Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fas III-studie med Libtayo avbröts i förtid på grund av signifikant förbättrad OS hos patienter med första linjens avancerad NSCLC

Fas III-studie av Libtayo® (cemiplimab) i kombination med kemoterapi avbröts i förtid på grund av signifikant förbättrad totalöverlevnad hos patienter med första linjens avancerad icke småcellig lungcancer

  • Libtayo kombinerat med kemoterapi förlängde median totalöverlevnad från 13 till 22 månader, vilket ledde till 29 % riskreduktion för död.
  • Studien inkluderade patienter med lokalt avancerad och metastatisk sjukdom med skivepitel- eller icke-skivepitelhistologi oavsett nivåer av PD-L1-uttryck.
  • Libtayo har nu visat förbättrad totalöverlevnad både som monoterapi och i kombination med kemoterapi i första linjens avancerad icke-småcellig lungcancer jämfört med enbart kemoterapi.

Fas III-studien med Sanofi och Regenerons PD-1-hämmare Libtayo i kombination med platinumdubblett kemoterapi avbröts i förtid efter att det primära effektmått totalöverlevnad (OS) nåtts hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Tillägg av Libtayo till kemoterapi förbättrade signifikant OS, jämfört med kemoterapi som monoterapi. Studien inkluderade patienter med metastatisk eller lokalt avancerad sjukdom och tumörer med antingen skivepitel- eller icke-skivepitelhistologi och med samtliga nivåer av PD-L1-uttryck. Dessa data planeras utgöra basen för regulatorisk ansökan inom Europeiska Unionen.

Läs mer i det globala pressmeddelandet

Liknande poster

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Rybrevant plus lazertinib minskade sjukdomsprogression eller död vid lungcancer jämfört med osimertinib

Rybrevant kan minska risken för progression eller död vid icke-småcellig lungcancer