Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Keytruda, Libtayo, Opdivo och Tecentriq för behandling av icke-småcellig lungcancer i första linjen

NTrådets rekommendation till regionerna är:

att immunterapi bör erbjudas i första linjen till vuxna patienter med metastaserad icke småcellig lungcancer som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.

Något av nedanstående alternativ används beroende på klin
isk situation:

o Libtayo eller Keytruda som monoterapi till patienter vars tumörer uttrycker PDL1 i ≥50 % av tumörcellerna (tumour proportion score (TPS) ≥50 %). I valet mellan Libtayo och Keytruda ska Libtayo väljas i första hand motiverat av lägre pris.


o Keytruda i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed vid ickeskivepiteltyp.*


o Keytruda i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nabpaklitaxel vid skivepiteltyp.*


o Tecentriq i kombination med nabpaklitaxel och karboplatin vid ickeskivepiteltyp.


o Tecentriq i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin vid ickeskivepiteltyp.


o Opdivo i kombination med Yervoy tillsammans med två cykler platinumdubblett kemoterapi.


*För patienter med NSCLC och ett PDL1uttryck ≥ 50 % är det för närvarande oklart om det föreligger någon
ytterligare tilläggseffekt av kombinationen jämfört med Keytruda i monoterapi, varför monoterapi kvarstår som ett
alternativ för denna grupp.

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer