Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bemarituzumab förlänger överlevnaden hos patienter med FGFR2b-positiv cancer i ventrikel och gastroesofagala övergången

Nya data som presenterats på ASCO visar att tillägg av bemarituzumab till kemoterapi vid behandling av ventrikelcancer och cancer i den gastroesofagala övergången (GEJ) ger signifikant förlängd överlevnad. Vid en uppföljning på 12,5 månader var medianöverlevnaden 5,7 månader längre bland patienter som fått tillägg av bemarituzumab jämfört med dem som enbart fått kemoterapi.

– Det finns ett stort behov av nya effektivare behandlingsalternativ för patienter med de här aggressiva cancerformerna, säger David Borg, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och expert inom området.

Det var på ASCO, världens största onkologikongress, som uppdaterade data från fas II-studien FIGHT presenterades. I studien utvärderas bemarituzumab, en monoklonal antikropp riktad mot FGFR2b, i kombination med kemoterapi (mFOLFOX6) vid behandling av patienter med avancerad HER2-negativ ventrikelcancer och GEJ-cancer (GEJ =gastroesophageal junction) vars tumörer överuttrycker FGFR2b (fibroblast growth factor, type 2 = fibroblasttillväxtfaktor typ 2). Man beräknar att avancerad ventrikel- respektive GEJ-cancer är HER2-negativ i över 80 procent av fallen och att cirka 30 procent av dessa tumörer överuttrycker FGFR2b.

De nya data presenterades vid en muntlig session på ASCO:s Gastrointestinal Cancers Symposium: en medianuppföljning på 12,5 månader visade att den totala överlevnaden (median-OS) för patienter som behandlats med bemarituzumab plus kemoterapi var 19,2 månader vilket ska jämföras med 13,5 månader för dem som enbart fått kemoterapi – en skillnad på 5,7 månader. I en prespecificerad subgruppsanalys av patienter med överuttryck av FGFR2b i minst 10 procent av tumörcellerna (bekräftat med immunhistokemi, IHC) var överlevnadsfördelen för bemarituzumab-gruppen ännu större, 25,4 månader mot 11,1 månader.

Förekomsten av biverkningar oavsett grad var likartad grupperna emellan medan hornhinnerelaterade biverkningar var vanligare i bemarituzumab-gruppen, 67,1 mot 10,4 procent. Den vanligast förekommande okulära biverkningen var torra ögon som drabbade 26,3 procent. Majoriteten av dessa biverkningar var reversibla.

– Det är mycket intressanta resultat med imponerande överlevnadsdata. Det ska bli spännande att se hur det står sig i kommande fas III:or, med eller utan tillägg av immunterapi, säger David Borg.

I april 2021 beviljades bemarituzumab Breakthrough Therapy Designation av amerikanska FDA baserat på en subgrupp av patienter från FIGHT-studien med minst 10 procent tumörceller som överuttryckte FGFR2b.

– Vi ser nu fram emot fas III av studieprogrammet inom vilket vi hoppas kunna ge även svenska patienter möjlighet att delta, säger Sandra Eketorp Sylvan, onkolog och medicinsk chef på Amgen Sverige.

Om bemarituzumab
Bemarituzumab (anti-FGFR2b) är en potentiell first-in-class monoklonal antikropp som är utformad för att blockera specifika fibroblasttillväxtfaktorer (FGF) från att binda till och aktivera FGFR2b, vilket hämmar flera nedströms tumörsignalvägar och potentiellt bromsar cancerprogression. Bemarituzumab utvecklas som en målriktad terapi för tumörer med överuttryck av FGFR2b. Amgen utvärderar också potentialen för bemarituzumab vid andra cancerformer som överuttrycker FGFR2b. I april 2021 beviljades bemarituzumab Breakthrough Therapy designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Se även abstract av Daniel V.T. Catenacci et al., FIGHT: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 2 Study of Bemarituzumab (Bema) Combined with Modified FOLFOX6 in 1L FGFR2b+ Advanced Gastric/Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma (GC/GEJ)

 

Liknande poster

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer

Riktad immunterapi lovande mot spridd prostatacancer

ESMO 2023 – signifikant bättre resultat med sotorasib-kombination vid spridd tjock- och ändtarmscancer