Nya positiva fas 3-resultat för zolbetuximab som behandling av adenocarcinom i magsäcken eller magmunnen

Astellas meddelar positiva resultat från fas 3-studien GLOW som utvärderar första linjens behandling med zolbetuximab i kombination med CAPOX (en kombinationsterapi som inkluderar kapecitabin och oxaliplatin), jämfört med placebo i kombination med CAPOX hos patienter med Claudin 18.2 (CLDN 18.2)-positiv, HER2-negativ, icke-operabel, lokalt avancerad, eller metastaserande adenocarcinom i magsäcken eller magmunnen.

Dessa resultat från fas 3-studien GLOW med zolbetuximab kommer att presenteras vid denna månads ASCO Plenary Series. Studiens primära effektmått uppnåddes med statistisk signifikans, då zolbetuximab i kombination med CAPOX minskade risken för progression eller död (PFS) med 31,3 procent, jämfört med placebo i kombination med CAPOX. Studien visade också att zolbetuximab i kombination med CAPOX signifikant minskade risken för död (totalöverlevnad, OS).

Läs hela pressmeddelandet här.