CAR T-celler kan användas vid mantelcellslymfom

NT-rådet ger klartecken för Tecartus som blir den första car T-cellsbehandlingen vid mantelcellslymfom.

Tecartus (brexukabtagen-autoleucel) är en CAR T-cellsterapi där den aktiva komponenten består av patientens egna genetiskt modifierade T-lymfocyter. Cellerna har modifierats med hjälp av en retroviral vektor som kodar för en anti-CD19-specifik chimär antigenreceptor (CAR). Cellerna binder till CD-19-uttryckande målceller vilket ger T-cellsmedierad cytotoxicitet samt cytokinfrisättning som orsakar död av tumörceller som uttrycker CD19.

Tecartus är avsett för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom (MCL) efter två eller fler linjers systemisk behandling med bland annat en Brutons tyrosinkinashämmare (BTK-hämmare).

Läs hela NT-rådets yttrande.