Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådets nya yttrande om Kymriah vid diffust storcelligt B-cellslymfom

NT-rådets yttrande till regionerna

Rekommendation och sammanvägd bedömning
NT-rådet har tidigare publicerat ett yttrande för Kymriah vid akut lymfatisk B-cellsleukemi. Nedanstående bedömning avser Kymriah vid diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).

NT-rådet lämnade 2019-06-24 ett yttrande gällande Kymriah vid diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). TLV har efter beställning av NT-rådet gjort en tilläggsanalys av Kymriah vid DLBCL, vilket ligger till grund för den här uppdateringen av rekommendationen. I tilläggsanalysen bedömer TLV att den mycket stora osäkerheten kvarstår gällande behandlingseffekt och relativ effekt utifrån den kliniska studien för Kymriah. NT-rådet anser inte att det finns skäl att ändra rekommendationen utan den tidigare bedömningen att inte rekommendera Kymriah vid DLBCL kvarstår.

I det tidigare beslutsunderlag TLV levererat till NT-rådet bedömer TLV att osäkerheten i det hälsoekonomiska underlaget för Kymriah är alltför hög för att fastställa en ICER, det vill säga kostnad per vunnet QALY (kvalitetsjusterat levnadsår). Från beslutsunderlaget:”Den kliniska effekten av Kymriah är mycket osäker och försök att fastställa den relativa effekten bedöms med nuvarande underlag innebära en alltför oprecis uppskattning för att utgöra en vägledning vid bedömningen av rimlig kostnad för åtgärden. Sammantaget blir osäkerheten oacceptabelt hög varför TLV bedömer att en fastställd ICER för Kymriah skulle innehålla alltför stora osäkerheter för att vara informativ.”

NT-rådet bedömer att: Tillståndets svårighetsgrad är mycket hög. Tillståndet är sällsynt. Åtgärdens effektstorlek går inte att bedöma eftersom tillförlitligheten i den vetenskapliga dokumentationen är för låg. En sammanvägning av ovanstående faktorer gör att NT-rådet rekommenderar regionerna att inte använda Kymriah vid behandling av DLBCL.

Läs hela yttrandet här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer