Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ASCO 2021 – Amgen presenterar spännande data på världens största cancerkongress

Amgen presenterar data från ett flertal studier ur sin ständigt växande onkologi-portfölj när ASCO, världens viktigaste onkologikonferens, slår upp sina virtuella portar den 4 juni. Det gäller såväl uppdateringar om etablerade terapier som Amgens innovativa pipeline med bland annat KRASG12C-hämmaren sotorasib vid lungcancer, och bemarituzumab vid esofagus- och ventrikelcancer.

– På de senaste ASCO-mötena har det blivit allt tydligare att det är precisionsmedicin som banar väg för framtidens cancervård, och Amgen fortsätter att bryta ny mark genom att utforska målriktade behandlingsmetoder för patienter med svårbehandlade cancerformer, säger Sandra Eketorp Sylvan, onkolog och medicinsk chef för Amgen Sverige.

En av de substanser i Amgens onkologi-pipeline som väckt mest intresse på senare tid är sotorasib, den första KRASG12C-hämmaren som nått klinisk fas. Mot bakgrund av att denna mutation länge ansetts i det närmaste omöjlig att påverka med läkemedel har de hittills presenterade resultaten väckt hoppet om en första målriktad behandling för de cirka 13 procent av patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer är KRASG12C-positiva.

Vid en muntlig session på fredagen presenteras för första gången data för total överlevnad (OS) för sotorasib från fas II-studien CodeBreaK 100. I samband med detta tillkännages även resultaten av biomarköranalyser i subgrupper.

Vid en annan muntlig session presenteras uppdaterade data från fas II-studien FIGHT där bemarituzumab, en monoklonal antikropp riktad mot FGFR2b, i kombination med kemoterapi (modifierad FOLFOX6) utvärderas vid behandling av patienter med avancerad FGFR2b-positiv esofagus- och ventrikelcancer (GEJ = gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma).

– Vi vet sedan tidigare att den här kombinationen givit statistiskt signifikanta förbättringar av progressionsfri överlevnad, total överlevnad och responsfrekvens jämfört med enbart FOLFOX6, säger Sandra Eketorp Sylvan.

På ASCO presenteras också uppdaterade säkerhets- och effektdata från first-in-human-studien av AMG 757 (tarlatamab) vid småcellig lungcancer (SCLC). Tarlatamab är en BiTE-molekyl med förlängd halveringstid som riktas mot DLL3 (delta-like ligand 3), vilket aktiverar den cytotoxiska potentialen hos T-celler för att bekämpa neuroendokrin cancer såsom småcellig lungcancer och neuroendokrin prostatacancer.

Vidare presenteras data från prövarinitierade studier på Vectibix (panitumumab) vid metastaserad kolorektalcancer (mCRC), bland annat PanaMa-studien som utvärderar Vectibix i kombination med 5-fluorouracil/leukovorin (5FU/LV) som underhållsbehandling och nya data från studien CHRONOS som utvärderar Vectibix som rechallenge therapy.

Här följer ett urval av Amgens abstracts

Liknande poster

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer

Läs mer...

Riktad immunterapi lovande mot spridd prostatacancer

Läs mer...

ESMO 2023 – signifikant bättre resultat med sotorasib-kombination vid spridd tjock- och ändtarmscancer

Läs mer...