Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kisqali + hormonbehandling ger nära fem års median-överlevnad vid avancerad bröstcancer

Kisqali (ribociklib) i kombination med hormonbehandling ger nära fem års median-överlevnad vid behandling av avancerad bröstcancer

Nya resultat från den pågående kliniska studien MONALEESA-7 visar att behandling av avancerad bröstcancer med ribociklib i kombination med hormonhämmande behandling ger nära fem års medianöverlevnad (58,7 månader jämfört med 48,0 månader hos dem som fick enbart hormonhämmande behandling). Det är den längsta medianöverlevnad som rapporterats i studier för kvinnor med HR+/HER2- avancerad bröstcancer som ännu inte genomgått klimakteriet. Resultaten presenterades nyligen vid San Antonio Breast Cancer Symposium.1

Uppdaterade överlevnadsdata från fas III-studien MONALEESA-7 visar att behandling av hormonpositiv (HR+) och HER2-negativ (HER2-) avancerad bröstcancer ger hittills den längsta medianöverlevnad som rapporterats i studier. I studien utvärderas en kombinationsbehandling bestående av ribociklib tillsammans med hormonhämmande behandling (goserelin plus antingen en aromatashämmare eller tamoxifen*) jämfört med enbart hormonhämmande behandling

– Data visar en överlevnadsvinst med kombinationsbehandling vid spridd bröstcancer hos kvinnor som ännu inte har genomgått klimakteriet. Att medianöverlevnad är nästan fem år visar hur viktiga dessa resultat är, säger Antonios Valachis, docent och överläkare på Universitetssjukhuset i Örebro.

Efter en uppföljningstid på 53,5 månader i median var medianöverlevnaden för patienter som fått kombinationsbehandlingen 58,7 månader jämfört med 48,0 månader för de som enbart fått hormonhämmande behandling (HR=0.76 [95% CI: 0.61-0.96]).
Dessutom observerades en liknande medianöverlevnad på 58,7 månader i subgruppen ribociklib plus aromatashämmare jämfört med 47,7 månader i subgruppen placebo plus aromatashämmare (HR = 0,80 [95% KI, 0,62-1,04]). Behovet av cellgiftbehandling fördröjdes med mer än fyra år (50,9 månader) hos kvinnor som fick kombinationsbehandlingen med ribociklib (HR=0.69; 95% CI: 0.56-0.87).1

Tidigare resultat från studien har publicerats i New England Journal of Medicine och visat på signifikant längre överlevnad för patienter som fått kombinationsbehandling med ribociklib. Efter en uppföljningstid på 42 månader i median var den uppskattade överlevnaden 70,2% [95% CI: 63.5 to 76.0] för kvinnor som fått kombinationsbehandlingen med ribociklib jämfört med 46,0% [95% CI, 32.0 to 58.9] för kvinnor som enbart fått hormonhämmande behandling (HR=0.71 [95% CI: 0.54 to 0.95]) p=0.00973).2

Avancerad bröstcancer är en aggressiv sjukdom och hos kvinnor i åldern 20-59 år är det den cancerform som orsakar flest dödsfall i världen.3,4 I Sverige får cirka 8000 kvinnor diagnosen bröstcancer varje år varav cirka 1400 avlider av sjukdomen, de allra flesta till följd av att cancern spridit sig till andra delar av kroppen.5,6 När bröstcancer har spridit sig till inre organ, framförallt till lever och hjärna, innebär det i allmänhet dålig prognos och en aggressiv form av sjukdomen.7

*Tamoxifen är ej indicerat för att användas i kombination med ribociklib

Referenser

  1. Tripathy D, Im S-A, Colleoni M, et al, Updated overall survival (OS) results from the phase III MONALEESA-7 trial of pre- or perimenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer (ABC) treated with endocrine therapy (ET) ± ribociclib. Presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, December 9, 2020. Abstract #PD2-04.
  2. Tripathy D et al. Overall Survival with Ribociclib plus Endocrine Therapy in Breast Cancer. N Engl J Med 2019; 381:307-316.
  3. Benz CC. Impact of aging on the biology of breast cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2008;66:65-74.
  4. World Health Organization. Top cancer per country, estimated age-standardized mortality rates (World) in 2018, females, all ages. 2018. Available at http://gco.iarc.fr/today/home. Besökt 10 december 2020
  5. Cancerincidens i Sverige 2014. Socialstyrelsen. Tillgänglig via: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2015-12-26.pdf, besökt 10 december 2020
  6. Dödlighet i bröstcancer. Folkhälsomyndigheten. Tillgänglig via: https://www.folkhalsomyndigheten.se/fu-brostcancer-dodlighet, besökt 10 december 2020
  7. Wang, R., Zhu, Y., Liu, X. et al. The Clinicopathological features and survival outcomes of patients with different metastatic sites in stage IV breast cancer. BMC Cancer 19 (2019).
  8. Hortobagyi G, Stemmer S, Burris H, et al. Ribociklib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast Cancer. The New England Journal of Medicine 375 (2016).
  9. Kisqali Produktresumé 2020-10-19

Liknande poster

Fas III-studien NATALEE visar signifikant minskad risk för återfall av bröstcancer

CDK 4/6-hämmare visar för första gången på OS på över 5 år hos kvinnor med hormonpositiv, HER-negativ spridd bröstcancer

Nya studiedata visar längsta rapporterade överlevnaden någonsin för avancerad hormonkänslig bröstcancer