Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bavencio, Keytruda, Tecentriq och Opdivo vid urotelial cancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är:
• att Bavencio bör användas vid underhållsbehandling i första linjen av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte progredierat efter 4-6 kurer platinabaserad kemoterapi.

• att Keytruda eller Tecentriq kan användas vid behandling i första linjen av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer hos vuxna som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi.
För Keytruda omfattar indikationen patienter vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS) och för Tecentriq omfattar indikationen patienter vars tumörer uttrycker PD-L1≥ 5 %.

• att Keytruda kan användas vid behandling i andra linjen av urotelial cancer hos vuxna som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.

• att inte använda Opdivo eller Tecentriq vid behandling av urotelial cancer i andra linjen.

Läs hela yttrandet här

Liknande poster

Partsgemensamma förslag kan tillgängliggöra fler kombinationsbehandlingar

Läs mer...

Nya rekommendationer för PD-(L)1-hämmare vid malignt melanom och icke småcellig lungcancer

Läs mer...

NT-rådets rekommendation: Avvakta med Zynlonta och Ebvallo

Läs mer...