Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hälsoekonomisk bedömning av Tecvayli vid behandling av multipelt myelom

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till regionerna för Tecvayli (teklistamab) i monoterapi. Bedömningen avser behandling av vuxna patienter med så kallad recidiverande och refraktärt multipelt myelom som fått minst tre tidigare behandlingar mot sin cancer, däribland ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare och en anti-CD38-antikropp, och som uppvisat förvärring av sjukdomen vid den senaste behandlingen.

Myelom (multipelt myelom) är en elakartad tumörsjukdom i benmärgen. Att sjukdomen är recidiverande och refraktär betyder att patienten fått återfall i sjukdomen efter behandling samt att man är resistent mot tidigare givna behandlingar.

Den aktiva substansen i Tecvayli är teklistamab, en antikropp som känner igen och kan binda till två målproteiner samtidigt. Teklistamab känner igen ett protein som heter B-cellsmognadsantigen (BCMA), som uttrycks på ytan av myelomceller, och proteinet CD3 uttryckt på ytan av T-celler. Teklistamab sammanför T-cellerna, som tillhör kroppens immunsystem, med myelomcellerna, vilket gör att T-cellerna aktiveras och kan döda myelomcellerna.

Läs den hälsoekonomiska bedömningen här.

Liknande poster

Venclyxto får begränsad subvention för ytterligare en patientgrupp

Hälsoekonomisk bedömning av Yescarta vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Brukinsa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp