Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Keytruda i kombination med Inlyta vid avancerad njurcellscancer

Keytruda (pembrolizumab) i kombination med Inlyta (axitinib)vid avancerad njurcellscancer.

NT-rådets yttrande till regionerna 2020-04-14
Rekommendation och sammanvägd bedömning

Tillståndets svårighetsgrad är mycket hög.
Åtgärdens effektstorlek är måttlig.
Tillståndet är vanligt.
Tillförlitligheten i den vetenskapliga dokumentationen är hög.
Tillförlitligheten i den hälsoekonomiska värderingen ärl åg.

Keytruda i kombination med Inlyta har visats ge förbättring av progressionsfri överlevnad och total överlevnad jämfört med enbart Sutent i monoterapi vid behandling av avancerad njurcellscancer. Det finns emellertid inte någon evidens för att kombinationen Keytruda och Inlyta är överlägsen nuvarande och mindre kostsamma behandlingsalternativ, såsom Opdivo i kombination med Yervoy vid avancerad njurcellscancer med intermediär och dålig prognos, samt Votrient eller Sutent vid avancerad njurcellscancer med bättre prognos.

Keytruda är sedan tidigareföremål för nationell upphandling enligt LOU, i vilken alla regioner deltagit. Avtal har tecknats som innebär att regionerna får en del av kostnaden återbetald. Trots avtalad rabatt bedömer NT-rådet att kostnaden för Keytruda i kombination med Inlyta inte är rimlig i relation till nyttan för den aktuella patientgruppen. En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Keytruda i kombination med Inlyta inte rekommenderas för användning vid aktuell indikation.

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer