Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Enfortumab vedotin förbättrar den totala överlevnaden signifikant hos patienter med tidigare behandlad avancerad eller spridd urotelial cancer

Fas 3-studie visar att enfortumab vedotin signifikant förbättrar den totala överlevnaden hos patienter med tidigare behandlad avancerad eller spridd urotelial cancer

Positiva data vid den planerade interimsanalysen leder till att studien avslutas i förtid

Resultaten kommer ligga till grund för ansökningar om godkännande hos regulatoriska myndigheter, och i USA bidra till att det accelererade godkännandet ändras till ett standardgodkännande

Astellas Pharma Inc. och Seattle Genetics har presenterat resultat från den globala fas 3-studien EV-301 som utvärderar enfortumab vedotin jämfört med kemoterapi som behandling av vuxna patienter med tidigare behandlad lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer jämfört med kemoterapi och som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi och en PD-1- eller PD-L1-hämmare. Den i förväg planerade interimsanalysen, som genomfördes av den oberoende datakontrollkommittén, visar att studiens primära effektmått total överlevnad (OS) uppnåtts för enfortumab vedotin.

Resultaten visar på en signifikant förbättring av total överlevnad (OS), enfortumab vedotin reducerade risken för död med 30 procent (hazard ratio (HR) =0,70; (95% konfidensintervall (KI): 0,56, 0,89); p=0,001). Studiens primära effektmått, progressionsfri överlevnad (PFS) visade att risken för sjukdomsprogress, återfall eller död, minskade med 39 procent för de patienter som fick enfortumab vedotin (HR=0,61 (95% KI: 0,50, 0,75); p <0,00001).

Biverkningar som rapporterades var de redan angivna i enlighet med den amerikanska produktresumén.1 De vanligaste biverkningarna av grad 3 eller högre och som rapporterades hos fem procent av patienterna, var utslag, hyperglykemi, neutropeni, trötthet, anemi och minskad aptit. Resultaten från studien EV-301 kommer presenteras vid ett kommande vetenskapligt möte. Patienterna i studien som behandlats med kemoterapi kommer nu erbjudas möjlighet att få behandling med enfortumab vedotin

Dessa resultat kommer ligga till grund för ansökningar om godkännande hos regulatoriska myndigheter så som EMA. Resultaten kommer skickas till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA som bekräftar studieresultat med anledning av att enfortumab vedotin under namnet PADCEV® erhöll ett accelererat marknadsgodkännande i USA 2019.

– EV-301 är den första randomiserade studie som visat en överlevnadsfördel jämfört med kemoterapi som behandling av patienter som tidigare behandlats för avancerad eller spridd urinblåsecancer och som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi och en PD-1- eller PD-L1-hämmare. Idag är detta en patientgrupp där det finns få behandlingsmöjligheter. Vi ser fram emot att diskutera dessa resultat med regulatoriska myndigheter, säger Andrew Krivoshik, MD, Ph.D, global senior vice verkställande direktör och chef för affärsområde onkologi, Astellas.

– Resultat avseende total överlevnad från denna fas 3-studie med enfortumab vedotin visar på värdet av behandlingen för patienter vars sjukdomen progredierat efter behandling med platinabaserad kemoterapi och immunterapi. Vi fortsätter också att utvärdera enfortumab vedotin vid en rad olika former av urotelial cancer inklusive behandling i tidigare skeden av sjukdomen. säger Roger Dansey, MD, global medicinsk direktör, Seattle Genetics.

I Sverige får årligen cirka 2 800 personer diagnosen urinblåsecancer 2, och cirka 580 000 människor över hela världen.3 90 procent av all diagnostiserad blåscancer är urotelial cancer (cancer i blåsans slemhinna). Urotelial cancer kan uppstå, förutom i urinblåsan även i njurbäcken, urinledare och urinrör.5 Cirka 80 procent svarar inte på behandling med PD1- eller PD-L1-hämmare, efter den inledande behandling med platinabaserad kemoterapi som ges vid avancerad sjukdom.1

Om studien EV-301

EV-301 är en global, randomiserad, öppen, multicenter, fas 3-studie som utvärderar enfortumab vedotin jämfört med behandlande läkares val av kemoterapi (docetaxel, paklitaxel eller vinflunin) som behandling av vuxna patienter med tidigare behandlad avancerad eller spridd urotelial cancer (urinblåsecancer). Studien omfattar cirka 600 patienter som har lokalt avancerad eller metastaseradurotelial cancer som tidigare har behandlats med PD1- eller PD-L1-hämmare och platinabaserad kemoterapi. Studiens primära effektmått är total överlevnad (OS) för behandling med enfortumab vedotin jämfört med kemoterapi. Sekundära effektmått inkluderar progressionsfri överlevnad (PFS), duration av respons, tumörrespons (Objective Response Rate) samt säkerhet/ tolerabilitet, och livskvalitet.

För mer information om studien, besök www.clinicaltrials.gov (NCT03474107)

Om enfortumab vedotin

Enfortumab vedotin godkändes i december 2019 av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under namnet PADCEV. I USA är enfortumab vedotin- godkänd som behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med en PD-1- eller PD-L1-hämmare samt platinabaserad kemoterapi före (neoadjuvant) eller efter kirurgi (adjuvant) eller vid lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom. Enfortumab vedotin godkändes av FDA baserat på resultat avseende tumörrespons via deras accelererade godkännandeprocess, med villkor om kompletterade studier som utvärderar om fler effektmått krävs för ett permanent godkännande.1

Enfortumab vedotin är ett antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) och det första i en helt ny klass av läkemedel som riktar sig mot Nectin-4, ett protein på cellytan som är vanligt vid blåscancerr.1,6 Prekliniska data tyder på att enfortumab vedotin- effekt beror på att läkemedlet binder till proteinet Nectin-4 och inkapslar det, varefter det frigör den antitumöra substansen monometylauristatin E (MMAE) i cellen, vilket resulterar i att cancercellen inte kan reproducera sig själv (cellcykel-stopp) och programmerad celldöd (apoptos).1 Enfortumab vedotin har utvecklats genom ett samarbete mellan Astellas och Seattle Genetics.

Liknande poster

Underhållsbehandling med gilteritinib fördelaktigt för subgrupp av patienter med FLT3-positiv akut myeloisk leukemi

Xtandi och leuprorelin i kombination förbättrar signifikant metastasfri överlevnad hos patienter med icke-metastaserad prostatacancer enligt fas III-studie

Nya positiva fas 3-resultat för zolbetuximab som behandling av adenocarcinom i magsäcken eller magmunnen