Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Viktigt att regioner prioriterar inrapportering till registret för cancerläkemedel

RCC följer årligen upp om användningen av nya cancerläkemedel följer EMAs godkända indikationer och NT-rådets rekommendationer. Uppföljningen ska identifiera eventuella regionala skillnader i användning och implementering i syfte att eftersträva en optimal och jämlik tillgång till cancerläkemedel i hela landet. Regionernas inrapportering måste dock bli mycket bättre för att regionala jämförelser ska bli meningsfulla.

Den nationella uppföljningen av regionernas användning av nya cancerläkemedel sköts av RCCs nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC) och görs med hjälp av Register för cancerläkemedel (RCL). Det främsta syftet med RCL är att bygga kunskap om användningen av nya cancerläkemedel och följa upp om den följer dels EMAs godkända indikationer, dels NT-rådets rekommendationer.

Regionernas inrapportering till RCL ska även bidra till att upptäcka regionala skillnader i användning och implementering av de nya läkemedlen i det övergripande syftet att eftersträva en optimal och jämlik tillgång till cancerläkemedel över hela landet. I denna rapport ges en kortfattad beskrivning av inrapporterade behandlingar som påbörjats under 2020. Från och med 2021 planeras för enbart rapporter gällande helårsdata.

Registreringen ökar något

I denna version av rapporten ingår 4 693 rapporter om påbörjade behandlingar under 2020. Motsvarande siffra helåret 2019 var 4 443 rapporter, dvs en ökning med 5,6 %.

– De regionala variationerna i inrapportering fortsätter att vara stora, vissa regioner har ökat rapporteringen kraftigt samtidigt som andra har minskat sin. De stora variationerna förhindrar direkta regionala jämförelser. Därför är det viktigt att intensifiera arbetet med att öka inklusionstakten i de regioner där organisationen för registrering ännu inte fungerar optimalt, säger Kenneth Villman, ordförande i NAC.

Han tillägger också att antalet läkemedel som ska rapporteras har varierat över tid, vilket kan påverka den totala registreringsnivån åt båda håll.

– För att få ordning på läkemedelsuppföljningen är det viktigt att alla verksamheter i samtliga regioner prioriterar inrapportering till RCL, säger Kenneth Villman.

Sammanfattningsvis visar denna rapport att:

  • Antalet registreringar i RCL har ökat med 5,6 % från 4 443 2019 till 4 693 2020.
  • Ett av huvudsyftena med RCL, att värdera jämlik tillgång till läkemedelsbehandling, går fortfarande inte att uppfylla då rapporteringen uppenbart brister eller nästan saknas från vissa regioner. Uppmuntrande ökning av rapportering kan dock noteras i vissa regioner.
  • Trots att olika registreringsgrader försvårar analysen så finns tecken på signifikanta regionala skillnader i användningen av vissa läkemedel.
  • Registrerad off-label-användning ses i ganska liten utsträckning, men skiljer sig påtagligt mellan olika läkemedel.

Användning av nya cancerläkemedel – Redovisning gällande ett urval av cancerläkemedel med registrerad insättning 1 januari 2019 – 31 december 2020 (pdf, nytt fönster)

Tidigare publicerade rapporter över läkemedelsanvändningen

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd