Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Opdivo rekommenderas som andra linjens behandling för vuxna med avancerad esofaguscancer

NT-rådet rekommenderar Opdivo som andra linjens behandling för vuxna med avancerad esofaguscancer (matstrupscancer)

NT-rådet beslutade den 24 maj 2021 att rekommendera Opdivo (nivolumab) för behandling i andra linjen av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp som tidigare behandlats med fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi i kombination.

Vuxna patienter i Sverige med avancerad esofaguscancer (matstrupscancer) får nu tillgång till ytterligare ett behandlingsalternativ genom en ny rekommendation från NT-rådet.

NT-rådet rekommenderar att Opdivo, en immunterapi, kan användas som andra linjens behandling för vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp efter tidigare fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi i kombination. Indikationen blev godkänd av den europeiska läkemedelsmyndigheten i november 2020. Rekommendationen från NT-rådet innebär att Opdivo tillkommit som nytt behandlingsalternativ för vuxna med esofaguscancer.

– Vid en allvarlig sjukdom som esofaguscancer, är det avgörande att ha tillgång till nya behandlingsmöjligheter. NT-rådets rekommendation av Opdivo som andra linjens behandling innebär att det är första gången ett behandlingsalternativ bestående av immunterapi finns för denna patientgrupp i Sverige. Vi ser fram emot att denna terapi nu även blir tillgänglig i sjukvården för vuxna med avancerad esofaguscancer av skivepiteltyp, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol Myers Squibb Sverige.

NT-rådets rekommendation baseras på resultaten från fas III-studien ATTRACTION-3 som visade en signifikant förbättring avseende total överlevnad (OS) för Opdivo jämfört med kemoterapi som är dagens standardbehandling (10,9 månader i median (95 % KI 9,2–13,3) respektive 8,4 månader (95 % KI 7,2–9,9), med en hazardkvot av 0,77 (95 % KI 0,62–0,96, p=0,019); median uppföljningstid 17,6 månader). Säkerhetsprofilen för Opdivo var gynnsam jämfört med kemoterapi och överensstämde med tidigare rapporterade studier av Opdivo vid andra solida tumörer.

Läs NT-rådets rekommendation här.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer