation baseras på resultaten från fas III-studien CheckMate -9LA, som visade att både primärt effektmått, total överlevnad (OS), samt sekundära effektmått som progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv responsfrekvens (ORR), uppnåddes för kombinationen Opdivo och Yervoy tillsammans med två cykler av kemoterapi, jämfört med enbart kemoterapi. En fördel avseende varaktighet av respons (responsduration, DOR) observerades också. Säkerhetsprofilen var likvärdig med den redan kända biverkningsprofilen för immunterapi respektive kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer.

Läs NT-rådets rekommendation här.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer