Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hälsoekonomisk bedömning av Yescarta vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till regionerna för Yescarta (axicabtagen- ciloleucel). Bedömningen avser behandling av vuxna patienter med en aggressiv tumörsjukdom, DLBCL, som har fått återfall i sjukdomen inom 12 månader efter avslutad behandling, eller som är resistent mot första linjens kemoimmunterapi.

I Sverige insjuknar cirka 600 individer årligen i DLBCL. DLBCL är en högmalign och snabbväxande tumörsjukdom som utgår från B-lymfocyter, en typ av vita blodkroppar, som tumöromvandlats.

Det finns sedan tidigare en rekommendation från NT-rådet om att Yescarta kan användas för behandling av vuxna patienter med recidiverat eller refraktärt DLBCL efter två eller flera linjers behandling. Att sjukdomen är recidiverande och refraktär betyder att patienten fått återfall i sjukdomen efter behandling samt att man är resistent mot tidigare givna behandlingar.

Yescarta är en typ av immunologisk behandling som ges vid ett tillfälle. Yescarta består av patientens egna celler som modifierats genetiskt i laboratorium till att uttrycka en anti-CD19-specifik chimär antigenreceptor (CAR). Cellerna har modifierats till att känna igen ett protein kallat CD19, som finns på B-lymfocyters liksom tumörcellers yta. När CAR-T-celler känner igen CD19 leder det till att cellen som uttrycker CD19 dör.

Val av behandling vid återfall i sjukdomen eller refraktär sjukdom påverkas av faktorer så som ålder, andra sjukdomsdiagnoser och vilken behandling patienten fått tidigare. Idag behandlas patienter med rituximab tillsammans med någon utav de platiniumbaserade cytostatikakombinationerna DHAP, GDP och IKE, följt av en intensiv behandling med cytostatika med målet att kunna genomgå stamcellstransplantation. Detta är också jämförelsealternativet i den hälsoekonomiska utvärderingen.

Basen för den aktuella hälsoekonomiska bedömningen utgörs av fas III studien ZUMA-7. Studien visar att behandling med Yescarta har en effektfördel jämfört med dagens standardbehandling.

I TLV:s grundscenario är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår cirka 850 000 kronor när Yescarta jämförs med standardbehandling. I TLV:s känslighetsanalyser varierar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mellan 700 000 och 1 160 000 kronor. Osäkerheten i underlaget ligger främst i den relativa effekten och hur länge patienterna överlever. Det är även osäkert hur efterföljande behandling ser ut i Sverige idag.

Läs bedömningen i sin helhet.

Liknande poster

Venclyxto får begränsad subvention för ytterligare en patientgrupp

Brukinsa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp

Hälsoekonomisk bedömning av Tecvayli vid behandling av multipelt myelom