Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bavencio, Keytruda och Opdivo vid avancerad njurcellscancer

NT-rådets yttrande till regionerna 2021-10-13

Rekommendation och sammanvägd bedömning

NTrådets rekommendation till regionerna är:
att immunterapi bör erbjudas vuxna patienter med avancerad njurcellscancer i första linjen. Kombinationsbehandling ska endast erbjudas patienter i gott allmäntillstånd  utan större komorbiditet. Beroende på riskgrupp används någon av nedanstående  kombinationer:

Vid intermediär/hög risk: i första hand Opdivo i kombination med Yervoy

Vid låg risk samt i andra hand vid intermediär/hög risk, någon av följande: Bavencio i kombination med Inlyta, Keytruda i kombination med Inlyta eller Opdivo i kombination med Cabometyx

Läs hela rekommendationen här

Här hittar du: Sammanställning över NT-rådets rekommendationer för PD1- och PD-L1-hämmare.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer