Ny långtidsdata vid tidsbestämd behandling med Venclyxto (venetoklax) inom kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie meddelar nya uppdaterade resultat från fas III-studierna MURANO och CLL14 som utvärderade tidsbestämd behandling med venetoklax i olika behandlingskombinationer. Dessa resultat bidrar till den ökade mängden data som stödjer användningen av venetoklax hos obehandlade eller tidigare behandlade personer med kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

  • Ny femårsanalys från fas III-studien MURANO visar median progressionsfri överlevnad (PFS) på 53,6 månader med venetoklax i kombination med rituximab jämfört med 17,0 månader med bendamustin plus rituximab hos tidigare behandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som varit utan behandling i tre år eller mer1
  • Två analyser av fas III-studien CLL14 utvärderade minimalt kvarvarande sjukdom (MRD) hos tidigare obehandlade KLL-patienter som fick venetoklax i kombination med obinutuzumab2,3
  • Fyraårig uppföljningsanalys från CLL14-studien visar en total överlevnad (OS) på 85,3% med venetoklax i kombination med obinutuzumab jämfört med 83,1% med kombinationen klorambucil och obinutuzumab

Fullständigt globalt pressmeddelande återfinns här.