Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Keytruda i kombination med kemoterapi för behandling av avancerad esofaguscancer i första linjen

NTrådets rekommendation till regionerna är:
att Keytruda i kombination med platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin bör användas i första linjen vid behandling av patienter med lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad esofaguscancer eller HER2negativt adenocarcinom i gastroesofageala övergången hos vuxna vars tumörer uttrycker PDL1 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS).

NT-rådet har en arbetsmodell för framtagande av rekommendationer gällande PD1- och PD-L1- hämmare, som innebär att det finns möjlighet att utvärdera nya indikationer av PD1- och PD-L1- hämmare baserat på en bedömning av relativ effekt och säkerhet som görs av aktuell nationell vårdprogramgrupp samt baserat på det upphandlade priset för läkemedlet.

Eftersom budgetpåverkan bedöms liten har NT-rådet valt att utvärdera indikationen enligt ovan och inte baserat på en hälsoekonomisk värdering. Bedömningen har gjorts i samråd med nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) och aktuell nationell vårdprogramgrupp inom Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan på uppdrag av NT-rådet.


Rekommendationen baseras på överlevnadsdata från en randomiserad fas 3-studie,
Keynote-590, där Keytruda i kombination med kemoterapi jämförs med enbart kemoterapi. Resultatet i studien visade statistiskt signifikant klinisk förbättring för både total överlevnad och progressionsfri överlevnad vid behandling med Keytruda i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi. Keytruda i kombination med kemoterapi vid esofaguscancer graderas 4 av 5 på ESMO MCBS-skalan för bedömning av patientnytta. Kostnaden för kombinationsbehandling bedöms som rimlig i relation till dagens standardbehandling baserat på patientnytta, upphandlat pris för Keytruda samt pris för kemoterapi.

Inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel har nationella upphandlingar
genomförts för samtliga nu godkända PD1- och PD-L1-hämmare. Avtal har tecknats som gäller från och med 2021-01-01. Avtalen innebär att regionerna får en del av kostnaden återbetald.

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer