Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kyprolis vid multipelt myelom

Rekommendation och sammanvägd bedömning

NTrådet har tidigare lämnat ett yttrande för Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason, för Kyprolis i kombination med enbart dexametason, samt för Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason specifikt för andra linjens behandling.

NTrådet har med anledning av patentutgången av Revlimid (lenalidomid) och de betydande prissänkningar det medfört, genomfört en översyn av yttrandet, vilket ligger till grund för den här uppdateringen.

Tillståndets svårighetsgrad
är hög.

Åtgärdens effektstorlek är måttlig.

Tillståndet är mindre vanligt.

Tillförlitligheten i den vetenskapliga dokumentationen är måttlig.


Tillförlitligheten i den hälsoekonomiska värderingen är
hög för Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason och liten för behandling med Kyprolis och dexametason.


Nationella förhandlingar har genomförts med företaget vilket har resulterat i ett avtal som innebär
återbäring av en del av kostnaden till regionerna. Avtalet gör att användningen av Kyprolis kan bejakas vid följande indikationer:

Kyprolis i kombination med dexametason

Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason


Indikationen
Kyprolis i kombination med daratumumab och dexametason godkändes av europeiska läkemedelsmyndigheten i slutet av 2020 och hälsoekonomisk utvärdering saknas. NTrådet rekommenderar därför regionerna att inte använda Kyprolis i kombination med daratumumab och dexametason

Läs hela yttrandet här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer