NT-rådet rekommenderar Keytruda® för behandling av icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp i första linjen

NT-rådet rekommenderar Keytruda® f(pembrolizumab) för behandling av icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp i första linjen

NT-rådet rekommenderar Keytruda® (pembrolizumab) i kombination med karboplatinbaserad kemoterapi och paklitaxel eller nab-paklitaxel som första linjens behandling för patienter med spridd icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp, oavsett PD-L1-uttryck.

– Det är väldigt glädjande att NT-rådet har agerat snabbt och nått fram till detta beslut så kort efter EU-kommissionens godkännande. Det är oerhört viktigt för patienter med den här sortens lungcancer att snabbt få tillgång till behandling, och på MSD är vi självklart glada att våra innovationer når patienterna på så kort tid som möjligt, säger Oskar Lindeberg, chef Market Access, MSD i Sverige.

NT-rådet rekommenderar pembrolizumab för behandling av spridd icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen sedan mars 2017. I december förra året kompletterades detta med rekommendation för pembrolizumab i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed som första linjens behandling av NSCLC av icke-skivepiteltyp hos vuxna vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.

Signifikant bättre totalöverlevnad bakom denna rekommendation

Under den senaste onkologikongressen ASCO presenterade MSD resultat från studien Keynote-407 där PD-1-hämmaren pembrolizumab utvärderats som kombinationsbehandling med karboplatin och paklitaxel eller nab-paklitaxel vid första linjens behandling av spridd icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp. Behandling med pembrolizumab plus kemoterapi resulterade i signifikant förbättrad totalöverlevnad (OS), med 36% reducerad risk för död jämfört med enbart kemoterapi (medianöverlevnad 15,9 månader jämfört med 11,3 månader[HR 0.64; 95% CI; P<0.001]). Överlevnadsfördelen observerades oavsett nivå av PD-L1-uttryck, och även risken för progression eller död (PFS) minskade signifikant. Detta är första gången kombinationsbehandling med ett anti-PD-1-läkemedel och kemoterapi visat sig ge en signifikant förlängning av totalöverlevnaden vid första linjens behandling av patienter med NSCLC av skivepiteltyp.

Läs NT-rekommendationen här