Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar Libtayo vid avancerad kutan skivepitelcancer

  • Libtayo är den första och enda godkända behandlingen i EU för patienter med avancerad kutan skivepitelcancer, CSCC (Cutaneous Squamous Cell Carcinoma).
  • CSCC är en av de vanligaste hudcancerformerna.

 

Libtayo är godkänt och nu även rekommenderat av NT-rådet för behandling av vuxna patienter med avancerad kutan skivepitelcancer som inte kan genomgå kurativ kirurgi eller kurativ strålning.

Libtayo är en human monoklonal antikropp som binder till och hämmar PD-1 receptorn vilket leder till en aktivering av T-cellerna och immunförsvaret gentemot tumören.

Kutan skivepitelcancer är den dödligaste formen av icke-melanom hudcancer. Sjukdomen har ökat alarmerande de senaste decennierna i Sverige och antalet fall har fördubblats de senaste 10 åren. Även om majoriteten av patienter med CSCC har en bra prognos om cancern upptäcks tidigt, utvecklas hos en liten grupp mer avancerade former. Avancerade former innefattar både lokalt avancerad sjukdom och metastaserad sjukdom. För dessa patienter har det saknats effektiva behandlingsalternativ.

Cemiplimab utvecklas i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer