Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Konsolidering med Blincyto förlänger överlevnad vid akut lymfatisk leukemi

På lördag den 10 december inleds ASH, världens största blodcancerkongress, i New Orleans. Ett så kallat Late Breaking Abstract visar på överlevnadsfördelar hos vuxna patienter i första linjens behandling då Blincyto ges som tillägg till kemoterapi vid Philadelphia-negativ akut lymfatisk B-cellsleukemi (B-ALL).

– Tillägg av Blincyto till konsolideringsbehandling med cytostatika resulterade i en signifikant bättre total överlevnad för vuxna patienter med Ph-negativ B-ALL, säger Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef för Amgen Sverige.

”Resultaten talar för att Blincyto kan ha potential att förbättra behandlingsresultaten för patienter med denna svåra leukemi, även för dem som är MRD-negativa”, säger Sandra Eketorp Sylvan, medicinsk chef för Amgen Sverige. Foto: Bosse Johansson.

Vuxna med nydiagnostiserad akut lymfatisk leukemi, ALL, kan i många fall uppnå komplett remission med konventionell cytostatikabehandling. Emellertid är återfall inte ovanligt och risken ökar med stigande ålder. För dessa patienter är överlevnaden begränsad..

Nu visar data från fas III-studien ECOG-ACRIN E1910 att tillägg av Blincyto (blinatumomab) till konsolidering med cytostatika signifikant förbättrar överlevnaden. Studieresultaten presenteras på the 64th Annual Meeting and Exposition of the American Society of Hematology av professor Mark R. Litzow som är verksam vid Mayo Clinic.

I den aktuella delen av studien deltog patienter mellan 30 och 70 års ålder (median: 51) med nydiagnostiserad Ph- B-ALL som fått induktionskemoterapi i 2,5 månader. Av dessa uppnådde 81 procent morfologisk komplett remission (CR = Complete Remission, CRi = Complete Remission with Incomplete Count Recovery, komplett remission med ofullständig benmärgsåterhämtning/kvarstående cytopeni). Dessa patienter fortsatte i studien och fick en intensifieringskur med högdos-metotrexat med pegaspargas.

Efter utvärdering av remissions- och MRD-status (MRD= Minimal Residual Disease, minimal kvarvarande sjukdom ≤0.01%) randomiserades 224 MRD-negativa patienter till konsolidering med antingen enbart kemoterapi eller kemoterapi med tillägg av fyra cykler med Blincyto (blinatumomab). Båda grupperna erhöll fyra cykler kemoterapi. Därefter fick de båda grupperna samma underhållsbehandling, så kallad POMP som är en akronym för Purinethol (6-merkaptopurin), Oncovin (vinkristinsulfat), metotrexat och prednison.

Vid en interimsanalys efter en medianuppföljning på 43 månader observerades en signifikant förbättrad total överlevnad i Blincyto-armen där median-OS inte uppnåtts mot 71,4 månader i kontrollarmen.

Forskarna sammanfattar i sitt abstract att ”tillägg av blinatumomab till konsolideringskemoterapi representerar en ny standardbehandling av vuxna Philadelphia-negativa B-ALL-patienter i åldern 30–70 år”.

– Det här är resultat som visar att Blincyto skulle kunna ha potential att förbättra behandlingsresultaten för vuxna patienter i första linjens behandling, även för dem som är MRD-negativa, säger Sandra Eketorp Sylvan.

Patienterna i studien kunde gå till allogen stamcellstransplantation när som helst efter konsolideringsbehandlingen. Lika många patienter i de båda grupperna gick vidare till transplantation.

Liknande poster

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer

Riktad immunterapi lovande mot spridd prostatacancer

ESMO 2023 – signifikant bättre resultat med sotorasib-kombination vid spridd tjock- och ändtarmscancer