Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fas III-studien NATALEE visar signifikant minskad risk för återfall av bröstcancer

Novartis fas III studie NATALEE visar signifikant minskad risk för återfall av bröstcancer vid kombination med adjuvant endokrin behandling.

Primärt utfallsmått uppnåddes redan i mars, och NATALEE studien avslutades därför i förtid.

  • Kisqali (ribociklib) plus endokrin behandling (ET) minskade signifikant risken för återfall av bröstcancer jämfört med enbart standard adjuvant behandling med ET.
  • Novartis fas III studie NATALEE med ribociklib mötte det primära effektmåttet i en bred population av patienter med tidig bröstcancer (EBC).
  • NATALEE är den första och enda positiva fas III-studien av en CDK4/6-hämmare som visar konsekvent nytta i en bred population av patienter med stadium II och III hormonreceptorpositiv/human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ HR+/HER2- EBC med risk för återfall, inklusive de utan spridning till lymfkörtlarna.
  • Cirka 30–60 % av patienter med HR+/HER2- stadium II och III EBC som behandlas med enbart ET löper risk att bröstcancern återkommer.

Läs pressmeddelandet (på engelska) här.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider