Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hälsoekonomisk bedömning av Padcev vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Padcev (enfortumab vedotin). Bedömningen gäller vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare har fått platinainnehållande cellgifter och immunoterapi i form av en hämmare av så kallad programmerad celldödsreceptor 1 eller programmerad celldödsligand 1.

Läs den hälsoekonomiska bedömningen i sin helhet här.

Liknande poster

Venclyxto får begränsad subvention för ytterligare en patientgrupp

Hälsoekonomisk bedömning av Yescarta vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Brukinsa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp