Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Långtidsdata bekräftar ökad överlevnad med Bavencio för lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

38-månaders uppföljningsdata från fas III JAVELIN Bladder 100-studien visar på en förlängd medianöverlevnad på 23,8 månader med Bavencio i kombination med bästa stödjande vård i första linjens underhållsbehandling, jämfört med en medianöverlevnad på 15 månader med enbart bästa stödjande vård.1

Fas III JAVELIN Bladder 100-studien kan nu visa uppföljningsdata för ytterligare 19 månader. Denna analys förstärker de ursprungliga resultaten och visar på en fortsatt överlevnadsvinst för Bavencio® (avelumab) tillsammans med bästa stödjande vård (BSC) i första linjens underhållsbehandling. Det jämfördes med enbart BSC för patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) vars tumörer inte hade progredierat efter platinabaserad kemoterapi.

Vid 38 månaders medianuppföljning hade patienter som fick första linjens underhållsbehandling med Bavencio plus BSC fortsatt total överlevnadsfördel, jämfört med patienter på enbart BSC.

  • Medianöverlevnad var 23,8 månader (95% KI, 19,9 till 28,8) jämfört med 15,0 månader (95% KI, 13,5 till 18,2) (HR 0,76; 95 % KI, 0,631 till 0,915). 1
  • Överlevnaden mättes från tidpunkten för randomisering, efter avslutad fyra till sex cykler av platinabaserad kemoterapi.1

Säkerhetsprofil

Säkerhetsprofilen för BAVENCIO överensstämde med tidigare data rapporterade från det kliniska utvecklingsprogrammet för JAVELIN monoterapi. Inga nya säkerhetssignaler kunde iakttas. Patienterna fortsatte behandlingen tills sjukdomsprogression, oacceptabel toxicitet eller andra på förhand bestämda kriterier för utsättning inträffade. I den primära populationen av alla randomiserade patienter fick 19,5% av patienterna ≥2 års behandling, och 10,2 % av patienterna avbröt på grund av behandlingsrelaterad biverkning med debut efter ≥12 månaders behandling.

Om BAVENCIO (avelumab)

Avelumab är en human antikropp mot proteinet PD-L1 (ligand 1 för programmerad celldöd – Programmed Death Ligand-1). I prekliniska modeller har BAVENCIO visats engagera både det förvärvade och det medfödda immunförsvaret. Genom att blockera interaktionen mellan PD-L1 och PD-1 receptorerna har BAVENCIO visats frigöra suppression av den T-cellmedierade antitumörresponsen i prekliniska modeller. 4–6

Om urotelial cancer

I Sverige får årligen drygt 3000 personer diagnosen urotelial cancer (UC), dvs en tumör som utgår från urotelet (epitelvävnaden som urinvägarna invändigt är klädd med).2 Majoriteten av UC manifesterar sig i urinblåsan. I mindre utsträckning förekommer UC i övriga urinvägar (njurbäckenet, ureter, uretra). Urinblåsecancer är tre gånger vanligare hos män än kvinnor och tillsammans med cancer i övriga urinvägar representerar den fjärde vanligaste cancerformen hos män. Medelåldern vid diagnos ligger på 73 år och till följd av urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar dör varje år i Sverige cirka 700 personer.3

Godkända indikationer

Bavencio är avsett som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (MCC).7Bavencio är avsett som monoterapi för första linjens underhållsbehandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) som är progressionsfria efter platinabaserad kemoterapi.7

Bavencio i kombination med axitinib är avsett som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer (RCC). 7

Källor

  1. Powles T, Park SH, Voog E, et al. Avelumab first-line (1L) maintenance for advanced urothelial carcinoma (UC): long-term follow up results from the JAVELIN Bladder 100 trial. Presented at ASCO GU 2022
  2. Nationellt vårdprogram. Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. 2021-12-20. https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/urinblase-och-urinvagscancer/vardprogram
  3. Cancerfondsrapporten 2021, https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/cancervard
  4. Dolan DE, Gupta S. PD-1 pathway inhibitors: changing the landscape of cancer immunotherapy. Cancer Control. 2014;21(3):231-237.
  5. Dahan R, Sega E, Engelhardt J, Selby M, Korman AJ, Ravetch JV. FcγRs modulate the anti-tumor activity of antibodies targeting the PD-1/PD-L1 axis. Cancer Cell. 2015;28(3):285-295
  6. Boyerinas B, Jochems C, Fantini M, et al. Antibody-dependent cellular cytotoxicity activity of a novel anti-PD-L1 antibody avelumab (MSB0010718C) on human tumor cells. Cancer Immunol Res. 2015;3(10):1148-1157.
  7. BAVENCIO Produktresumé, fass.se.

Liknande poster

NT-rådets rekommendationer: Padcev vid urotelial cancer

Hälsoekonomisk bedömning av Padcev vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

Bavencio, Keytruda och Opdivo vid avancerad njurcellscancer