Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny långtidsdata vid tidsbestämd behandling med Venclyxto (venetoklax) inom kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie meddelar nya uppdaterade resultat från fas III-studierna MURANO och CLL14 som utvärderade tidsbestämd behandling med venetoklax i olika behandlingskombinationer. Dessa resultat bidrar till den ökade mängden data som stödjer användningen av venetoklax hos obehandlade eller tidigare behandlade personer med kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

  • Ny femårsanalys från fas III-studien MURANO visar median progressionsfri överlevnad (PFS) på 53,6 månader med venetoklax i kombination med rituximab jämfört med 17,0 månader med bendamustin plus rituximab hos tidigare behandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som varit utan behandling i tre år eller mer1
  • Två analyser av fas III-studien CLL14 utvärderade minimalt kvarvarande sjukdom (MRD) hos tidigare obehandlade KLL-patienter som fick venetoklax i kombination med obinutuzumab2,3
  • Fyraårig uppföljningsanalys från CLL14-studien visar en total överlevnad (OS) på 85,3% med venetoklax i kombination med obinutuzumab jämfört med 83,1% med kombinationen klorambucil och obinutuzumab

Fullständigt globalt pressmeddelande återfinns här.

Liknande poster

Tepkinly EU-godkänt för vuxna med relapserande eller refraktär DLBCL

Läs mer...

Storskalig studie av 9 gener hos 4580 patienter med kronisk lymfatisk leukemi

Läs mer...

AbbVie presenterar nya resultat från fas II-studie med epcoritamab (DuoBody®-CD3xCD20) hos patienter med relapserat/refraktärt storcelligt B-cellslymfom

Läs mer...